• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z prevádzkových dôvodov dňa 22.12.2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD. Vyučovanie začne 8.1.2018 (pondelok).

     • Týždeň boja proti drogám - 2017

     • V týždni od 27.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Tohtoročný  týždeň boja proti drogám sa niesol v duchu hesla  „Droga?  Áno, viem.  A práve preto nechcem!“. Žiaci  7. a 9. ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus. Vytvárali prezentácie a na spoločnom stretnutí ich prezentovali svojim spolužiakom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo vo vytváraní hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 2.stupňa si zahrali futbal aj florbal – chlapci, a dievčatá už tradične mali cvičenie pri hudbe. Štvrtáci vytvárali plagáty na tému Abeceda vitamínov. Tretiaci a štvrtáci si okrem toho vypočuli prednášku na tému zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok. V 5. ročníku to bola navyše beseda o šikanovaní a kyberšikane. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

     • Separujeme

     • Tento mesiac sme začali na našej škole  separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby pre plasty, papier a použité alkalické batérie.

      Vyzývame všetkých žiakov, aby sa zapojili do separovaného zberu. 

     • Súťaž o najkrajšiu pokladničku.

     • V rámci finančnej gramotnosti na škole prebiehala súťaž o najkrajšiu pokladničku. Výstavku niektorých pokladničiek a peňaženiek si môžte pozrieť vo fotogalérii.

     • Kvíz o ľudských právach - 22. 11. 2017

     • 22. novembra sme pripravili  pre starších žiakov  našej školy  Kvíz o ľudských právach. Súťažili štyri družstvá. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti:  ľudské a detské   práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie,  všeobecný prehľad.  V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Zvíťazilo družstvo v zložení Matej Kornúc, Ema Kišiková, Jessika Holubová a Štefánia Demeterová.

      Výkony žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľka MVDr. M.  Bellová,  Mgr. I. Balintová a Mgr. Patrik Džurina.  Všetci súťažiaci boli odmenení. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Medzinárodný deň bez fajčenia

     • 20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

      Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

      Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

     • Svetový deň detí - 20. november 2017

     • Svetový deň detí  -  20. november 2017 patril všetkým najviac  znevýhodneným deťom na svete .

      Iniciatíva Slovenského výboru pre UNICEF #prekazdedieta pri príležitosti Svetového dňa detí chcela  vyjadriť podporu deťom, ktoré sú bez vzdelania, bez ochrany a bez svojich domovov. Do tejto iniciatívy sa zapojila aj naša škola v rámci programu Škola priateľská k deťom. V tento deň sa naši žiaci pod vedením triednych učiteľov oboznámili s medzinárodným dokumentom  Dohovor  o právach dieťaťa z roku 1989. Potom sa spoločne rozprávali o najdôležitejších potrebách, ktoré chýbajú mnohým deťom. Medzi najčastejšie potreby patrí: voda, jedlo, lieky, mier, ochrana, úsmev, vzdelanie... Tieto potreby spoločne napísali na papier, ktorý sme zverejnili na chodbe školy. Veľmi peknou aktivitou bolo maľovanie darčekov, ktoré symbolicky  poslali všetkým deťom. Tieto kresby  zdobia našu chodbu.

      Svetový deň detí bol príležitosťou uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené rôznym formám nespravodlivosti a treba ich chrániť bez ohľadu na miesto, kde sa narodili. Naším cieľom bolo zapojiť do iniciatívy čo najviac žiakov a učiteľov, aby sme si uvedomili, že každé dieťa si zaslúži nádej, lásku, úsmev, vzdelanie.

      A to nielen v tento deň...

     • Hovorme o jedle

     • V  októbri sa naša škola zapojila do súťaže „HOVORME O JEDLE“, organizovanou neziskovou organizáciou „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“. Cieľom zapojenia sa do súťaže bolo zvyšovanie úrovne vzdelania a povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu počas celého ľudského života. Aktivity prebiehali celý týždeň od 16.októbra do 20.októbra 2017. Na každý deň sme sa venovali jednej aktivite z daných tém: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky;  Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov;  Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičie;  Mäso, hydina, ryby, vajci; Tuky a cukry z domácich surovín.  Jednotlivé aktivity sú zdokumentované v prezentáciách.

      Chlieb__pecivo__obilniny__zemiaky.pptx

      Chutne_malovanie.pptx

      Jedz_a_hyb_sa.pptx

      mlieko_zs-s-ms-ubrez_P.pptx

      sleduj-informacie_zs-s-ms-ubrez_P.pptx

      ​​​​​​​

     • Svetový deň výživy

     • Svetový deň výživy si pripomíname každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov /FAO/ v roku 1945. Október je mesiac v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie ,, zdravá výživa. Avšak nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravé stravovanie však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli. Mladší  rozoznávali ovocie a zeleninu, ktorú si potom vyfarbili. Starší si mohli počas tohto dňa pozrieť prezentáciu, ktorá bola venovaná správnym zásadám stravovania a dôsledkom, ktoré nás môžu postihnúť, ak nedodržiavame zásady zdravej výživy.

