• Zber vrchnákov pre Samka - 2019

     • V školskom roku 2018/19 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Športová olympiáda 2019

     • Dňa 11.6.2019 sa uskutočnila športová olympiáda v Strážskom, pre žiakov základných škôl, ktorú organizoval SŠÚ Vinné so ZŠ Strážske. Žiakov 1. stupňa reprezentovali Boris Mydliar, Natália Balogová, Jennifer Horňáková zo 4. roč. a Vincent Péter z 1. ročníka. II. stupeň reprezentovali Ingrid Mostová zo 7. roč., Nikolka Vankuličová zo 6. roč., Oktavián Tkáč z 9. roč. a  Matej Kornúc z 8.roč. Žiakov čakalo náročné atletické horúce dopoludnie, v ktorom si zmerali sily v behu, skoku ,hode a vytrvalostnom behu so silnými konkurentmi z iných škôl. Získali sme 7 medailí v týchto disciplínach:

      Boris Mydliar – 2. miesto v behu na 50m

      Boris Mydliar – 3. miesto v behu na 400m

      Boris Mydliar – 3. miesto v skoku do diaľky

      Nikola Vankuličová – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 1.miesto v skoku do diaľky

      Žiaci 2. stupňa získali 3. miesto v štafete 4x60m. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy našim športovcom.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 30.-31.05.2019 (štvrtok - piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 3.06.2019 (pondelok).

       

     • Modrý gombík

     • Dňa 21. 05. 2019 sa žiaci Základnej školy s materskou školou v Úbreži zapojili do zbierky Modrý gombík pod záštitou nadácie UNICEF. Táto zbierka má slúžiť deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 156 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme našej škole  a žiakom E. Kišikovej, E. Rejtákovej, S. Čukylovej, M. Miľovej, A. Balogovej, O. Tkáčovi, R. Šugarovi, V. Murgáčovi a A. Holubovi za pomoc pri realizácii zbierky.

     • Veda - neveda

     • V pondelok 20.5.2019 pripravili naši učitelia p. Baločková a p.Vasiľ netradičnú akciu s názvom Veda neveda. Jej cieľom bolo zaujímavou formou priblížiť žiakom bežné aj menej známe javy, s ktorými sa môžme stretnúť v bežnom živote a zároveň im prijateľným spôsobom vysvetliť ich vedecký základ.

      Čistenie šperkov a mincí, difúzia farieb, hydrostatický tlak vo fľaši, megabublifuk zaujali tak mladších ako aj starších žiakov. 

      Za neobyčajný zážitok našim pedagógom srdečne ďakujeme.

     • Vážení rodičia!

     • V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom ZŠ s MŠ, Úbrež 141  (riaditeľom školy), na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. , Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

     • Deň Zeme 2019

     • Jeden deň v roku, 22. apríl, venujeme pozornosť našej planéte a tomu, čo pre nás robí a čo nám prináša. Aj tento rok si žiaci 1. - 9. ročníka ZŠ v Úbreži pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami.

      Na výber mali z viacerých činností. Niektorí zo žiakov navrhovali plagáty s tematikou Dňa Zeme, vyfarbovali obrázky, vytvárali zaujímavé predmety z odpadového materiálu, či maľovali na chodník to, čo sa im najviac páči na našej planéte. Ďalší si zmerali svoje znalosti vo vedomostnom teste. Tí, ktorým je bližšie hudobné umenie, si zaspievali  piesne o našej Zemi alebo pozreli videá s environmentálnym námetom.  

      Tento deň však nie je len o tom, čo nám dáva naša Zem, ale aj o tom, čo by sme mali pre ňu urobiť my sami. A tak sme usporiadali brigádu, počas ktorej sme pozbierali odpadky a skrášlili areál školy.

     • Zápis detí do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Úbrež 141, 072 42 Úbrež

       

      Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v materskej škole.

      V dňoch od 30.4.2019 do 31.5.2019 v čase od 7:00 do  12:30 hod.:

       

      Pokyny k tlačivám:

      Žiadosť na zápis do materskej školy a Potvrdenie o zdravotnom stave Vám  poskytnú  učiteľky MŠ.

      Spôsob prijímania detí na predprimarné vzdelávanie:

      • Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa,
      • Rodný list dieťaťa,
      • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

      • Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,
      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou sa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie prílišného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa detí mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí

       

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).

      V Úbreži dňa 30.4.2019                                                                                                   Jarmila Antoničová

                                                                                                                                                   Zástupca RŠ pre MŠ

     • Prednes poézie a prózy

     • Aj v tomto školskom roku sme mali svojich zástupcov na súťaži v prednese poézie a prózy, ktorú už po 21.-krát organizovala Základná škola v Drahňove. Súťaž je určená pre rómskych žiakov v troch vekových kategóriách. Svojimi schopnosťami a odvahou nás reprezentovali:

      Anastázia Kapurová – 1.roč.  (1. kategória)

      Jennifer Horňáková – 4. roč. (2. kategória)

      Patrik Šugár – 5. roč. (3. kategória)

      Jasmína Horňáková – 6. roč. (3. kategória)

      Jasmína Horňáková získala krásne 2. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme!

     • McDonald´s Cup

     • Každoročne sa zapájame do tejto futbalovej súťaže, ktorú organizuje firma McDonald´s. Aj tohto roku sa 25. apríla naši žiaci prvého stupňa zúčastnili okresného kola v Sobranciach, kde si zmerali sily s rovesníkmi zo šiestich škôl. Podmienkou účasti v turnaji bola účasť dievčat v družstve.Súťažilo sa s obrovským nasadením, nášmu družstvu sa však nepodarilo presadiť a nepostúpili do finálových zápasov. Za ich účasť a snahu im však patrí pochvala a poďakovanie.

