• Deň Zeme - 22. apríl

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. V dnešný deň naši žiaci zo svojimi vyučujúcimi diskutujú o negatívnych vplyvoch ničenia životného prostredia. 

       

     • Návrat do škôl od 19. apríla 2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre 8. a 9. ročník ZŠ.

      Dňa 19. 04. 2021 sa obnovuje vyučovanie pre 8. a 9. ročník ZŠ. Žiaci musia mať negatívny test aj jeden zákonný zástupca (rodič). Test nesmie byť starší než 7 dní. Obec Úbrež každú sobotu testuje v telocvični antigénovým testom verejnosť. Žiak sa musí preukázať ráno Čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie žiak a zákonný zástupca - návrat do škôl.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

      4. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že na školský rok 2021/2022 prebieha zápis do 1. ročníka ZŠ od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronickou  formou a 21.4.2021 v čase od 7:00 do 14:30 hod. môžete zapísať dieťa osobne v škole.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

      Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na stránke školy v časti Škola: Elektronická prihláška.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. marec - Svetový deň vody.

      Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny. V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

      V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

    • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania
     • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      týmto Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy rozhodol odvolávajúc sa na rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

      a) obnovuje prevádzku materskej školy pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

      b) obnovuje prezenčné vyučovanie v základnej škole na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Začiatok vyučovania je v pondelok 8. marca 2021 o 7.30 hod.

      Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu: Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti


     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe aktuálneho COVID Automatu a odporúčaní RÚVZ sa v našej škole od 1. 3. 2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie v materskej škole a na prvom stupni základnej školy. Zákonní zástupcovia žiaka musia mať negatívny test – aspoň jeden. Žiaci do 10 rokov sa testovať nemusia. Pri vstupe do školy budú triedny učitelia od rodičov žiadať tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bude k dispozícií pri testovaní už túto sobotu 27. 2. 2021 v MOM telocvičňa školy.

      Tlačivo zverejňujeme aj na stránke školy – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny budú od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Vyučovanie pokračuje 1. 3. 2021 podľa aktuálneho COVID Automatu a nariadení OKŠ Sobrance ( dištančne alebo prezenčne).

     • MIMORIADNY OZNAM

     • Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach, po porade so starostami obcí a riaditeľmi škôl v okrese Sobrance rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania od 8.2.2021 do 19.2.2021. Rozhodnutie bolo vydané vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese. Vzhľadom na vyššie uvedené sa vyučovanie na našej škole neobnovuje a vyučovanie bude prebiehať ako doteraz - dištančne.

     • Oznam

     • Obec Úbrež ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 pripravuje, v súlade s uznesením Vlády SR, rozhodnutím Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu,  Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky otvorenie ZŠ s MŠ, Úbrež 141. Výchovno-vzdelávací proces sa začne v materskej škole a v základnej škole pre žiakov 1. až 4. ročníka. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Otvorenie škôl je možné len pri dodržaní stanovených hygienických podmienok pre zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov. Základnou podmienkou začatia výučby je negatívny test na Covid-19 nie starší ako 7 dní. Toto nariadenie je vyžadované od všetkých zamestnancov škôl, teda pedagogických aj nepedagogických a tiež jedného zo zákonných zástupcov žiakov a detí.

      Pre zabezpečenie bezproblémového testovania rodičov a zamestnancov školy obec Úbrež v spolupráci so ZŠ s MŠ, Úbrež 141 plánuje zabezpečiť možnosť testovania v priestoroch základnej školy. O termíne testovania Vás budeme informovať.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov. V snahe zapojiť do vzdelávacieho procesu čo najviac žiakov hľadáme najvhodnejšie možnosti. Uvedomujeme si, že nie všetci žiaci majú také technické možnosti, aby sa mohli zúčastňovať na online vyučovaní. Pre týchto žiakov pripravujú triedni učitelia učebné materiály vo forme pracovných listov. Tie sú distribuované zamestnancami školy za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Žiaci prvého stupňa majú možnosť sledovať televízne vysielanie-reláciu Školský klub, ktorú vysiela RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na Dvojke (v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 10:00). V prípade otázok kontaktujte svojich vyučujúcich. 

     • Oznam

     • Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú odoslané elektronicky prostredníctvom školského informačného systému a poštou na adresu zákonného zástupcu. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Na základe aktuálnej epidemologickej situácie pokračujeme v dištančnej výučbe. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole je naďalej prerušená.

       

     • Oznámenie o dištančnej výučbe

     • Týmto oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude dištančným spôsobom výučby prebiehať vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ. Bližšie informácie Vám poskytnú Vaši učitelia prostredníctvom edupage. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

     • Oznámenie o prevádzke MŠ

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 oznamuje zákonným zástupcom detí, že  zriaďovateľ školy na základe výsledku uskutočneného prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí tunajšej materskej školy, ktorí neprejavili záujem o  vyučovanie v materskej škole ako aj vzhľadom na súčasnú  pandemickú situáciu rozhodol o pokračovaní pozastavenia prevádzky materskej školy v  termíne od 11. januára 2021 do 15. januára 2021.

      Zriaďovateľ školy tak rozhodol aj na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     • Vianoce

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2021 Vám želá  kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141. 

    • OZNAM - Vianočné prázdniny
     • OZNAM - Vianočné prázdniny

     • Týmto Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú vianočné prázdniny nasledovne:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

      Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok).

     • Týždeň boja proti drogám

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sa aj tento rok na našej škole uskutočnili preventívne aktivity, ktorými  sme sa snažili priblížiť žiakom zdravý životný štýl, ale aj nasmerovať  ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, k správnym rozhodnutiam, k sebaúcte, aby v živote dokázali v správnej chvíli povedať NIE!  Žiaci 3. a 4. ročníka besedovali s koordinátorom na tému: „Ako odmietnuť drogu“.  Tí  mladší si pozreli kreslené príbehy z preventívneho programu ovce.sk. V rámci zdravej výživy si žiaci 1.a 2.ročníka triedili zdravé a nezdravé potraviny, pripravili výstavku ovocia a zeleniny a nakoniec si pochutnali na zdravej desiate a jablkovom  šaláte.  Rozprávali  sa na tému Zdravá výživa = zdravé telo.  So štvrtákmi sme sa zamerali aj na  prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom  veku.  Žiakom sme  pútavou formou  ukázali  nástrahy drog a negatívne dôsledky ich užívania.  Zároveň sme  im ponúkli možnosti  zmysluplného využívania voľného času.  Žiaci 2. ročníka si pomocou pracovného zošita Póla radí deťom zopakovali základy dopravnej výchovy, ich šikovnosť sa prejavila aj pri tvorení plagátov s protidrogovou tematikou pod heslom „ My drogy nechceme, radšej si loptu vezmeme!“ .

     • Blížia sa Vianoce

     • Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja ...Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému  viac záleží  na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčšie rozmery.

      V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam. Aj my, naši žiaci, učitelia a celá naša škola  sa už pripravuje na najkrajšie sviatky v roku.