      Všetky aktivity v rámci Svetového dňa zdravej výživy sa vydarili a dúfame, že aspoň v tento deň sa žiaci zamysleli nad znením príslovia,, Zdravá výživa je základ zdravia.

     • Ochutnávka ovocia a zeleniny v ŠKD

     • V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny. Preto sme si v  školskom klube urobili jesennú  výstavku týchto darov prírody a ochutnávku. Na začiatku sme si pripomenuli, že ovocie a zelenina ako prirodzené zdroje vitamínov a minerálnych látok majú veľký význam, ako zložka správnej výživy každého jednotlivca.  Po rozhovore o zdravej výžive sa deti pustili do ochutnávky. Na záver si pochutili guľkami z ovsených vločiek.

     • „EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2017“

     • Tento rok sa konal na Slovensku tretí ročník celoeurópskej aktivity „Európsky týždeň športu 2017“ od 23.  do 30. septembra. Po úspešnom priebehu minulého ročníka, do ktorého sa zapojilo 32 krajín Európy, prispelo Slovensko organizáciou 473 podujatí vo viac než 200 mestách a zašportovalo si 143 000 detí a dospelých. Naša škola zorganizovala trojdňové športové dopoludnia pod názvom „ Škola v pohybe“. Počas nich si žiaci na prvých troch hodinách zahrali futbal, florbal a vybíjanú. Celé podujatie sa nieslo v duchu fair play. Podporili sme šírenie zdravého športového štýlu v duchu hesla #BeActive. Kto si zašportoval bol odmenený zdravou pochúťkou.

     • OZNAM PRE RODIČOV - príspevok na dopravu

     • Na základe Smernice č.50/017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu sa od 1.9.2017 príspevok na dopravu žiakov vypláca 20-teho každý mesiac spätne/t.j. mesiac dozadu/.

      Príspevok na dopravné sa vypláca zákonnému zástupcovi žiaka ZŠ a to v čase od 7 .30 hod.-15 .00 hod v kancelárii školy.

                                                                                                           Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                                     riaditeľ školy       

     • Svetový deň zvierat

     • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 si žiaci 4.októbra pripomenuli Svetový deň zvierat. Mladší žiaci skladali zvieracie puzzle a hrali zvieracie pexeso, spoznávali rôzne skupiny živočíchov formou didaktických pomôcok a kreslili si svoje obľúbené zvieratká. Starší žiaci čítali počas vyučovacích hodín Ezopove bájky, písali  si vymyslené príbehy o zvieratách a spoznávali ohrozené druhy zvierat formou kvízu. Popoludní  na krúžkoch zhotovovali zvieracie origami.

     • ŠKOLSKÝ PARLAMENT

     • ŠKOLSKÝ PARLAMENT

      Základná škola s materskou školou Úbrež, 141

       Žiacky školský parlament žiakmi školy volený pracovný a poradný orgán vedenia školy, triednej samosprávy (aktivistov v každej triede) a žiackeho parlamentu, stretáva sa podľa schváleného plánu, jej program vyplýva z plánu činnosti a vo svojej práci sa riadi schváleným štatútom alebo stanovami.

      ŠTATÚT ŽIACKEHO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
                                    
      1.1 Základné ustanovenia
       
      1. Školský parlament je zložený zo žiakov 5. až 9. ročníka a dvoch pedagogických pracovníkov.
      2. Sídlom parlamentu je Základná škola s materskou školou Úbrež, 141

      1.2 Poslanie
       
      1. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení, na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania sa mimo školy.
      2. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.
       

      3. Do pôsobnosti školského parlamentu patrí:

      a) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, aktívne pomáhať pri estetickej úprave školy,
      b) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenie Školského poriadku pre žiakov školy, ktorí vedome poškodzujú  školský majetok.
      c) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,
      d) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede,
      e) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou,
      f) podávať návrhy na ekologizáciu školy a zdravé životné prostredie,
      g) organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch
      papiera, bodovaní tried – o najkrajšiu triedu, pri rozličných športových,
      kultúrnych a spoločenských podujatiach.

      1.3 Organizácia činnosti parlamentu

      1. Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
      2. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
      3. Poslanci spomedzi seba volia predsedu parlamentu a dvoch podpredsedov.
      4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
      5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
      6. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
      7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
      8. Parlament bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.
      9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.
       
