• Deň bez áut 2018

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňom bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil, Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za ohľaduplnosť pred bránou školy počas nášho Dňa bez áut.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Opäť separujeme

     • Tento mesiac sme opäť začali na našej škole separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby na papier, fľaše a vrchnáky, ktoré nám zakúpilo vedenie školy.

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

     • Dňa 13. 9. 2018 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková a členka výboru Gita Vojtovičová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a mnoho ďalších. Žiaci mohli nielen vidieť tieto kompenzačné pomôcky, ale mohli aj prispieť, a to jedným eurom, za ktoré dostali bielu pastelku. Aj touto malou čiastkou tak pomohli dobrej veci. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej a Vojtovičovej za ich čas a dúfame, že prídu aj nabudúce.

      Foto vo fotoalbume.

     • Deň finančnej gramotnosti - 2018

     • Deň 8. september bol medzinárodnou  organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu kultúru  UNESCO vyhlásený za medzinárodný  deň  finančnej gramotnosti.  Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Zarábame, denne  nakupujeme, míňame, máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Šetríme si na dovolenky, na dôchodky, investujeme, zadlžujeme sa,  využívame služby poisťovní. Všetky tieto služby sú  bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa správne zorientovať v konkrétnych podmienkach  jednotlivých  produktov.

      Aj na našej škole sme konkrétnymi vzdelávacími aktivitami  prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam financií v každodennom živote.

      Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti na hodinách matematiky formou prezentácie, zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako rozpočet, výdavky, úvery. Na ďalšej hodine sa venovali danej téme vypracovaním pracovných listov.

     • ŠKOLSKÁ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA - 2018

     • Tak ako každý rok, aj tento sa na našej škole konala školská atletická olympiáda. Do súťaže sa zapojili žiaci od 1. až po 9. ročník. Žiaci boli rozdelení  do kategórií 1. stupňa a 2. stupňa, dievčat a chlapcov. 

      Súťažilo sa v týchto disciplínach:  

      beh na 50m,

      člnkový beh 10x5m,

      hod kriketovou loptičkou,

      hod plnou loptou,

      skok do diaľky s rozbehom,

      skok z miesta,

      šplh na tyči,

      vytrvalostný beh.

      Najviac ocenení v jednotlivých disciplínach získal Rastislav Sorokáč, Dominik Demeter, Dominika Šmidová, Emka Sinčáková, Nikola Vankuličová, Laura Zuzová, Kevin Kováč, Patrik Šugar, Manuel Gažik, Jasmína Balogová, Kevin Péter, Boris Mydliar, Natália Balogová, Jennifer Horňáková, Justin Balog, Ruženka Sakajtová , Ivan Péter, Kristína Andreová, Ingrid Mostová, Kevin Mirga, Jozef Péter, Michal Lešo, Michael Želvys, Matúš Demeter.   

      Všetkým súťažiacim patrí pochvala za bojovnosť a snahu, ktorú počas pretekov vynaložili.

     • Výberové konanie

     • Základná škola s materskou školou, Úbrež 141,

       

      vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

       

      Pedagogického asistenta v MŠ

       

      Kvalifikačné predpoklady

       Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

      Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

      • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,

      • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,

      • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,

      • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský   smer,

      • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,

      • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

       Úplné stredné odborné vzdelanie

      • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,

      • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

      • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

      Ďalšie predpoklady:

      a)  ovládanie štátneho jazyka,

      b)  spôsobilosť na právne úkony,

      c)  vek nad 18 rokov,

      d)  zdravotná spôsobilosť,

      f)  bezúhonnosť,

      g)  výhodou je ovládanie  materinského jazyka detí z MRK.

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
      • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
      • motivačný list,
      • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
      • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
      • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

      Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

      Do 19.augusta 2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

      Nástup 1.9.2018.

       

      Na adresu:

      ZŠ s MŠ, Úbrež 141, 072 42 Úbrež. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

       

     • Zbierka plastových vrchnákov pokračovala - vyhodnotenie

     • V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Od marca do júna sme vyzbierali asi 16 kg.  Najviac nazbierali žiaci II., III. a V. ročníka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia a najčistejšia trieda“

     • V mesiaci máj a jún prebiehala na našej škole spomínaná súťaž, ktorú mali na starosti  členovia žiackeho parlamentu.  Hodnotila sa čistota tried, tabule, poriadok v laviciach, celkový vzhľad tried. Na konci júna sme vyhodnotili súťaž. V kategórii mladších žiakov sa najlepšie umiestnili žiaci 3. ročníka a špeciálna trieda 1. Zo starších žiakov najlepší boli piataci a ôsmaci. Všetkým úprimne blahoželáme a veríme, že nejakú podobnú súťaž pripravíme aj na budúci rok.

     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje , že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od  8.00.hod.- 12.00.hod.

       

      kontakt : 056/6596584

     • DEŇ OTCOV 18. 06. 2018

     • Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa.

      Neraz zabúdame na otcov, všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove a starostlivosti o deti. No aj otcovia sú tu a zaslúžia si pozornosť. Za všetko, čo pre nás a pre naše deti robia, za to, že ich naučia bicyklovať sa alebo hrať futbal, za zabezpečovanie každodenného živobytia pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo pre deti a pre rodinu ako takú otcovia robia. Aj žiaci našej školy si tento sviatok pripomenuli, výrobou srdiečok, ktoré potom z lásky darujú svojim otcom. Ručne vyrobená maličkosť, urobí každému oteckovi určite najväčšiu radosť.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 01.06.2018 (piatok) a 04.06.2018 (pondelok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačného dôvodu.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedené dni nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 05.06.2018.

