• LVVK 2019

     • V tomto školskom roku sa LVVK uskutočnil v dňoch od 20.1. – 25.1.2019. Žiaci boli ubytovaní v Liptovskom Jáne v Jánskej kolibe Strachanovke. LVVK prebiehal na lyžiarskom stredisku Opalisko v Závažnej Porube.

      V nedeľu popoludní sa LVVK začal rozdelením žiakov do skupín začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov. Počas lyžiarskeho výcviku sme sa v prvom družstve zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali. V druhom lyžiarskom družstve sme sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. S potešením konštatujeme, že každý zvládol základy lyžiarskeho výcviku a zlepšil svoju techniku lyžovania napriek nízkym mrazivým teplotám.  V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali svoj program na večerné aktivity v spoločenskej miestnosti a plnili zadané úlohy. V stredu popoludní relaxovali naši žiaci v bazéne hotela Máj a naberali nový dych na nasledujúce lyžiarske dni.

      Počas lyžiarskeho kurzu sme uskutočnili krátke vychádzky v prekrásnom okolí uvedenej lokality a taktiež večerný zábavný program. Svoje nadobudnuté alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti naši žiaci predviedli v ukážkovej jazde, ktorá bola zachytená na kamere. V závere sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie LVVK. Žiaci získali certifikát o jeho úspešnom absolvovaní.

      Počas celého lyžiarskeho kurzu vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov nielen na svahu, ale aj na ubytovni. Ani zlomené zápästie a zvýšené teploty túto atmosféru nenarušili. Žiaci si zaslúžia pochvalu za snahu, šikovnosť a bojovnosť pri prekonávaní prekážok.

     • Enviro aktivity počas zimy

     • Jednou z enviro aktivít  na našej škole je prikrmovanie vtáčikov v zimnom období. Žiaci počas hodín technickej výchovy a krúžkov získavajú zručnosť a vlastnú skúsenosť i motiváciu pri výrobe jednoduchých kŕmidiel s krmivom z dostupných materiálov a surovín. Tie si môžu pre ich dostupnosť a nenáročnú výrobu pripraviť aj v domácom prostredí. Pochvala patrí aj žiakom, ktorí si doma vyrobili vtáčie búdky z dreva a plastovej fľaše, ktoré rozvešali po školskom dvore.

     • Vianočný bazár

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek,  ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim deviatakom a členom žiackeho parlamentu, ktorí dali podnet na  uskutočnenie  tejto akcie. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.            

      Žiacky školský parlament

     • Kvíz o ľudských právach - 18.12.2018

     • 18. decembra sme pripravili  pre starších žiakov  našej školy  Kvíz o ľudských právach. Súťažili tri družstvá. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti:  ľudské a detské   práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie,  všeobecný prehľad.  V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Zvíťazilo družstvo v zložení  Ema Kišiková, Ema Sinčáková, Kristína Šugárová, Michal Lešo a Patrik Šugár.

      Výkony žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľka Mgr. Z. Mišleyová  Mgr. I. Balintová a Mgr. M. Vasiľ.  Všetci súťažiaci boli odmenení a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Piesne rôznych národov

     •  Pani učiteľka Mgr. Iveta Balintová si pre žiakov II.stupňa našej školy pripravila spevácku súťaž s názvom Piesne rôznych národov, ktorej sa žiaci zúčastnili 18. decembra 2018. Súťažili v družstvách vytvorených podľa ročníkov. Jednotlivé súťažné kolá sa týkali hádania piesní, ich spoznávania a hlavne spevu  nielen v slovenskom, ale aj v anglickom, ruskom a rómskom jazyku. Pri tejto milej aktivite žiaci ukázali svoju muzikálnosť, kreativitu a schopnosť predstaviť sa pred širším publikom. Porota v zložení : Pedagogický asistent Lukáš Gadžo, Mgr. Juliana Molnárová a Mgr. Patrik Džurina svojim hodnotením rozhodla o víťazovi, ktorým sa stali žiaci 8.ročníka. Všetci súťažiaci boli za svoju snahu odmenení sladkosťou.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.12.2018 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 8.1.2019 (utorok).