      1.4 Rokovanie parlamentu

      1. Programy na rokovanie parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo a zverejňuje ich najmenej tri dni pred zasadnutím parlamentu.
      2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
      3. Z každého rokovania parlamentu treba vyhotoviť zápis. Tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy zapisovateľ – člen pedagogického zboru v spolupráci s jedným členom školského parlamentu. Kópia zápisnice bude zverejnená na nástenke, Každá zápisnica bude aj súčasťou rokovania pedagogických rád.
      4. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť a neznesie to odklad.
       
      1.5 Záverečné ustanovenie
       
      Tento štatút nadobúda platnosť dňa: 05. 09. 2017

                               Členovia školského parlamentu na šk.rok 2017/2018

      Predseda:

      Sorokač Rastislav – 9. roč.

      Podpredseda:

      Šmigová Sofia – 5. roč.

      Zapisovateľ:

      Kišiková Ema – 8. roč.

      Nástenkár:

      Rejtaková Ema – 8.roč

      Sinčáková Ema – 7.roč.

       

      Šugárová Kristína – 6. roč.

       

      Balogová Viktória – 9. roč.

      Patronát nad detským parlamentom: Mgr. Ľubica Viňanská, Mgr. Lucia Baločková

      1. Akcia

      V mesiaci september sa žiaci Základnej školy s materskou školou, zapojili do dlhodobého projektu POMOC.

      Zber PET vrchnákov.

      Zberom vrchnákov chcú žiaci prispieť na liečbu, rehabilitáciu, poplatky kompenzačných pomôcok a na zlepšenie životných podmienok malého Mareka a Samka. Veríme, že sa nám podarí vyzbierať, čo najviac vrchnákov.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto zbierky.

     • Deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. Zároveň chce upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci si so svojimi učiteľkami problematiku dopravy stvárnili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Týždeň vyvrcholil Dňom bez áut, počas ktorého eko – hliadky udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a spolužiakov, ktorí prišli do školy pešo. Tí, ktorí prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme všetkým žiakom poďakovať, že sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • „Škola otvorená všetkým“

     • Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 je zapojená do národného projektu „Škola otvorená všetkým.“  Projektový zámer „Škola otvorená všetkým“ je určený pre materské školy a základné školy. Integrujúcim prvkom projektu medzi materskými školami a základnými školami je vytvorenie spoločných tímov na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z pedagogických zamestnancov (vrátane pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a odborný zamestnanec centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

      Od februára 2017 v ZŠ v rámci projektu pracuje pedagogický asistent a sociálny pedagóg, ktorý sa podieľa na aktivitách aj v MŠ spolu s druhým pedagogickým asistentom. Projekt potrvá do septembra 2019.

     • Exkurzia „Morské oko“

     • Dňa 21.6.2017 sme so žiakmi prvého stupňa v rámci školského výletu absolvovali exkurziu do CHKO „Morské oko“. Prednosta okresného úradu v Sobranciach MVDr. B. Lešo nám zabezpečil autobusovú dopravu tam a späť. Za jeho ústretovosť a ochotu mu srdečne ďakujeme. Žiaci prežili deň v krásnej prírode obklopenej množstvom prírodných útvarov, ktoré si zachytávali nielen fotoaparátom, ale aj do svojich spomienok. Prekonávali prírodné prekážky na cestičke okolo „Morského oka“. Spozorovali množstvo nových, pre nich nepoznaných jedincov z ríše zvierat. Pobyt v prírode sa im veľmi páčil a veríme, že tam v budúcnosti zavítajú aj v rámci rodinných výletov.

     • Atletika - jún 2017

     • Dňa 12.06.2017 sa uskutočnilo v Sobranciach okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ.  Našu školu reprezentovali títo žiaci druhého stupňa:  Emka Mižáková, Emka Sinčáková, Dominika Šmidová, Kvetka Čorbová, Matej Kornúc, Rasťo Sorokáč, Samuel Horňák. Najviac sa darilo Kvetke Čorbovej, ktorá získala 1. miesto v behu na 800m a Samuelovi Horňákovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo vrhu guľou. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Srdečné poďakovanie patrí aj ostatným súťažiacim, ktorí statočne bojovali v jednotlivých disciplínach.

     • Oznámenie – Prevádzka školy počas letných prázdnin

     • ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje,že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od 8.00 hod.- 12.00 hod. Tel. kontakt : 056/6596584.

      Riaditeľstvo ZŠ S MŠ Úbrež oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole počas mesiaca júl od 1.7. 2017 do 14.7.2017 bude dopoludnia do 12:00 bez obeda z dôvodu rekonštrukcie odpadu v školskej jedálni.

       

       

     • MDD 2017

     • Aj tento rok sme na našej škole oslávili Deň detí. Deti sa mohli zapájať do športových aj zábavných disciplín a taktiež prezentovať svoje výtvarne umenie. Počasie nám prialo, deti boli spokojné a šťastné, jednoducho Deň detí ako sa patrí. Foto vo fotogalérii.