• Ochrana života človeka a zdravia

     • Dňa 22. 6. 2022 sa žiaci 5.-9. ročníka a ŠP2  zúčastnili povinného cvičenia – Ochrana života človeka a zdravia. Teoretická časť bola odprezentovaná na dvoch vyučovacích hodinách v triedach. Praktická časť bola realizovaná na futbalovom ihrisku v Úbreži na troch vyučovacích hodinách. Cieľom bolo vedieť sa orientovať škole,  v okolí školy, bydliska, v obci, poznať blízke okolie, poznať svoje povinnosti a činnosť pri vzniku mimoriadnych udalostí, poznať spôsoby evakuácie školy v prípade ohrozenia.  Obsahové zameranie: riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotná príprava a dopravná príprava. Cvičenie bolo realizované podľa vypracovaného plánu.

     • Zbierka Hodina deťom 2022

     • Naša škola sa každoročne zapája do verejnej zbierky ,, Hodina deťom“, ktorá je projektom organizácie Nadácia pre deti Slovenska. Do tejto zbierky sa dobrovoľne zapájajú všetci žiaci našej školy. Prostredníctvom verejnej zbierky sa podporia aktivity pre talentované, choré alebo hendikepované deti s jedným rodičom. Okrem žiakov a zamestnancov školy sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 50 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme žiakom našej školy za pomoc pri realizácii zbierky.

     • Medzinárodný deň detí (MDD)

     • Tento rok na našej škole program na MDD pripravovali deviataci. Program bol zameraný na športové a vedomostné aktivity. Počas celého programu bolo zabezpečené občerstvenie a hudobná zábava.

      Viac fotiek z akcie nájdete na našej fanpage na facebooku

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 19.05.2022 (štvrtok) a 20.05.2022 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23.05.2022 (pondelok).

     • Zápis detí do materskej školy

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ Úbrež na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch od 1.5.2022 do 31.5.2022.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez.edu.sk) v termíne od 1.5. 2022 do 31. 05. 2022 (nascanovaná žiadosť)

      2. osobne - zákonný zástupca odovzdá v materskej škole žiadosť v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.

      • Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,
      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku - 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. Augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, Pri nástupe zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).
     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“.

      Tento deň sa totiž uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

      Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Veľa školákov si prinieslo peniažky zo svojej pokladničky, len aby týmto gestom pomohli svojim rovesníkom, deťom, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Za svoj šlachetný čin dostali narcis, ktorý si mohli pripnúť na odev alebo tašku. Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. 

     • “HÝB SA”

     • Dňa 13.apríla 2022 sa uskutočnila akcia s názvom “HÝB SA”. Žiačky 9. ročníka si pre 1.stupeň pripravili aktivity formou tanca a spoločne si to so žiakmi odtancovali. Starší žiaci si zacvičili tabatu, v ktorej zapojili všetky svaly a poriadne sa zapotili. Pretože hýbať sa je dôležité! 

     • Šikanovanie

     • Sprievodným znakom súčasnej spoločnosti sú rôzne sociálno – patologické javy, ktoré zo dňa na deň nadobúdajú vzrastajúcu tendenciu. K ním môžeme zaradiť agresívne správanie a šikanovanie u mladých ľudí, dokonca medzi deťmi v škole. Každý, kto sa niekedy stretol so šikanovaným dieťaťom a poznal jeho trápenie, nemôže pochybovať o závažnosti problematiky šikanovania. Šikanovanie je však často skryté a je ťažké ho identifikovať. Ako je to v našej škole medzi našimi žiakmi, to sme koncom marca zisťovali pomocou dotazníka o šikanovaní.  Okrem dotazníka sme pre žiakov druhého stupňa pripravili besedu spojenú s prezentáciou bližšie objasňujúcou túto problematiku. Ponúkli sme možnosti a spôsoby ako sa správať, ako reagovať, čo robiť, ak sme svedkami šikanovania. Na optimalizovanie vzťahov medzi žiakmi a zvyšovanie vzájomnej tolerancie a upevňovanie sebavedomia, sme využili rôzne zážitkové aktivity (hry, výroba plagátov, kreslenie, hranie rolí...)

