• Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 1.- 2.10.2020 (štvrtok - piatok).                           

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 5.10.2020 (pondelok).

                                                                                                                            PhDr. Tomáš Doležal, PhD.

                                                                                                                                          riaditeľ školy

                                                                                                              

     • Svetový deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci so svojimi učiteľkami problematiku dopravy vyjadrili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy školy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť peši. Eko Týždeň vyvrcholil Dňom bez áut, počas ktorého eko – hliadky udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a spolužiakov, ktorí prišli do školy peši. Tí, ktorí prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti – september 2020

     • Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti (8. septembra) na našej škole žiaci 5. až 9.ročníka v mesiaci september na hodinách matematiky sa venovali problematike finančných produktov a služieb. Konkrétnymi vzdelávacími aktivitami prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií v každodennom živote. Formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako banky, platobné karty, rozpočet, výdavky, úvery.

     • Biela pastelka

     • V piatok 18. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Finančný výnos zbierky Biela pastelka je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce, ktorí prispeli!

     • Naša škola je v zelenej fáze

     • Oznamujeme naším žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola je v zelenej fáze. Máme zatiaľ 0 potvrdených prípadov. Nepokazme si to a dodržujeme opatrenia!

      Vedenie školy vydalo dodatok k protiepidemiologickým opatreniam, ktorým sa vydané opatrenia z 2.9.2020 predlžujú do 30.9.2020. Ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk, povinné rúška na 1. a 2. stupni v triedach a priestoroch školy sú povinné. Vyučovanie od 16.9.2020 sa uskutoční podľa platného rozvrhu.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 14. septembra 2020 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a technické športy.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 7.30 hod. v budove školy.

      Žiaci musia pred vstupom do školy mať ochranné rúško. Vstup žiakov podľa rozdelenia tried bude zabezpečený cez tri vchody, pri ktorých ich budú čakať učitelia. Zákonní zástupcovia majú prísny zákaz vstupu do školy z dôvodu protiepidemiologických opatrení COVID-19.

      Na stretnutie s Vami sa teší kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež.

     • Pokyny upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021

     • Časť podmienok pre žiakov a ich zákonných zástupcov

      Pokyny, upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021 vo veciach:

      1. prevádzky a vnútorného režimu základnej školy počas školského roku 2020/2021,
      2. podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Tento dokument popisuje podmienky, za ktorých bude prebiehať výučba žiakov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 od 2. 9. 2020.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebev prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4)alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Žiaci:

      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si umyje/dezinfikuje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a odchádza do svojej triedy.
      • Žiak sa počas vyučovania zdržiava iba vo svojej triede, pobyt na školskej chodbe a v priestoroch WC obmedzí na nevyhnutný čas.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy ( žiaci 1. – 4.ročníka).
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Žiak vstupuje do budovy školy iba vchodom určeným pre jeho triedu:

      Žiacky vchod:  1.A; 4.A; 5.A; ŠT2; ŠT3

      Hlavný vchod:  2.A; 3.A; 8.A

      Bočný vchod:   6.A; 7.A; 9.A; ŠT1

       

      • Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede).

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      • negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)
      • pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

      Stravovanie

      • Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe, v jedálni základnej školy. 
      • V jedálni je vždy iba jedna skupina žiakov, ktorú odprevádza príslušný vyučujúci a pedagogický asistent.
      • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od 08.00 hod. - 12.00 hod. Tel. kontakt : 056/65 965 84, e-mail: spravca@zsubrez.edu.sk

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 22.6.2020 pokračovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ani MŠ.  Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, budú učebné materiály na dištančné vzdelávanie dostávať ako doteraz.

      Žiaci, ktorí splnili všetky podmienky pre dištančné vzdelávanie zadané vyučujúcimi, si vysvedčenie môžu prevziať 30.6.2020 od 8.00 do 10.00 vo svojej triede.

      Žiaci, ktorí tieto podmienky nesplnili, dostanú oznámenie o termíne a podmienkach preskúšania z jednotlivých predmetov.

     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

           na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 1.6.2020 pokračovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ani MŠ.  Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, budú učebné materiály na dištančné vzdelávanie dostávať ako doteraz. Rozhodnutie o neobnovení vyučovania

       

     • Výtvarná súťaž – Krásy prírody očami detí

     • Aj v tomto období, kedy sú brány škôl zatvorené, je dobré vedieť, že aktivita žiakov nepoľavila a tak je to aj v tomto prípade. Žiačka našej školy, Emka Sinčáková, sa prihlásila do výtvarnej súťaže organizovanej Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach .Témou na výtvarné spracovanie bolo „Krása prírody očami detí“. Emka sa umiestnila na krásnom 1.MIESTE, za čo jej zo srdca GRATULUJEME.

