• Marec – mesiac knihy

     • Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí, ktoré si získavame čítaním kníh. História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

      Aj na našej škole práve v tomto mesiaci prebehlo niekoľko aktivít spojených s knihou. Žiaci si čítali rozprávky, ilustrovali a vyrábali si leporelá z prečítanej rozprávky. Naše talenty mali možnosť  predviesť sa  v umeleckom prednese poézie a prózy. Všetky aktivity viedli a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala  súčasťou každodenného života našich detí.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 5. až 8. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 9.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.3.2018.

     • Medzinárodný deň žien

     • MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Aj žiaci ZŠ s MŠ si spolu s pani učiteľkami  pripravili pre svoje mamičky malé prekvapenie na tento pekný deň.

     • Zber vrchnákov pre Samka

     • V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Samkovi želáme veľa pokrokov v ďalšej liečbe a úspešnú maturitu.

     • Súťaž o najkrajšiu Valentínku

     • V čase od 6.2.2018 do 16.2.2018 bola vyhlásená súťaž o najkrajší Valentínsky pozdrav, kedy mohli žiaci preukázať svoju výtvarnú zručnosť, fantáziu a predstavivosť. Všetci zúčastnení boli za snahu odmenení. V rámci týchto dvoch týždňov fungovala tzv. Valentínska pošta, kde mohli žiaci do pripravenej schránky hádzať odkazy pre žiakov a učiteľov našej školy. Tieto pozdravy a odkazy boli odovzdané do tých správnych rúk.

     • LVVK 2017/2018

     • Žiaci ZŠ s MŠ Úbrež sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 21.1. – 26.1.2018. Boli ubytovaní v Liptovskom Jáne v Jánskej kolibe Strachanovke. LVVK prebiehal na lyžiarskom stredisku Opalisko v Závažnej Porube.

      LVVK začal v nedeľu, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata obed, olovrant, večera) formou hotelovej obsluhy.

      Žiaci boli rozdelení na lyžiarov začiatočníkov a pokročilých lyžiarov. Hneď v pondelok poobede všetci využívali výhody vleku Poma a zvládli nástrahy svahu na Opalisku.
      Počas lyžiarskeho výcviku sme sa v prvom družstve zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali. V druhom lyžiarskom družstve sme sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. S potešením konštatujeme, že každý zvládol základy lyžiarskeho výcviku a zlepšil svoju techniku lyžovania. V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. V stredu popoludní relaxovali naši žiaci v bazéne hotela Máj a naberali nový dych na nasledujúce lyžiarske dni.

      Počas lyžiarskeho kurzu sme uskutočnili krátke vychádzky v prekrásnom okolí uvedenej lokality a taktiež večerný zábavný program. Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti naši žiaci predviedli v ukážkovej jazde, ktorá bola zachytená aj na kamere. V závere sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, ktoré bolo zakončené diskotékou. Žiaci získali okrem sladkej odmeny diplom o úspešnom absolvovaní LVVK.

      Počas celého lyžiarskeho kurzu vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne, za čo im patrí pochvala.

     • Medzinárodný deň tolerancie 16. januára

     • Tolerancia znamená uznávanie ľudských práv a základných slobôd každého človeka, zároveň rešpektovania jeho osobnosti. Aktivitou ,,Známe tváre “ sme na našej škole, medzi žiakmi chceli poukázať na to, že každý z nás je originálny a unikátny. Počas tejto aktivity sa žiaci rozdelili do dvojíc a mali za úlohu zahrať sa na karikaturistu a portrétovanie. Portréty sa vyzbierali, vystavili a žiaci hádali, kto je zobrazený na každom z portrétov.

      So žiakmi IV. ročníka sme hovorili o tom, že tolerancia sa označuje ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality a tým aj skutočnosť, že sú ľudskými bytosťami. Tolerancia je uznanie rôznosti národov a národností. Na záver žiaci vyhľadávali informácie o niektorých štátoch Európy o typických črtách národov, ktoré v nich žijú.

                                    BUĎME K SEBE TOLERANTNÍ. ASPOŇ SA O TO POKÚSME!

                           SVET BUDE LEPŠÍ. TOLERANCIA JE ZÁKLAD  ROVNOVÁHY VO SVETE.

     • Prerušenie prevádzky školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov  bude v dňoch 17.1. až 19.1.2018 pozastavená prevádzka školy. Zároveň bude mimo prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ. Toto opatrenie sa realizuje na odporúčanie RÚVZ Michalovce. Vyučovanie začne 22.1.2018 (pondelok).

      Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy

       

     • Testovač cien - plagát

     • V rámci planovaných aktivít finančnej gramotnosti na škole žiaci vytvorili plagát - Testovač cien - za účelom porovnania cien tovaru každedennej spotreby. Foto vo fotogalérii.