     • Vybíjaná dievčat

     • Žiačky 5. – 7. ročníka nás reprezentovali na súťaži Vybíjaná žiačok ZŠ. Dievčatám sa darilo a po vyrovnaných zápasoch nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

     • Lesnícky deň

     • Dňa 5.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 5.ročníka Regionálneho lesníckeho dňa v Sobranciach. Po úvodnom programe a príhovoroch pozvaných hostí boli žiaci z jednotlivých škôl informovaní o ich súťažiach a aktivitách lesnej pedagogiky zážitkovou formou. Okrem toho mali možnosť vidieť sokoliarske predstavenie, výcvik poľovníckych psov, bábkové divadlo Babadlo a prezentáciu Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Po ukončení spomínaných aktivít prebiehalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže: „Príroda a poľovníctvo očami detí.“ Do tejto súťaže sa zapojili výtvarnými prácami a priestorovými výrobkami aj naši žiaci. Ich snaha i chuť pracovať im priniesla zaslúžené ovocie v podobe „Ceny poroty“ a 1.miesta  vo výtvarnej súťaži. Všetky práce našich aj iných žiakov boli v tento deň vystavené v priestoroch CVČ v Sobranciach ako súčasť tohto skvelého a zážitkového podujatia pre žiakov.

     • Deň vody

     • Dňa 22. marca na Deň vody sa všetci žiaci našej školy ozdobili modrou „kvapkou vody“, ktorú si pripli na tričko. Deviataci vytvorili „kvapôčkové hliadky“, ktoré postupne prechádzali z triedy do triedy a spolu so žiakmi robili rôzne zábavné vodné aktivity. Žiaci mali v tento deň možnosť vyskúšať si zaujímavé pokusy s vodou, vyhľadávali si informácie o vode a vytvárali prezentácie, sledovali filmy a svoje vedomosti si zmerali v záverečnom kvíze.  Symbolickým modrým oblečením sme si všetci uctili vzácnosť tejto tekutiny.

     • Zápis do 1. ročníka

     •  

      Základná škola s materskou školou Úbrež 141 srdečne pozýva budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční dňa  9.4.2019 o 08.00 hodine v triede 1.ročníka. K zápisu je nutné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

        

     • Predstavujem Ti kamarátku knižku

     • Žiaci navštevujúci školský klub sa v rámci aktivity „Predstavujem Ti kamarátku knižku „ zoznámili a navzájom si predstavili svoje najobľúbenejšie rozprávkové knižky. Oboznámili sa s obsahom, autormi a ilustrátormi detských kníh. Vyvrcholením aktivity bolo divadielko“ Drevený zámoček“, ktoré si deti spoločne nacvičili a zahrali.

     • Čitateľský maratón

     • Dňa 29.3.2019 sa uskutočnil „Čitateľský maratón“ v rámci aktivít „Marec – mesiac knihy“.

      Žiaci v určenom čase čítali z kníh detských autorov. Každý účastník čitateľského maratónu nahlas prečítal úryvok z knihy a podpísal sa na vopred pripravený plagát. Do čitateľského maratónu sa zapojili nielen žiaci ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci  školy.

     • Putujeme prírodou kontinentov

     • V týždni od 11.3.2019 do 15. 3. 2019 sa na našej škole konala veľká súťaž pre všetkých žiakov školy pod názvom „Putujeme prírodou kontinentov“. V pondelok 11. 3. si každá trieda vylosovala „svoj kontinent“.

      Mladší žiaci a špeciálne triedy každý deň plnili rôzne úlohy, pri ktorých si zisťovali informácie o kontinentoch. Za každú splnenú úlohu získavali body. Vyvrcholením ich snaženia boli plagáty, ktoré im hodnotili starší žiaci. Víťazom sa stali žiaci 4. ročníka, ale odmenení boli všetci.

      Starší žiaci tvorili postery s informáciami o svojich kontinentoch, ktoré museli byť zhotovené do stredy – 13.3. Postery boli vystavené v priestoroch školy, aby boli informácie prístupné všetkým žiakom. Pre starších žiakov sa súťaž končila piatok kvízom, na ktorom mohli ukázať, čo sa naučili. Víťazmi sa stali žiaci 9. ročníka. Opäť boli odmenení všetci súťažiaci.

      Za aktívnu účasť a prípravu patrí pochvala všetkým žiakom.

     • Karneval 2019

     • Dňa 15. februára 2019 bolo v našej škole veľmi veselo. Naši žiaci si pripravili spolu s ich rodičmi pekné a zaujímavé masky. Mohli ste tu nájsť čokoľvek od výmyslu sveta: policajtov, nevesty, modelky,  zombíkov, rozprávkové bytosti, rytierov, smrtky a nemohli chýbať ani obyvatelia Fekišoviec.

      Program sprevádzala rytmická hudba, pri ktorej sa mohli všetci účastníci vyšantiť. Potešila aj tombola s množstvom cien. Zároveň mohla každá maska vyhrať nejakú zaujímavú cenu, stačilo len strážiť si číslo masky.  Počas karnevalu boli odmenení aj žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu „Valentínku“. Nakoniec dostala každá maska za snahu a prezentáciu sladkú odmenu.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov  bude v dňoch 29.1. až 31.1.2019 pozastavená prevádzka školy. V piatok 1.2.2019 sú polročné prázdniny. Zároveň bude mimo prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ. Toto opatrenie sa realizuje na odporúčanie RÚVZ Michalovce. Vyučovanie začne 4.2.2019 (pondelok).