• Pozastavenie prevádzky

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na odporúčanie RÚVZ Michalovce pozastavuje prevádzku školy od 21.1.2020 (utorok) do 24.1.2020 (piatok). Vyučovanie pokračuje od 27.1.2020 (pondelok).

      V prevádzke nebude ani MŠ, ŠKD, ŠJ. 

                                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy

     • Vianočný futbalový turnaj

     • V predvianočnom období býva v našej škole zvykom usporadúvať rôzne športové akcie. Tohto roku sme zorganizovali „Vianočný futbalový turnaj“. Súťažili medzi sebou žiaci jednotlivých tried v kategóriách 1.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.

      Žiaci nižších ročníkov si vyskúšali svoju šikovnosť aj v súťaži „Zbav sa loptičky“.

      Na turnaji sa súťažilo s oduševnením a plným nasadením, aktívne bolo aj publikum nesúťažiacich žiakov, ktorí povzbudzovali svoje tímy. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou.

      Zlatým klincom programu bol exhibičný zápas učiteľov a starších žiakov, v ktorom zvíťazila rozvážnosť a skúsenosti. 

     • Vianočný bazár 2019

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek, šiat, ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim žiakom 5. až 9. ročníka, ktorí pomohli s predajom. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.

     • Zábavná matematika – matematika hrou

     • Dňa 17.12.2019 sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili školskej akcie Zábavná matematika – matematika horou. Akciu pripravil p.uč.Vasiľ a organizoval v spolupráci s p.uč. Balintovou a p.uč. Viňanskou. Žiaci riešili zábavné úlohy formou hádaniek, logických úloh a doplňovačiek. V kategórii 5. a 6. ročníka zvíťazilo družstvo v zložení M.Murgáč, V.Murgáčová, M.Gažík, P.Holub. V kategórii 7.-9.ročníka sa najviac darilo družstvu v zložení E.Mižáková, L.Zuzová, M.Kornúc, A.Holub.  

     • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

     • 21.11.2016  každý ročník z druhého stupňa našej školy zúčastnil besedy o zdravšom životnom štýle, ktorú viedla pani učiteľka Zuzana Mišleyová. Súčasťou  tejto 45-minútovky bola prezentácia s užitočnými informáciami na túto tému a aktivity , v ktorých si žiaci mohli otestovať svoje novo nadobudnuté vedomosti o zdravom životnom štýle.

     • Mrkvové hody

     • Dňa 16.122019 sa na našej škole konali mrkvové hody, kedy žiaci mohli ochutnať niekoľko pokrmov , v ktorých hlavnú úlohu hrala chutná zelenina, konkrétne mrkva. Podľa trochu netradičných receptov tieto pokrmy pripravila pani učiteľka Mišleyová. Žiaci si po ochutnávke mohli vziať recepty na tieto zdravé dobroty a vyskúšať ich pripraviť aj doma. Ochutnávka zožala u detí úspech a všetko sa zjedlo do posledného kúska.

     • Mikuláš 2019

     • Opäť sa blížia Vianoce a deti sa tešia na darčeky. Prvú nádielku roznáša Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Ako každý rok, aj teraz zavítal na našu školu a každého žiaka obdaroval malou pozornosťou. Najviac sa mu potešili mladší žiaci, ktorí mu ochotne zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.

      Prípravu akcie aj jej realizáciu mali na starosti deviataci. Za ich snahu a ochotu im ĎAKUJEME.

     • Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019

     • Trinásty ročník kampane Červené stužky sa niesol  v znamení  „živých“ červených stužiek. Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019 hodnotila  68 zaslaných „živých“ červených stužiek  uskutočnených na školách a rozhodla sa udeliť odmenu dvadsiatim „živým“ červeným stužkám. Medzi nimi  bola ocenená aj naša základná škola. Obdŕžali sme diplom a poukážky v hodnote 30 €. Do ďalšieho ročníka tejto kampane sa naša škola určite zapojí a podporí tak boj proti tejto chorobe a zviditeľni prácu ľudí, ktorí sa starajú o chorých, ktorý trpia touto chorobou.