     • Mikulášska nádielka 2018

     • Aj tento rok 6. decembra do našej školy zavítal Mikuláš. Keby len jeden, ale prišli hneď dvaja v sprievode anjela a veľa čertov a čertíc. Scenár Mikuláša si na našej škole stále pripravujú deviataci. Mikulášovia  so svojím sprievodom navštívili každú triedu. Všetky deti dostali sladkú odmenu  a  tým neposlušnejším sa ušlo aj  čierne uhlie. Na našej škole  sú všetci dobrí, takže sladkú odmenu si zaslúžili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Mikuláš potešil  deti aj  rodičov na neformálnom vzdelávaní. Úprimnú a asi aj najväčšiu  radosť mali deti v materskej škole. Ich rozžiarené očká a milý úsmev boli najväčšou odmenou a poďakovaním pre všetkých deviatakov, ktorí Mikuláša pripravili.

     • Týždeň boja proti drogám

     • Tretí novembrový týždeň sa každoročne na našej škole uskutočňujú aktivity  zamerané  na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme tieto aktivity realizovali so žiakmi prvého stupňa. Pre žiakov druhého stupňa je na začiatok decembra pripravená beseda s policajtom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili realizovať problematiku boja proti drogám vo vyučovaní. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla Zastavme násilie  - spoločne proti šikanovaniu.  Pre všetkých žiakov prvého stupňa to bola najprv beseda o šikanovaní a pre starších aj o kyberšikane. Nasledovali aktivity k téme – hranie rolí, nácvik správnej reakcie na šikanovanie, ale aj ako sa vyhnúť šikanovaniu –ako sa máme správať a čo treba v takom prípade robiť. Ďalej to bolo preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ale aj ponuka hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 4.ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus a diskutovali o nich s pani učiteľkou. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

     • Medzinárodný deň bez fajčenia - 2018

     • 20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

      Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

      Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

       

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 6. až 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 5.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.11.2018.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Projekt je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V mesiaci október sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu s názvom: „Záložka do knihy spája školy“.

      Žiaci našej školy pod vedením učiteľov vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice pre žiakov partnerskej školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ Béla-Dulice. Skôr než sa žiaci pustili do práce na hodinách slovenského jazyka si čítali knihy,  ktoré ich zaujali. Veľmi sa snažili a boli kreatívni, stále mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre neznámeho kamaráta z partnerskej školy.

     • FIG projekty

     • V rámci finančnej a matematickej gramotnosti si žiaci 5.-9. ročníka pripomenuli Deň boja proti chudobe (17.10.) a Svetový deň sporenia (31.10.) vypracovaním prezentácií a projektov na tému: "Najchudobnejšie štáty sveta" alebo "Najbohatší ľudia sveta", ktoré prezentovali na hodinách matematiky. Foto vo fotoalbume.

     • Halloween - 2018

     • -je pôvodne keltský sviatok, ktorý sa oslavuje v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách. Dátum Halloweenu je každý rok rovnaký, oslavuje sa 31. októbra, deň pred kresťanskou slávnosťou všetkých svätých. Medzi symboly Halloweenu patrí tekvica, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.

      Názov Halloween je skratkou spojenia All Hallows ‚Eve , ktorým sa vo staroangličtine označoval predvečer dňa všetkých svätých. Ľudia si v tento deň spomínajú na svojich zosnulých predkov. Prvé zmienky o sviatku siahajú približne do roku 1745, meno sa v priebehu rokov komolilo, až vzniklo pomenovanie Halloween. K Halloweenu neodmysliteľne patrí oranžová a čierna farba. Oranžová symbolizuje jesenný zber a čierna značí temnotu a smrť.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

     • Základná škola s materskou školou , Úbrež 141

       

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29.10.2018 (pondelok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 5.11.2018.

       

       

                                                                                                        Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                               Riaditeľ školy

     • Svetový deň výživy - 2018

     • Svetový deň výživy si pripomíname každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov /FAO/ v roku 1945. Október je mesiac v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie ,, zdravá výživa ‘’. Avšak nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravé stravovanie však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli. Žiaci ročníkov 1. – 4.  si urobili výstavku darov prírody a neskôr aj ochutnávku, ktorú spolu s učiteľkami vlastnoručne pripravili.