     • Novoročné priania

     • Dňa 9.1.1918 sme sa so žiakmi 1.- 4. ročníka porozprávali o tom, ako sme prežili uplynulý rok, či sa nám naše sny, túžby a želania splnili, alebo sa nad ich naplnením posnažíme počas nového roka. Jedným zo želaní detí  bolo, aby sa zlepšili v čítaní. Na začiatku starší žiaci čítali mladším a neskôr mladší žiaci starším. V závere sme sa dohodli, že v mesiaci marci sa stretneme zase a porovnáme svoje čitateľské schopnosti, či sa nám naše predsavzatia podarilo napĺňať.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z prevádzkových dôvodov dňa 22.12.2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD. Vyučovanie začne 8.1.2018 (pondelok).

     • Týždeň boja proti drogám - 2017

     • V týždni od 27.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Tohtoročný  týždeň boja proti drogám sa niesol v duchu hesla  „Droga?  Áno, viem.  A práve preto nechcem!“. Žiaci  7. a 9. ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus. Vytvárali prezentácie a na spoločnom stretnutí ich prezentovali svojim spolužiakom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo vo vytváraní hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 2.stupňa si zahrali futbal aj florbal – chlapci, a dievčatá už tradične mali cvičenie pri hudbe. Štvrtáci vytvárali plagáty na tému Abeceda vitamínov. Tretiaci a štvrtáci si okrem toho vypočuli prednášku na tému zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok. V 5. ročníku to bola navyše beseda o šikanovaní a kyberšikane. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

     • Separujeme

     • Tento mesiac sme začali na našej škole  separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby pre plasty, papier a použité alkalické batérie.

      Vyzývame všetkých žiakov, aby sa zapojili do separovaného zberu. 

     • Súťaž o najkrajšiu pokladničku.

     • V rámci finančnej gramotnosti na škole prebiehala súťaž o najkrajšiu pokladničku. Výstavku niektorých pokladničiek a peňaženiek si môžte pozrieť vo fotogalérii.

     • Kvíz o ľudských právach - 22. 11. 2017

     • 22. novembra sme pripravili  pre starších žiakov  našej školy  Kvíz o ľudských právach. Súťažili štyri družstvá. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti:  ľudské a detské   práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie,  všeobecný prehľad.  V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Zvíťazilo družstvo v zložení Matej Kornúc, Ema Kišiková, Jessika Holubová a Štefánia Demeterová.

      Výkony žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľka MVDr. M.  Bellová,  Mgr. I. Balintová a Mgr. Patrik Džurina.  Všetci súťažiaci boli odmenení. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Medzinárodný deň bez fajčenia

     • 20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

      Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

      Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

     • Svetový deň detí - 20. november 2017

     • Svetový deň detí  -  20. november 2017 patril všetkým najviac  znevýhodneným deťom na svete .

      Iniciatíva Slovenského výboru pre UNICEF #prekazdedieta pri príležitosti Svetového dňa detí chcela  vyjadriť podporu deťom, ktoré sú bez vzdelania, bez ochrany a bez svojich domovov. Do tejto iniciatívy sa zapojila aj naša škola v rámci programu Škola priateľská k deťom. V tento deň sa naši žiaci pod vedením triednych učiteľov oboznámili s medzinárodným dokumentom  Dohovor  o právach dieťaťa z roku 1989. Potom sa spoločne rozprávali o najdôležitejších potrebách, ktoré chýbajú mnohým deťom. Medzi najčastejšie potreby patrí: voda, jedlo, lieky, mier, ochrana, úsmev, vzdelanie... Tieto potreby spoločne napísali na papier, ktorý sme zverejnili na chodbe školy. Veľmi peknou aktivitou bolo maľovanie darčekov, ktoré symbolicky  poslali všetkým deťom. Tieto kresby  zdobia našu chodbu.

      Svetový deň detí bol príležitosťou uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené rôznym formám nespravodlivosti a treba ich chrániť bez ohľadu na miesto, kde sa narodili. Naším cieľom bolo zapojiť do iniciatívy čo najviac žiakov a učiteľov, aby sme si uvedomili, že každé dieťa si zaslúži nádej, lásku, úsmev, vzdelanie.

      A to nielen v tento deň...

     • Hovorme o jedle

     • V  októbri sa naša škola zapojila do súťaže „HOVORME O JEDLE“, organizovanou neziskovou organizáciou „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“. Cieľom zapojenia sa do súťaže bolo zvyšovanie úrovne vzdelania a povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu počas celého ľudského života. Aktivity prebiehali celý týždeň od 16.októbra do 20.októbra 2017. Na každý deň sme sa venovali jednej aktivite z daných tém: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky;  Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov;  Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičie;  Mäso, hydina, ryby, vajci; Tuky a cukry z domácich surovín.  Jednotlivé aktivity sú zdokumentované v prezentáciách.

      Chlieb__pecivo__obilniny__zemiaky.pptx

      Chutne_malovanie.pptx

      Jedz_a_hyb_sa.pptx

      mlieko_zs-s-ms-ubrez_P.pptx

      sleduj-informacie_zs-s-ms-ubrez_P.pptx

      ​​​​​​​