     • Týždeň boja proti drogám

     • V závere mesiaca november sme na našej škole organizovali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme si pozvali do našej školy príslušníkov policajného zboru, ktorí žiakov 2.stupňa oboznámili s problematikou týkajúcou sa užívania drogy a jej účinkov na organizmus mladého človeka, rovnako aj s otázku šikanovania. Vysvetľovali žiakom, ako sa treba zachovať v prípade, ak sme svedkami, alebo obeťou šikanovania. Žiaci 6. ročníka sa oboznámili s témou Trestná činnosť páchaná mládežou – prevencia. V 5.a 7.  ročníku to bola beseda o šikanovaní v škole aj mimo nej a kyberšikanovaní. Žiaci1.stupňa vypracovali úlohy a zadania z pracovného zošita Póla radí. Žiaci 8.a 9. ročníka spolu sledovali film o škodlivosti alkoholu na organizmus mladých dievčat a následkoch pitia alkoholu na vývin dieťaťa počas tehotenstva. Po skončení filmu diskutovali o problematike a porovnávali názory dievčat s vyjadreniami odborníkov.  Následne vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus podľa zadaných tém. Získané informácie potom spracovali do výtvarnej podoby. Svoje práce prezentovali na školskej chodbe. Okrem toho sa učitelia počas celého týždňa snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo vo vytváraní hodnotných voľno-časových aktivít. Ponúkli im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas a prebudiť v nich súťaživosť a chuť športovať –futbal, florbal, stolný tenis, cvičenie pri hudbe... 

     • Ľudské práva na našej škole

     • Dňa 10. decembra si každoročne pripomíname Deň ľudských  práv, 20.  novembra uplynulo 60 rokov od prijatia dokumentu Práva dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko akcií pre žiakov našej školy. V novembri sa uskutočnila prednáška a beseda s pánom Antalom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Košíc. Počas mesiaca november sme na hodinách občianskej náuky so žiakmi diskutovali o  ľudských právach a vyhľadávali situácie, kde boli porušované práva detí. Následne dostali žiaci za úlohu vybrať si a nakresliť ľubovoľné právo, ktoré ich najviac oslovilo. Z týchto prác sme pripravili výstavku. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do akcií.

     • Beseda s ochranármi

     • Dňa 26.11.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi správy CHKO Vihorlat, ktorej sa zúčastnili po skupinách všetci žiaci našej školy. Ochranári  im formou zážitkovo-náučných príbehov, ktoré so záujmom sledovali, ale aj ich vlastných zážitkov , ktoré pri svojej práci zažili poukázali na význam a dôležitosť ochrany prírody. So žiakmi sa porozprávali  aj o blízkom lese Karna a CHKO Vihorlat, ktoré ponúkajú množstvo rastlín a živočíchov, s ktorými sa môžu stretnúť pri prechádzkach okolitými krásami v našom blízkom okolí.

     • ,,Živá Červená stužka“ 2019

     • Žiaci Základnej školy s materskou školou z Úbreže sa zapojili do aktivity ,, Živá“ červená stužka 2019, ktorá bola vyhlásená ako jedna z možných aktivít 13. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane Červená stužka. Dňa 20.11.2019 sa 40 žiakov našej školy  zhromaždilo na školskom dvore. Každý zúčastnený žiak bol vopred poučený o cieli a význame akcie, zároveň dostal červený balón. Balóny tvorili chrbát červenej stužky, ktorá zviditeľňuje 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Žiakom sa tento spôsob podpory kampane páčil, aktívne sa zapájali svojim pohybom do optimálneho vytvorenia tvaru stužky. Aktivitu ,, Živá červená stužka“ žiaci školy radi svojou účasťou podporia aj v budúcich ročníkoch.

     • Športom pre ,, Červené stužky”

     • Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane ,,Červené stužky “. Žiakov našej školy  myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 22.11.2019 zapojili do súťaže ,,Športom pre Červené stužky “ turnajom v bedmintone. Všetci žiaci si pred turnajom pripli červené stužky na počesť kampane. Turnaj sa uskutočnil v telocvični našej školy. Súťažili žiaci 2. až 9. ročníka, ich počet dosiahol 110 žiakov. Boli vytvorené samostatné dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. Predovšetkým však budovať medziľudské vzťahy a vôľové vlastnosti.

     • Hodnotiaca správa Červenej stužky

     • Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa do 13 ročníka kampane zapojili aj žiaci našej školy. Počas mesiacov október a november sa prostredníctvom besedy oboznámili s problémami súčasnej doby, aj s tým, ako zaujať správny postoj k svojmu životu a zdraviu, i životu a zdraviu druhých ľudí. Súčasťou besedy bolo aj sledovanie filmu Anjeli, ktorý zviditeľňuje službu ľuďom chorým na AIDS a súčasne poukazuje na nebezpečenstvo existencie a šírenia tejto pohlavnej choroby nielen pre Afriku, ale aj pre ostatný svet. Žiaci si zároveň s pani učiteľkou zhotovili červené stužky, ktoré dňa 27.11. 2019 dávali žiakom a zamestnancom školy na podporu kampane. Na podporu kampane proti AIDS sa uskutočnil bedmintonový turnaj a tiež sme vytvorili z červených balónov ,,Živú Červenú stužku“. Určite sa do kampane zapojíme aj na budúci rok.

