• Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“
     • Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do kampane ,,Červené stužky“. Pod vedením svojich triednych učiteľov a školskej koordinátorky pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy zamerané na boj proti ochoreniu HIV/AIDS a Červené stužky.

      Veľký ohlas medzi žiakmi získal film ,,Anjeli“, ktorý ich doslova chytil za srdce. Vďaka nemu si intenzívnejšie uvedomili, v akých odlišných podmienkach žijú a sú šťastní, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. Jednou z aktivít 14. ročníka, do ktorého sa zapojili v rámci celoslovenskej kampane, je výtvarná súťaž „LOGO pre Červené stužky“. Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola . Ďalšou aktivitou tejto kampane bola literárna súťaž na tému „My a vírusy 21. storočia“, do ktorej sme sa zapojili iba jednou prácou, avšak o to emotívnejšou. Žiaci si zároveň s pani koordinátorkou zhotovili červené stužky. Tie počas dňa 25. 11. 2020 pripli tým spolužiakom aj zamestnancom školy, ktorí sa aktívne zapojili do kampane.

      Všetkým účastníkom akcie patrí poďakovanie za gesto, ktorým  prispeli do boja proti ochoreniu HIV/AIDS.  Táto kampaň sa stretla na našej škole s veľkým záujmom, preto veríme, že sa do nej zapojíme aj v nasledujúcom školskom roku.

     • Oznámenie rodičom a zákonným zástupcom žiakov

     • Zriaďovateľ základnej  školy na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu  2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. 11. 2020 obnovuje školské vyučovanie v tunajšej škole pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z 2. stupňa ZŠ, ktorí sú  bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu. Rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu dochádza k  aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.      

       

     • „Máš Filipa“? – matematika zábavnou formou

     • Žiaci 5.-9.ročníka sa dištančnou formou v rámci školskej aktivity zapojili do súťaže "Máš Filipa ?", kde riešili hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Test nebol hodnotený známkou, veď išlo o súťaž.  Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do súťaže aj takouto formou zapojili.

      Výsledky najlepších z triedy v percentuálnom vyjadrení (nad 50 %):

      5.ročník: Jozef Péter (68,6 %) , Mária Milková (51,8 %)

      6.ročník: Kristína Kišová (67,5 %), Martina Kišová (64,0 %), Radoslava Miľová (60,4 %), Boris Mydliar (58,9 %)

      7.ročník: Irena Kapurová (72,5 %), Kristián Tkáč (67,5 %), Patrik Šugar (67,2 %)

      8.ročník: Sofia Šmigová (87,8 %), Michal Lešo (76,9 %), Marko Lešo (74,9 %), Alexandra Hrešková (71,4 %), Michal Tomáš (56,7 %), Barbora Mydliarová (50 %)

      9.ročník: Ingrid Mostová (65,8 %)

     • Jesenné aktivity o zvieratkách

     • Posledný týždeň v mesiaci október bol na našej škole zameraný na jesenné aktivity o zvieratkách. Zo žiakov prvého a druhého ročníka sa na chvíľu stali pátrači, ktorých úlohou bolo zachrániť stratené zvieratká, ktoré potrebovali nájsť cestu domov a žiaci im v tom pomohli. Tretiaci a štvrtáci spoznávali svet zvierat formou krížoviek, hádaniek a spájaním rozstrihaných časti zvierat do konkrétnej podoby lesného zvieratka. Všetkým zúčastneným žiakom patrí pochvala za ich disciplínu, aktivitu a šikovnosť, ktorú preukázali pri zadaných úlohách.

     • Projekt „Záložka do knihy spája školy“ 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu – Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi českými a slovenskými základnými školami i osemročnými gymnáziami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Tou je tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Bola nám pridelená základná škola ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216. Do projektu sa zapojili deti  prvého a druhého stupňa s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy a deti zo školského klubu. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu.

      Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

      Nás potešili záložky, ktoré nám poslali z našej partnerskej školy. Všetky záložky vystavíme, aby boli symbolickým pozdravom pre našich žiakov, neskôr ich rozdáme našim žiakom. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.

      Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

     • Súťaž o najkrajšiu Halloweensku tekvicu

     • Členovia ŽP zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojili žiaci celej školy.

