• Voľné miesta na našej škole

  • Ukončené !!!

    

   Zamestnávateľ ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že dňa 06. 07. 2021 vyhlásil výberové konania na pozície:

   Pedagogický asistent ZŠ – 1 pracovné miesto, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2022

   Pedagogický asistent MŠ – 1 pracovné miesto, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2022

   Špeciálny pedagóg (odborný zamestnanec) - 1 pracovné miesto, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2022

   Viac informácií v priloženom súbore. berové konanie - POP I 

   Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať e-mailom na zsubrez@zsubrez.sk alebo poštou doručiť na adresu:
    

   Základná škola s materskou školou,
   Úbrež 141
   072 42 Úbrež

    

   s viditeľným označením na obálke: „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ!“
   Uzávierka prijímania žiadostí je do 26. 07. 2021 do 12.00 hod., v prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.

    

   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní vopred.
    

   Termín a miesto výberového konania: 05. 08. 2021 o 09:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Úbrež 141.

   Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom alebo šálom. V prípade prítomnosti akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takého stavu Vaša účasť na výberovom konaní nie je možná. Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorazových rukavíc) pri vstupe do budovy.