     • Fantastický stroj

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy načreli hlboko  do svojej fantázie, keď sa chceli popasovať s touto témou. Zobrazili stroje, ktoré človeku pomôžu, uľahčia mu prácu, pobavia ho, môže sa s nimi pohrať a sú mu priateľmi. Mnohé prvky na týchto fantastických strojoch sú použité v neobvyklých súvislostiach a spojeniach. Niektorí žiaci na svojich prácach zobrazili historické stroje v rôznym obmenách podľa toho, ako v čase prechádzali zmenami. Žiaci 3. a 4. ročníka zhotovili fantastické stoje podľa svojej vlastnej fantázie. Boli to roboty, ktoré v predstavách deti uľahčovali ľuďom život, pomáhali im pri práci, alebo umožnili relaxovať.

     • Zapojili sme sa do zbierky Hodina deťom

     • Dňa 14. novembra 2019 zaplavili celé Slovensko žlté pokladničky s maskotom Hugom. Konala sa zbierka Hodina deťom. Je to akcia na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorá funguje nepretržite už 21 rokov. Sme veľmi radi, že aj naša škola mohla pomôcť.

      Žiaci 9. ročníka navštívili so žltou pokladničkou žiakov v triedach, tiež zamestnancov školy a vybrali sa aj do našej obce Úbrež. Vyzbierané príspevky od ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých, dosiahli peknú hodnotu 122,94, -eur. Táto suma bola zaslaná na účet Nadácie pre deti Slovenska. Za všetky príspevky srdečne ĎAKUJEME.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 20.11.2019 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – Testovanie 5.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke ŠJ a ŠKD. Prevádzka v MŠ bude do11.30.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 21.11.2019.

       

                                                                                                       Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                               Riaditeľ školy

     • Florbalový turnaj žiakov 1.-5. roč.

     • Dňa 16.10.2019 sa družstvo našich žiakov zapojilo do turnaja o pohár riaditeľky CVČ v Sobranciach. Turnaj sa uskutočnil v rámci „Európskeho týždňa športu“. V zápasoch sa naši florbalisti snažili a nakoniec si vybojovali veľmi pekné 2. miesto. 

      Družstvo tvorili: Eduard Ferko, Natália Balogová, Jennifer Horňáková, Boris Mydliar, Juraj Kováč, Vincent Péter a Kevin Mirga. Blahoželáme!

     • Záhady ľudského tela

     • V dňoch od 22. – 24. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka. Pred vyhlásením súťaže  si žiaci  vylosovali  časť ľudského tela, ktoré mali nakresliť do štvrtka vo forme plagátu a tiež napísať 10 informácií o danom orgáne.

      A tu sú témy: 5. ročník –Ucho, 6. ročník – Mozog, 7. ročník – Žalúdok, 8. ročník - Srdce, 9. ročník – Oko.

      Ďalšia úloha spočívala vtom, že  žiaci každý deň, počas troch dní odpovedali na tri otázky z oblasti Zaujímavosti ľudského tela. Deň pred zodpovedaním otázok, si žiaci mohli naštudovať 30 otázok, z ktorých potom odpovedali na tri.

      Plagáty vyhodnotila komisia v zložení Mgr. P. Džurina, Mgr. J. Molnarová, p. L. Gadžo

      Získané body za otázky a plagáty rozhodli o poradí tried:

      1. miesto:  6. ročník
      2. miesto:  7. a 8. ročník
      3. miesto:  5. a 9. ročník

      Pani učiteľka Mgr. I. Balintová vyhodnotila súťaž v pondelok 28. 10. 2019 a zároveň poďakovala všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili . Títo žiaci boli aj odmenení. Veríme, že touto súťažou získali naši žiaci veľa informácií o ľudskom tele.

     • Záložka do knihy spája školy – List za listom

     • Aj v tomto školskom roku sme obdŕžali pozvanie do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať. Bola nám pridelená partnerská  Základná škola Jasenica 214.  Záložky sme vyrábali najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a pracovnej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v školskom klube detí . Mnohí žiaci využili  svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh. Počas celého tvorivého procesu sme boli zvedaví, aké záložky pre nás chystajú naši kamaráti. Napokon sme sa dočkali vytúženej zásielky. Boli sme milo prekvapení. Záložky sme rozdelili medzi žiakov, ktorí sa do projektu zapojili. Dúfame, že im budú pripomínať ich kamarátov vždy, keď otvoria knihu. Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov medzi školami, ale podporila aj  záujem o čítanie detí.