• Jarná výtvarná súťaž ŽŠP

     • Žiaci Žiackého školského parlamentu v mesiaci máj zorganizovali výtvarnú súťaž na tému ,,Jar“. Mohli sa jej zúčastniť žiaci ročníkov 4 až 9. Konkurencia bola veľká, preto sa učitelia zhodli na nasledovnom vyhodnotení: 1. miesto: Barbora Mydliarová (8. ročník), 2. miesto: Alexandra Ščerbanovská (5. ročník), Adela Gažiková (5. ročník), 3. miesto: Michaela Demeterová (5. ročník), Miroslav Ščerbanovský (4. ročník). Žiakov ocenil riaditeľ školy a odovzdal im vecné ceny. 

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 28.05.2021 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31.05.2021 (pondelok).

     • Oznam pre 5. - 7. ročník ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania RÚVZ Michalovce a COVID AUTOMAT-u pre okres Sobrance platí nasledujúca organizácia vyučovania do 28.05.2021:

      1. - 4. ročník a končiace ročníky 8. a 9. ročník - prezenčná forma vyučovania v škole

      5. - 7. ročník - dištančná forma vyučovania v domácom prostredí podľa rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Oznam k testovaniu žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe vyhlášky ÚVZ SR priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.

      Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. 


     • Svetový deň duševného vlastníctva

     • Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora, či tvorcu.

      Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

      Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – súvisí s umeleckou a kultúrnou oblasťou.

      Chráni diela (literárne, hudobné, fotografické), umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny záznam, počítačové programy...

      Nie je potrebná registrácia. Vzniká automaticky. Spadajú pod Ministerstvo kultúry SR.

      Právo priemyselného vlastníctva súvisí s hospodárskou a technickou oblasťou.

      Chráni vynálezy, dizajny, technické riešenia, tovary, služby prostredníctvom ochrannej známky. Je potrebná registrácia. Spadajú pod Úrad priemyselného vlastníctva SR.

      Učitelia sa so žiakmi aktivitami zapojili do Svetového dňa duševného vlastníctva.

     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v materskej škole v dňoch od 1.5.2021 do 31.5.2021.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez@zsubrez.sk) v termíne od 1.5. 2021 do 31. 05. 2021 (nascanovaná žiadosť)

      2. osobne - jeden zákonný zástupca odovzdá v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. v termínoch:   1.5.2021 do 31.5.2021 v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod.


      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

      Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,

      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku - 5-6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. Augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa detí mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí.
      • Pri nástupe zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).
     • Svetový deň kníh a autorských práv - 23. apríl

     • V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv. Cieľom bolo podporiť status knihy a upozorniť na problém autorskej legislatívy. S nápadom prišla španielska vláda. V španielskom Katalánsku bol zvyk na Juraja obdarovať ružou každého človeka, ktorý si kúpil knihu.

      Dátum je zvolený aj ako spomienka na literárnych velikánov ako Miguel de Cervantes Saavedra, či William Shakespeare (1616), ktorí sa v tento deň narodili alebo zomreli.

      Hlavnou ideou je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania, že kniha je nástroj vzdelávania, ale i upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.

      V tento deň robia spisovatelia po celom svete so svojimi čitateľmi rôzne besedy a knihy sa dajú kúpiť vo výraznej zľave. Učitelia našej školy svojimi aktivitami upriamili pozornosť na tento deň.

     • Deň Zeme - 22. apríl

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. V dnešný deň naši žiaci zo svojimi vyučujúcimi diskutujú o negatívnych vplyvoch ničenia životného prostredia. 

       

     • Návrat do škôl od 19. apríla 2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre 8. a 9. ročník ZŠ.

      Dňa 19. 04. 2021 sa obnovuje vyučovanie pre 8. a 9. ročník ZŠ. Žiaci musia mať negatívny test aj jeden zákonný zástupca (rodič). Test nesmie byť starší než 7 dní. Obec Úbrež každú sobotu testuje v telocvični antigénovým testom verejnosť. Žiak sa musí preukázať ráno Čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie žiak a zákonný zástupca - návrat do škôl.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

      4. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že na školský rok 2021/2022 prebieha zápis do 1. ročníka ZŠ od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronickou  formou a 21.4.2021 v čase od 7:00 do 14:30 hod. môžete zapísať dieťa osobne v škole.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

      Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na stránke školy v časti Škola: Elektronická prihláška.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. marec - Svetový deň vody.

      Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny. V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

      V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

    • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania
     • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      týmto Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy rozhodol odvolávajúc sa na rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

      a) obnovuje prevádzku materskej školy pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

      b) obnovuje prezenčné vyučovanie v základnej škole na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Začiatok vyučovania je v pondelok 8. marca 2021 o 7.30 hod.

      Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu: Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti


     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe aktuálneho COVID Automatu a odporúčaní RÚVZ sa v našej škole od 1. 3. 2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie v materskej škole a na prvom stupni základnej školy. Zákonní zástupcovia žiaka musia mať negatívny test – aspoň jeden. Žiaci do 10 rokov sa testovať nemusia. Pri vstupe do školy budú triedny učitelia od rodičov žiadať tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bude k dispozícií pri testovaní už túto sobotu 27. 2. 2021 v MOM telocvičňa školy.

      Tlačivo zverejňujeme aj na stránke školy – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny budú od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Vyučovanie pokračuje 1. 3. 2021 podľa aktuálneho COVID Automatu a nariadení OKŠ Sobrance ( dištančne alebo prezenčne).

     • MIMORIADNY OZNAM

     • Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach, po porade so starostami obcí a riaditeľmi škôl v okrese Sobrance rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania od 8.2.2021 do 19.2.2021. Rozhodnutie bolo vydané vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese. Vzhľadom na vyššie uvedené sa vyučovanie na našej škole neobnovuje a vyučovanie bude prebiehať ako doteraz - dištančne.

     • Oznam

     • Obec Úbrež ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 pripravuje, v súlade s uznesením Vlády SR, rozhodnutím Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu,  Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky otvorenie ZŠ s MŠ, Úbrež 141. Výchovno-vzdelávací proces sa začne v materskej škole a v základnej škole pre žiakov 1. až 4. ročníka. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Otvorenie škôl je možné len pri dodržaní stanovených hygienických podmienok pre zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov. Základnou podmienkou začatia výučby je negatívny test na Covid-19 nie starší ako 7 dní. Toto nariadenie je vyžadované od všetkých zamestnancov škôl, teda pedagogických aj nepedagogických a tiež jedného zo zákonných zástupcov žiakov a detí.

      Pre zabezpečenie bezproblémového testovania rodičov a zamestnancov školy obec Úbrež v spolupráci so ZŠ s MŠ, Úbrež 141 plánuje zabezpečiť možnosť testovania v priestoroch základnej školy. O termíne testovania Vás budeme informovať.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov. V snahe zapojiť do vzdelávacieho procesu čo najviac žiakov hľadáme najvhodnejšie možnosti. Uvedomujeme si, že nie všetci žiaci majú také technické možnosti, aby sa mohli zúčastňovať na online vyučovaní. Pre týchto žiakov pripravujú triedni učitelia učebné materiály vo forme pracovných listov. Tie sú distribuované zamestnancami školy za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Žiaci prvého stupňa majú možnosť sledovať televízne vysielanie-reláciu Školský klub, ktorú vysiela RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na Dvojke (v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 10:00). V prípade otázok kontaktujte svojich vyučujúcich.