      Týždeň mali na to, aby priniesli do školy nezvyčajne vyzdobené tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale hlavne ich rodičov. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny.

      1. miesto – Sebastián M. /1.ročník /

      2. miesto – Denis K. /4. ročník /

      3. miesto – Štefan H. / ŠT. 2 /

      Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Mimoriadny oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež vám oznamuje, že na základe rozhodnutí́ Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu prijíma tieto opatrenia:

      1) Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú výučbu. Žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú doma, vyučovanie pokračuje online formou. Vyučovanie bude prebiehať na základe prijatého krízového plánu dištančného vzdelávania.

      2) Materská škola a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, to znamená, že vyučovanie prebieha ako doteraz.

      3) Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

      4) Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať ďalej v dištančnej výučbe.

      V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí a vyučujúcich jednotlivých predmetov.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 1.- 2.10.2020 (štvrtok - piatok).                           

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 5.10.2020 (pondelok).

                                                                                                                            PhDr. Tomáš Doležal, PhD.

                                                                                                                                          riaditeľ školy

                                                                                                              

     • Svetový deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci so svojimi učiteľkami problematiku dopravy vyjadrili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy školy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť peši. Eko Týždeň vyvrcholil Dňom bez áut, počas ktorého eko – hliadky udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a spolužiakov, ktorí prišli do školy peši. Tí, ktorí prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti – september 2020

     • Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti (8. septembra) na našej škole žiaci 5. až 9.ročníka v mesiaci september na hodinách matematiky sa venovali problematike finančných produktov a služieb. Konkrétnymi vzdelávacími aktivitami prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií v každodennom živote. Formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako banky, platobné karty, rozpočet, výdavky, úvery.

     • Biela pastelka

     • V piatok 18. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Finančný výnos zbierky Biela pastelka je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce, ktorí prispeli!

     • Naša škola je v zelenej fáze

     • Oznamujeme naším žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola je v zelenej fáze. Máme zatiaľ 0 potvrdených prípadov. Nepokazme si to a dodržujeme opatrenia!

      Vedenie školy vydalo dodatok k protiepidemiologickým opatreniam, ktorým sa vydané opatrenia z 2.9.2020 predlžujú do 30.9.2020. Ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk, povinné rúška na 1. a 2. stupni v triedach a priestoroch školy sú povinné. Vyučovanie od 16.9.2020 sa uskutoční podľa platného rozvrhu.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 14. septembra 2020 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a technické športy.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 7.30 hod. v budove školy.

      Žiaci musia pred vstupom do školy mať ochranné rúško. Vstup žiakov podľa rozdelenia tried bude zabezpečený cez tri vchody, pri ktorých ich budú čakať učitelia. Zákonní zástupcovia majú prísny zákaz vstupu do školy z dôvodu protiepidemiologických opatrení COVID-19.

      Na stretnutie s Vami sa teší kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež.

     • Pokyny upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021

     • Časť podmienok pre žiakov a ich zákonných zástupcov

      Pokyny, upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021 vo veciach:

      1. prevádzky a vnútorného režimu základnej školy počas školského roku 2020/2021,
      2. podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Tento dokument popisuje podmienky, za ktorých bude prebiehať výučba žiakov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 od 2. 9. 2020.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebev prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4)alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Žiaci:

      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si umyje/dezinfikuje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a odchádza do svojej triedy.
      • Žiak sa počas vyučovania zdržiava iba vo svojej triede, pobyt na školskej chodbe a v priestoroch WC obmedzí na nevyhnutný čas.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy ( žiaci 1. – 4.ročníka).
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Žiak vstupuje do budovy školy iba vchodom určeným pre jeho triedu:

      Žiacky vchod:  1.A; 4.A; 5.A; ŠT2; ŠT3

      Hlavný vchod:  2.A; 3.A; 8.A

      Bočný vchod:   6.A; 7.A; 9.A; ŠT1

       

      • Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede).

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      • negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)
      • pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

      Stravovanie

      • Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe, v jedálni základnej školy. 
      • V jedálni je vždy iba jedna skupina žiakov, ktorú odprevádza príslušný vyučujúci a pedagogický asistent.
      • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.