• Materská škola

    • Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie ISCED 0. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

     Personálne obsadenie v materskej škole v šk. roku 2021/2022

     Riaditeľ: PhDr. Tomáš Doležal, PhD.

     Zástupca riaditeľa pre MŠ: Jarmila Antoničová

     Učiteľ MŠ: PaedDr. Iveta Vargová - zástup: Jana Rejtová

     Pedagogický asistent: Monika Obrazová

     Upratovačka: Marta Skybová