• Svetový deň výživy

     • Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Dňa 14.októbra sa žiaci základnej školy Úbrež zapojili do školskej akcie s názvom – Viem čo zjem. Oboznámili sa so zdravou a nezdravou formou stravovania a zúčastnili sa rôznych aktivít. Žiaci 1. Stupňa sa do akcie Viem čo zjem zapojili svojimi kresbami a aktivitami kde správne priraďovali zdravé potraviny, a naopak nevhodné potraviny, ktoré sa budú snažiť obmedziť vo svojich jedálničkách. Žiaci na 2. Stupni sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý bol zameraný na zaujímavosti a rôzne pozitívne účinky ovocia a zeleniny.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 30.09.-1.10.2021 (štvrtok - piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani materská škola, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 4.10.2021 (pondelok).

     • Biela pastelka

     • V piatok 24. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce Úbrež, ktorí prispeli! 

    • Svetový deň bez áut
     • Svetový deň bez áut

     •  

       

      Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci so svojimi učiteľkami problematiku dopravy vyjadrili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy školy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť peši. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

       

    • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň
     • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň

     • Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

      Oznamujeme rodičom žiakov zapísaných na obedy v školskom roku 2021/2022, ktorý podpísali Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, že toto vyhlásenie bude posúdené ÚPSVaR Michalovce a v prípade uznania budú mať títo žiaci obedy hradené prostredníctvom dotácie avšak najskôr od 1.10.2021. To znamená, že za obedy za mesiac September 2021 je potrebné zaplatiť podľa vystavenej poštovej poukážky.

      Viac info na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 7.45 hod. Škola bude pre žiakov otvorená od 7:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Triedni učitelia si svojich žiakov vyzdvihnú pri hlavnom vchode. Otvorenie školského roka bude prebiehať v kmeňových triedach. Žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúško. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:30 do 11:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Na stretnutie s Vami sa tešia Vaši učitelia.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od 08.00 hod. - 12.00 hod. Tel. kontakt : 056/65 965 84, e-mail: zsubrez@zsubrez.sk 

     • Letné prázdniny 2021

     • Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Úbrež praje príjemné letné prázdniny, dni plné oddychu, relaxu, pohody a slnečných lúčov!

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V pondelok 28. 6. 2021 sme spoločne so žiakmi 9.A prežili ich posledný deň na našej škole. Prišli sme sa s nimi rozlúčiť a popriať im do ďalšieho štúdia na stredných školách i do ďalšieho života len to najlepšie.

      Milí naši deviataci, do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestnanci našej školy a spolužiaci želajú len mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevu na tvári.

      Milí naši absolventi, pamätajte si, že dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené. 

     • „OLYMPIJSKÝ DEŇ“

     • Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Slovenského olympijského a športového výboru „ HÝB SA, UČ SA, OBJAVUJ“. Dňa 18.6.2021 sme zorganizovali „ Olympijský deň“ pre žiakov 1. a 2. stupňa. Niet pochýb, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na všeobecné zdravie každého z nás. A tak si žiaci našej školy zašportovali a zmerali svoje sily v rôznych atletických , ale aj zábavných disciplínach. Súťažným, športovým aktivitám predchádzal otvárací ceremoniál za zvuku olympijskej hymny so zapálením olympijskej pochodne, vztýčením olympijskej vlajky a prísahou športovcov a rozhodcov. Športovci si zmerali svoje pohybové schopnosti v šprinte, skoku, hode, vytrvalostnom behu, prekážkovom behu, ale aj preverili svoje zručnosti v streľbe hokejkou na cieľ, v zručnosti s tenisovou loptičkou na rakete či v zábavnej aktivite „ Hoď a chyť“. Zároveň si preverili svoje vedomosti o olympizme vo vedomostnom kvíze. V závere olympijského dňa sa uskutočnil turnaj vo futbalových „koníčkoch“, ktorého víťazom sa stal Bryan Balog s počtom 89 koníčkov. Víťazi si vybojovali medaily, odznaky a vecné ceny a každý zo zúčastnených dostal sladkú odmenu a osvieženie. Najvzácnejšiu odmenu získali aj tí, ktorí si z tejto akcie odniesli skvelý pocit a radosť z pohybu.

     • Jarná výtvarná súťaž ŽŠP

     • Žiaci Žiackého školského parlamentu v mesiaci máj zorganizovali výtvarnú súťaž na tému ,,Jar“. Mohli sa jej zúčastniť žiaci ročníkov 4 až 9. Konkurencia bola veľká, preto sa učitelia zhodli na nasledovnom vyhodnotení: 1. miesto: Barbora Mydliarová (8. ročník), 2. miesto: Alexandra Ščerbanovská (5. ročník), Adela Gažiková (5. ročník), 3. miesto: Michaela Demeterová (5. ročník), Miroslav Ščerbanovský (4. ročník). Žiakov ocenil riaditeľ školy a odovzdal im vecné ceny. 

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 28.05.2021 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31.05.2021 (pondelok).

     • Oznam pre 5. - 7. ročník ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania RÚVZ Michalovce a COVID AUTOMAT-u pre okres Sobrance platí nasledujúca organizácia vyučovania do 28.05.2021:

      1. - 4. ročník a končiace ročníky 8. a 9. ročník - prezenčná forma vyučovania v škole

      5. - 7. ročník - dištančná forma vyučovania v domácom prostredí podľa rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Oznam k testovaniu žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe vyhlášky ÚVZ SR priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.

      Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. 


     • Svetový deň duševného vlastníctva

     • Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora, či tvorcu.

      Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

      Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – súvisí s umeleckou a kultúrnou oblasťou.

      Chráni diela (literárne, hudobné, fotografické), umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny záznam, počítačové programy...

      Nie je potrebná registrácia. Vzniká automaticky. Spadajú pod Ministerstvo kultúry SR.

      Právo priemyselného vlastníctva súvisí s hospodárskou a technickou oblasťou.

      Chráni vynálezy, dizajny, technické riešenia, tovary, služby prostredníctvom ochrannej známky. Je potrebná registrácia. Spadajú pod Úrad priemyselného vlastníctva SR.

      Učitelia sa so žiakmi aktivitami zapojili do Svetového dňa duševného vlastníctva.

     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v materskej škole v dňoch od 1.5.2021 do 31.5.2021.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez@zsubrez.sk) v termíne od 1.5. 2021 do 31. 05. 2021 (nascanovaná žiadosť)

      2. osobne - jeden zákonný zástupca odovzdá v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. v termínoch:   1.5.2021 do 31.5.2021 v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod.


      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

      Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,

      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku - 5-6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. Augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa detí mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí.
      • Pri nástupe zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).
     • Svetový deň kníh a autorských práv - 23. apríl

     • V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv. Cieľom bolo podporiť status knihy a upozorniť na problém autorskej legislatívy. S nápadom prišla španielska vláda. V španielskom Katalánsku bol zvyk na Juraja obdarovať ružou každého človeka, ktorý si kúpil knihu.

      Dátum je zvolený aj ako spomienka na literárnych velikánov ako Miguel de Cervantes Saavedra, či William Shakespeare (1616), ktorí sa v tento deň narodili alebo zomreli.

      Hlavnou ideou je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania, že kniha je nástroj vzdelávania, ale i upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.

      V tento deň robia spisovatelia po celom svete so svojimi čitateľmi rôzne besedy a knihy sa dajú kúpiť vo výraznej zľave. Učitelia našej školy svojimi aktivitami upriamili pozornosť na tento deň.