      Výsledky dotazníka:  Dotazník obsahoval 10 otázok týkajúcich sa šikanovania, jeho výskytu  na našej škole, ako ho žiaci vnímajú a čo by navrhovali na jeho riešenie. Z dotazníka vyplýva, že aj žiaci našej školy sa už stretli so šikanovaním. Niektorí uvádzajú, že boli šikanovaní, alebo boli svedkami šikanovania mimo školy, iní vnímajú prítomnosť šikanovania aj v škole - a to hlavne tam, kde práve nie je prítomný učiteľ (hlavne na WC), alebo cez sociálne siete. Podľa odpovedí išlo  najmä o udretie (bitky), zastrašovanie, vyhrážky, krádeže desiatej (jedlo, alebo vodu). Ako dôvod uvádzajú žiarlivosť- pre frajerov; závisť – ak je niekto lepší, šikovnejší; dokonca pre zábavu – aby sa mohli chváliť. Niektorí uviedli, že si mnohí prenášajú problémy z domu do školy, kde sú žiaci „bezbranní“. Mnohí opýtaní odpovedali, že o tejto skutočnosti by nepovedali nikomu, alebo iba spolužiakom, niektorí by o tom povedali učiteľom, ale iba traja by to povedali rodičom. Navrhujú pre agresorov verejné pokarhanie, ale podľa väčšiny opýtaných by títo ľudia mali byť trestne stíhaní políciou.

     • Informácia o voľnej kapacite v našej škole

     • Deti a rodičia z Ukrajiny, vitajte na stránke našej školy.  

      Na tejto stránke https://ukrajina.minedu.sk/najst-skolu/ nájdete voľné kapacity v materských, základných a stredných školách na Slovensku spolu s kontaktnými údajmi. Po vybavení dočasného útočiska môžete školy priamo kontaktovať a začať študovať na Slovensku. 

      Naša škola ponúka vzdelávanie v materskej a základnej škole. V súčasnosti máme 30 voľných miest pre žiakov z Ukrajiny. Zároveň ako jedna z mála škôl disponujeme pedagogickým zamestnancom, ktorý ovláda ukrajinský jazyk. 

     • Deň vody

     • Dňa 22. marca 2022 sme si aj v našej škole zrealizovali Deň vody rôznymi aktivitami, ktoré nám pripomenuli vzácnosť a vážnosť vody, ktorú považujeme za samozrejmosť a možno jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. Naše aktivity boli súčasťou vyučovacích hodín celý týždeň, pretože dôležitosť vody je každodenná.

     • Zápis do prvého ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že na školský rok 2022/2023 sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ dňa 7. apríla 2022 v čase od 7:00 do 14:30 hod. Dieťa sa zapisuje osobne v škole.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

       

     • Celoslovenské testovanie deviatakov

     • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Ciele testovania:

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
      • poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch
      • výsledok testu bude pre prijímacie skúšky na strednú školu

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Testové úlohy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry budú v tomto školskom roku 2021/2022 zadané v listinnej podobe.

     • Vzdelávanie ukrajinských žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že je pripravené prijať na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny, ktorí hľadajú na Slovensku útočisko. Naša škola má kvalifikovaných pedagógov, ktorí majú štátnicu z ukrajinského jazyka. Zároveň škola poskytne ukrajinským žiakom bezplatný kurz slovenského jazyka. V prípade záujmu nás kontaktuje telefonicky alebo e-mailom.

      Kontakt: +421 56/65 965 84

      E-mail: zsubrez@zsubrez.sk 

     • Deň jazykov

     • 18. februára 2022, v predprázdninový deň, si žiaci 5. – 9. ročníka  overovali svoje vedomosti v anglickom a ruskom jazyku. Náhodným výberom sa žiaci rozdelili do dvoch družstiev, ktoré medzi sebou súťažili v slovnej zásobe, porozumení, zapamätania si a v speve. Ktorá skupina zvíťazila nie je podstatné. Podstatou súťaže bolo zabaviť sa, spríjemniť si čas v škole a niečo sa aj naučiť. Kto by predsa len chcel poznať výsledok, nachádza sa v galérii fotiek. 

     • OZNAM PRE TRIEDU 9.A

     • U žiačky 9.A triedy bol potvrdený samotestom pozitívny test na COVID-19. Naposledy bola v škole 02.02.2022. Z toho dôvodu je nariadená karanténa žiakom 9.A triedy, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnou žiačkou. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou žiačkou ( do 09.02.2022 vrátane ). T. j. od 03.02.2022 bude mať 9.A trieda dištančné vzdelávanie. Do školy sa vrátia po karanténe dňa 10.02.2022 (štvrtok) v prípade bezpríznakovosti. Pred návratom do školy je potrebné použiť samotest a poslať tlačivo o bezpríznakovosti

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 18.01.2022 (utorok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 19.01.2022 (streda).

     • OZNAM - TESTOVANIE ŽIAKOV

     • Vážení rodičia,

      objednané AG testy si môžete prísť vyzdvihnúť v dňoch 19.1. – 21.1.2022 do 14:00 hod. Preberanie testov v budove ZŠ s MŠ Úbrež bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.