• Čas vianočný
     • Čas vianočný

     • Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčšie rozmery.

      V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam.

      Aj mi, naši žiaci, učitelia a celá naša škola sa už pripravuje na najkrajšie sviatky v roku.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Aj tento rok sme si 21.10.2021 v našej materskej škole opäť pripomenuli Deň jablka, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň  jablko, od lekára ďaleko....Celý deň sa tak niesol v duchu jabĺčka. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčkach a produktoch vyrobených z jabĺk. Zaspievali sme si pesničky Bolo raz jabĺčko krásne, Červené jabĺčko...Ochutnali rôzne jabĺčka, detskú jabĺčkovú výživu, jabĺčkový džús, spočítali jabĺčka v aktivite Košík plný jabĺčok, prevliekali červíka v aktivite „Jabĺčko a červík“, poskladali Puzzle jablka.

     • Týždeň boja proti drogám

     • V týždni od 18. do 25.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla „Hovorme o tom!“  Aby žiaci vedeli, že problémy sa samé od seba nevyriešia, že treba o nich hovoriť. Najlepšie s odborníkom. Chceli sme dosiahnuť aj to, aby žiaci boli informovaní o drogách a o ich škodlivosti  a na základe toho dokázali povedať „Nechcem!“. Po úvodnej prednáške a následnej besede si žiaci 9. ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o ich vplyve na ľudský organizmus a o škodlivosti ich užívania. Najšikovnejší z nich vytvárali prezentácie a v nasledujúcich dňoch ich prezentovali svojim mladším spolužiakom. Tretiaci sledovali prezentáciu o šikanovaní a štvrtáci na tému zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok. Počas celého týždňa sa učitelia snažili do vyučovania vnášať problematiku boja proti drogám - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo využívanie hodnotných voľno-časových aktivít. Ukázali sme žiakom viacero možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas so snahou prebudiť v nich súťaživosť a chuť športovať. Na záver mali teda tretiaci a štvrtáci švihadlový maratón. Žiaci 2.ročníka vytvárali rôzne výtvarné práce a prváci svoj zdravý postoj prezentovali prostredníctvom hier spojených so spevom.

     • „Máš Filipa“? 2021 – vyhodnotenie – matematika zábavnou formou

     • Žiaci 5. až 9.ročníka sa v posledný októbrový týždeň dištančnou formou prostredníctvom EDUPAGE a na hodinách matematiky zapojili v rámci školskej aktivity do súťaže "Máš Filipa ?". Hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy riešili súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Keďže išlo o súťaž, niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom (aj tým, ktorým sa menej darilo).

      Výsledky najlepších z triedy v percentuálnom vyjadrení:

      9.ročník: Sofia Šmigová - 93.8 %, Michal Lešo - 87,5 %, Marko Lešo - 87,5 %, Michael Želvys - 81,3 %, Nikola Vankuličová - 81,3 %, Marek Sorokáč – 75 %, Michal Tomáš - 62,5 %, Barbora Mydliarová - 56,3 %, Jasmina Horňáková – 50 %, Vanesa Balogová - 43,8 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Viktória Kozárová

      8.ročník: Mário Murgáč - 62,5 %, Bryan Balog - 62,5 %, Jasmina Balogová - 62,5 %, Kristián Tkáč - 56,3 %, Irena Kapurová – 50 %, Sebastian Grulyo – 25 %, Manuel Gažík - 18,8 %, Viktória Murgáčová  - 18,8 %

      7.ročník: Kristína Kišová - 87,5 %, Martina Kišová - 81,3 %, Radoslava Miľová - 81,3 %, Boris Mydliar - 62,5 %, Jennifer Balogová - 31,3 %, Natália Balogová – 25%

      6.ročník: Jozef Péter - 76,9 %, Peter Miľo - 61,5 %, Kevin Mirga - 53,8 %, Mária Milková - 30,8 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Michaela Demeterová, Iveta Tatárová

      5.ročník: Denis Kováč - 84,6 %, Alex Murgač – 69,2 %, Nela Kozárová - 46,2 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Justin Želvys

     • Projekt „200 TON Z LESA VON“

     • Zapojili sme sa do projektu s názvom „200 TON Z LESA VON“. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a vyčistiť prírodné prostredie od odpadkov. Čistiacu aktivitu sme uskutočnili v piatok 15.10.2021. Pár dni pred čistiacou aktivitou sme sa spojili so starostom obce, ktorého sme oboznámili so svojim zámerom a spýtali sa na znečistené miesta v obci. V deň čistenia sme spolu so starostom, pedagógom a pedagogickým asistentom išli pozbierať odpadky. Nazbierali sme 6 plných vriec odpadu, ktorého   celková hmotnosť bola 72,7 kg. Vrecia s odpadom sme dali na miesto, ktoré sme si dohodli so   starostom obce a vedením školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ďalším účastníkom za plnohodnotnú aktivitu zameranú na čistenie životného prostredia vo svojom okolí.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

      Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

      - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a

      - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

     • Oznam pre triedy - 5.A a ŠT1

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež vám oznamuje, že triedy 5.A a ŠT1 prechádzajú od 20.10.2021 na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Termín ukončenia dištančného vzdelávania bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

     • Svetový deň výživy

     • Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Dňa 14.októbra sa žiaci základnej školy Úbrež zapojili do školskej akcie s názvom – Viem čo zjem. Oboznámili sa so zdravou a nezdravou formou stravovania a zúčastnili sa rôznych aktivít. Žiaci 1. Stupňa sa do akcie Viem čo zjem zapojili svojimi kresbami a aktivitami kde správne priraďovali zdravé potraviny, a naopak nevhodné potraviny, ktoré sa budú snažiť obmedziť vo svojich jedálničkách. Žiaci na 2. Stupni sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý bol zameraný na zaujímavosti a rôzne pozitívne účinky ovocia a zeleniny.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 30.09.-1.10.2021 (štvrtok - piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani materská škola, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 4.10.2021 (pondelok).

     • Biela pastelka

     • V piatok 24. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce Úbrež, ktorí prispeli! 

    • Svetový deň bez áut
     • Svetový deň bez áut

     •  

       

      Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci so svojimi učiteľkami problematiku dopravy vyjadrili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy školy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť peši. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

       

    • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň
     • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň

     • Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

      Oznamujeme rodičom žiakov zapísaných na obedy v školskom roku 2021/2022, ktorý podpísali Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, že toto vyhlásenie bude posúdené ÚPSVaR Michalovce a v prípade uznania budú mať títo žiaci obedy hradené prostredníctvom dotácie avšak najskôr od 1.10.2021. To znamená, že za obedy za mesiac September 2021 je potrebné zaplatiť podľa vystavenej poštovej poukážky.

      Viac info na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 7.45 hod. Škola bude pre žiakov otvorená od 7:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Triedni učitelia si svojich žiakov vyzdvihnú pri hlavnom vchode. Otvorenie školského roka bude prebiehať v kmeňových triedach. Žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúško. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:30 do 11:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Na stretnutie s Vami sa tešia Vaši učitelia.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od 08.00 hod. - 12.00 hod. Tel. kontakt : 056/65 965 84, e-mail: zsubrez@zsubrez.sk 

     • Letné prázdniny 2021

     • Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Úbrež praje príjemné letné prázdniny, dni plné oddychu, relaxu, pohody a slnečných lúčov!

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V pondelok 28. 6. 2021 sme spoločne so žiakmi 9.A prežili ich posledný deň na našej škole. Prišli sme sa s nimi rozlúčiť a popriať im do ďalšieho štúdia na stredných školách i do ďalšieho života len to najlepšie.

      Milí naši deviataci, do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestnanci našej školy a spolužiaci želajú len mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevu na tvári.

      Milí naši absolventi, pamätajte si, že dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené. 

     • „OLYMPIJSKÝ DEŇ“

     • Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Slovenského olympijského a športového výboru „ HÝB SA, UČ SA, OBJAVUJ“. Dňa 18.6.2021 sme zorganizovali „ Olympijský deň“ pre žiakov 1. a 2. stupňa. Niet pochýb, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na všeobecné zdravie každého z nás. A tak si žiaci našej školy zašportovali a zmerali svoje sily v rôznych atletických , ale aj zábavných disciplínach. Súťažným, športovým aktivitám predchádzal otvárací ceremoniál za zvuku olympijskej hymny so zapálením olympijskej pochodne, vztýčením olympijskej vlajky a prísahou športovcov a rozhodcov. Športovci si zmerali svoje pohybové schopnosti v šprinte, skoku, hode, vytrvalostnom behu, prekážkovom behu, ale aj preverili svoje zručnosti v streľbe hokejkou na cieľ, v zručnosti s tenisovou loptičkou na rakete či v zábavnej aktivite „ Hoď a chyť“. Zároveň si preverili svoje vedomosti o olympizme vo vedomostnom kvíze. V závere olympijského dňa sa uskutočnil turnaj vo futbalových „koníčkoch“, ktorého víťazom sa stal Bryan Balog s počtom 89 koníčkov. Víťazi si vybojovali medaily, odznaky a vecné ceny a každý zo zúčastnených dostal sladkú odmenu a osvieženie. Najvzácnejšiu odmenu získali aj tí, ktorí si z tejto akcie odniesli skvelý pocit a radosť z pohybu.