     • Modrý gombík

     • Dňa 18. mája sa žiaci Základnej školy s materskou školou v Úbreži zapojili do zbierky Modrý gombík. Táto zbierka má slúžiť deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom  na Ukrajine. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 82, 46 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme žiakom našej školy za pomoc pri realizácii zbierky.

     • Regionálne „Lesnícke dni“

     • Dňa 27.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili 4. ročníka „Lesníckych dní“, ktoré sa konali v areáli niekdajších sobraneckých kúpeľov. Zámerom lesníckych dní bolo priblížiť spoločnú históriu a tradície slovenského lesníctva, bližšie spoznávať prírodu. Ako každý rok, aj teraz bol pre deti pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavili sokoliari, trubači, furmani a množstvo iných zaujímavých aktivít, v ktorých si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť, ale aj otestovať svoje vedomosti. Žiaci si odnášali okrem spomienkových darčekov aj mnoho pekných zážitkov. 
       

     • Škola v prírode

     •    Žiaci tretieho ročníka ZŠ s MŠ Úbrež sa v dňoch od 7.5. – 11.5.2018 zúčastnili Školy v prírode na Zemplínskej šírave v hoteli Energetik.  Po príchode sa ubytovali a zoznámili s ubytovacím poriadkom a s priestormi hotela.  Každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

          Dopoludňajší program mali žiaci rozdelený na dve časti. Najprv to boli dve hodiny učenia v prírode a o prírode (vychádzky a pozorovania prírody), alebo hravou formou opakovali matematiku a slovenčinu. Ďalšie dve hodiny bol plavecký výcvik  v bazéne hotela Chemes. Deti sa tam zoznamovali s vodou a základmi plávania. Kým jedny sa učili plávať, alebo sa v plávaní zdokonaľovali, iní len tak šantili vo vode, aby odbúrali strach z nej.

          Popoludňajší program pre naše deti organizovali animátori, ktorí pripravili hru pod názvom Zem 2057. Celá hra spočívala v tom, že plnením zaujímavých úloh mali deti zachrániť budúcnosť našej Zeme. Úlohy sa striedali - boli športové, vedomostné aj logické, tanečné aj zábavné. Niektoré boli zamerané na zručnosť, iné na obratnosť a šikovnosť, na orientáciu v prírode a jej ochranu. Nechýbala ani večerná hra v areáli hotela, počas ktorej hľadali šifrovanú správu - samozrejme s baterkami v rukách. Všetky tieto hry a úlohy žiakov veľmi zaujali a motivovali ich k tomu, aby zachránili svet.

          Počas celého pobytu vládla medzi žiakmi príjemná atmosféra. Žiaci dodržiavali pokyny učiteľa aj animátorov. V izbách si udržiavali čistotu a poriadok, za čo im bola udelená pochvala. Veríme, že sa na základe prežitých aktivít budú aj v bežnom živote správať k prírode ohľaduplne a tak zachovajú Zem aj pre ďalšie generácie. Zo Školy v prírode sa žiaci vrátili oddýchnutí a spokojní.  

     • Deň matiek 2018

     • Deň matiek - História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento sviatok výrobou srdiečok, ktoré potom z lásky darujú svojim mamičkám. Ručne vyrobená maličkosť urobí každej mamičke najväčšiu radosť, nevadí, že ,, to“ srdiečko nemá správny tvar, že ,,ten kvet“ sa na kvet vôbec nepodobá. Podstatné je, že každé dieťa ho robilo s láskou, s láskou, ktoré si mami zaslúžia. Tento deň patrí vám, našim mamám.

     • Detské dopravné ihrisko

     • Dňa 9.5.2018 sa naši druháci a štvrtáci zúčastnili špeciálneho výcviku na DDI v Sobranciach. Na tomto ihrisku s križovatkami a dopravnými značkami si otestovali svoje teoretické vedomosti v teréne  a naučili sa orientovať na ceste. Vyskúšali  si jazdu v cestnej premávke na rôznych šliapacích autíčkach. Prežili kopec zábavy a navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy aj v praxi. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila, keďže by sa tam radi vrátili aj v budúcnosti.

     • MLADÝ ZÁCHRANÁR

     • Dňa 27.4.2018 sa žiaci 7.ročníka a 9.ročníka zúčastnili na okresnej súťaži pod názvom MLADÝ ZÁCHRANÁR, ktorá sa konala na Mestskom futbalovom ihrisku v Sobranciach. Ukázali tam svoje vedomosti, zručnosti a postreh z rôznych oblastí ako sú zdravotnícka príprava, civilná obrana alebo orientácia v prírode. Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 družstiev, spomedzi ktorých sa naši mladí záchranári zúčastnili na peknom 8.mieste.

     • Deň Zeme

     • Dňa 23.4.2018, z príležitosti Dňa Zeme, sa žiaci našej školy zúčastnili aktivít s touto tematikou, ktoré absolvovali v budove a areály školy, so svojimi triednymi učiteľmi. Z ich snaženia a šikovnosti vznikli krásne výtvarné práce, ktoré zdobia hlavnú chodbu školy a čistý školský pozemok.