     • Svetový deň duševného zdravia – jesenný beh pre zdravie

     • V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

      V stredu 10.októbra sme na našej škole zorganizovali bežecké preteky pod názvom Jesenný beh. K najlepším bežcom patrili:

      1. ročník - N. Kozár, A. Kováčová, N. Kišová, M Goroľ, A. Kapurová

      2. ročník -  M. Ščerbanovský, D. Kováč, N. Kozárová, D. Kováčová

      3. ročník -  S. Ščerbanovská, R. Sakajtová, I. Holubová, L. Kováč

      4. ročník – N. Balogová, J. Horňáková, M. Kišová, B. Mydliar, K. Peter, T. Kováč

      Deťom sa darilo ich námaha a vytrvalosť bola ocenená .

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Mesiac október je venovaný  úcte k starším ľuďom. Ani my sme nezabudli na naše pani učiteľky, ktoré učili už dávnejšie na našej škole. V rámci projektového krúžku, Spoznávaj a tvor, naši deviataci navštívili pani učiteľku Irenu Kelemenovú, pani učiteľku Máriu Hricikovú a pani učiteľku Máriu Dankovú, ktorým odovzdali krásne pozdravy a  kytičku vyrobenú z jesenného lístia. Aspoň takouto formou sme sa chceli poďakovať za ich dlhoročnú prácu s deťmi a zaželať im veľa zdravia. Nezabudli sme ani na nášho pána starostu MVDr. Jozefa Antoniča, kterého sme tiež potešili jesennou kytičkou.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2018

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu na podporu športu a fyzickej aktivity. „Dopoludnia s bedmintonom“ sme absolvovali prípravou v dňoch 26.9. a 27.9.2018., počas ktorých si mali možnosť všetci žiaci našej školy zahrať bedminton od jeho základov až po hru vo dvojiciach. V piatok 28.9. sme usporiadali bedmintonový turnaj pre chlapcov a dievčatá v dvoch kategóriách.

      V kategórii dievčat 1.- 4.ročníka získala 1. miesto  Monika Kornúcová.

      Na 2. mieste sa umiestnila Jennifer Horňáková3. miesto si vybojovala Kristínka Kišová.

      V kategórii chlapcov 1.- 4.ročníka sa na 1. mieste umiestnil Kevin Mirga. Na 2. mieste Samko Šmid a na 3. mieste Denis Kováč.

      V kategórii dievčat 5.- 9. ročníka získala 1. miesto Emka Sinčáková, 2. miesto Nikolka Vankuličová a 3. miesto Emka Kišiková.

      V kategórii chlapcov 5. – 9.ročníka sa na 1. mieste umiestnil Alex Holub, 2. miesto patrí Michaelovi Želvysovi3. miesto získal  Vladimír Murgač.

      Sme radi, že sme sa pridali k viac ako 155 000 športujúcim v tomto týždni a prispeli k rozvoju pohybu a zdravého životného štýlu.

       

     • Svetový deň zvierat - 2018

     • Ako každý rok i tento si žiaci na našej škole pripomenuli 4 . 10. Svetový deň zvierat. Počas vyučovacích hodín, na krúžkoch a v školskom klube sa žiaci zapájali do rôznych činností zameraných na zvieraciu ríšu,ktorá je súčasťou a krásou života na našej planéte. Bližšie informácie o tomto dni nájdete vo fotoalbume.

     • Prírodovedná gramotnosť a zdravá výživa

     • Človek je súčasťou prírody a mal by sa tak správať. Musíme si však priznať, že sa tak nesprávame, a úroveň prírodovednej gramotnosti našich  žiakov je nízka. Preto sa na našej škole snažíme učiť žiakov, aby  vedeli v rôznych životných situáciách konať tak, aby  neohrozovali seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdraví a majetku, poruchy a prírodné katastrofy.

      V rámci rozvoja prírodovednej gramotnosti v  septembri dostali žiaci 3. a  4. ročníka zadanie „Nie je cukor ako cukor“ a žiaci 5.až 9. ročníka „Soľ nad zlato“. S pomocou odbornej literatúry, internetu a učiteľov zisťovali ako a kde sa tieto látky získavajú a spracovávajú, ich obsah v rôznych potravinách, aké negatívne a pozitívne účinky majú na náš organizmus. A samozrejme nechýbala ochutnávka.....