     • Vynovená učebňa informatiky

     • Z finančných prostriedkov v rámci projektu „ Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ s MŠ Úbrež“ škola zakúpila IKT vybavenie v celkovej hodnote 19 667,40 Eur.

      Dúfame, že toto vybavenie uľahčí a zároveň skvalitní výučbu na našej škole.      

     • Aktuálne informácie:

     • Prihlášku na SŠ zo strany zákonného zástupcu je možné podať do 15. 5. 2020.
      Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
      Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ do 21. 5. 2020.
      Skôr ako sa prihláška odošle na strednú školu je potrebný podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca a žiak priamo v budove školy podpíšu prihlášku 29. 4.2020 v čase: od 08:00 do 12:00  - samozrejme s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero).
      Zároveň zákonnému zástupcovi dieťaťa bude vydaný ZÁPISNÝ LÍSTOK.
       

     • Poďakovanie

     • V tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i deti, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu. Medzi žiakmi našej školy sú takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa čo najlepšie prejsť zadané úlohy. Aj ťažké úlohy možno zvládnuť, ak je na obidvoch stranách  vychádzanie si v ústrety, dohoda, rešpekt a spolupráca. Ak si myslíte, že máte toho veľa, prípadne niečomu nerozumiete, neváhajte kontaktovať p. učiteľky a p. učiteľov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu, pretože toto môžeme zvládnuť len vtedy, ak spojíme sily. Na stránke školy nájdete e-mailové adresy učiteľov, môžete sa dohodnúť na vzájomnej komunikácii (vo väčšine prípadov už prebieha).

      Chceme poprosiť aj tých žiakov, ktorí sa zatiaľ do vyučovania z domu zapojili len sporadicky alebo nezapojili vôbec, aby tak urobili či už prostredníctvom našej školskej edupage alebo materiálov, ktoré Vám učitelia zasielajú domov.

      Vaši učitelia

     • Hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie

     •  

      Žiaci prvého ročníka a žiaci v špeciálnych triedach budú hodnotení vo všetkých predmetoch slovne.

      Žiaci druhého až deviateho ročníka budú vo výchovných predmetoch ( hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, etická a náboženská výchova) a v predmete informatika  hodnotení slovne – absolvoval.

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou na základe podkladov získaných od žiakov  v čase do mimoriadnej situácie a podkladov získaných v čase dištančného vzdelávania. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na aktivitu, ale aj na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

     • Zápis do prvého ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021 sa bude konať  dvoma spôsobmi:

      • V termínoch  15.4. alebo 29.4. – zákonný zástupca doručí osobne rodný list dieťaťa do budovy základnej školy( rodný list sa prevezme pri vstupe)
      • V termíne od 15.4.  do 30.4. prostredníctvom  elektronickej prihlášky, ktorú rodičia nájdu  na www stránke školy vľavo dole.
     • Obrovský úspech!

     • Žiačka našej školy Saška  Ščerbanovská vo februári získala v súťaži „Ruské slovo“, kategória spev vynikajúce umiestnenie. Ka krajskom kole skončila na 1. mieste a postúpila na celoslovenské kolo. 19. februára 2020 si na celoslovenskom kole vybojovala nádherné 2. miesto.

      Gratulujeme!

     • Aktuálne informácie

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      1/ od 30. 3. 2020 sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách až do odvolania

      - znamená to zabezpečiť dištančné vzdelávanie do konca školského roka 2019/2020, ktorého ukončenie sa aktuálne nebude presúvať. V prípade nedobratia učiva, príde usmernenie o jeho presunutí do ďalšieho roka.

      2/ testovanie 9 sa ruší,

      3/ zápis do 1. ročníka ZŠ bude od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 - bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča - usmernenie pre elektronický zápis príde,

      4/ zápis do MŠ od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020 -  bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča, bez lekárskeho potvrdenia,

      5/ prihláška na SŠ - do 15. mája  -  bez lekárskeho potvrdenia

       

      V Základnej škole s materskou školou, Úbrež 141 sa  dištančné  vzdelávanie Bude realizovať za týchto podmienok:

      -   Pedagogickí zamestnanci školy komunikujú so žiakmi a ich zákonnými zástupcami prostredníctvom školskej „Edupage“;

      -   Učitelia zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie;

      -  Domáce úlohy/ projekty sú vyučujúcimi zadávané podľa platného rozvrhu v primeranom rozsahu, buď na každú vyučovaciu hodinu, alebo blokovo;

      -   Vyučujúci výchovných predmetov (VYV, HUV, PVC, THD) zadajú žiakom projekt, respektíve projekty tak, aby aj výchovné predmety mohli byť klasifikované;

      -   Učitelia z učiva, ktoré bolo žiakom sprístupnené dištančnou formou žiakov otestujú online formou tak, aby bolo možné hodnotenie žiackych výkonov;

      -   Hodnotenie žiakov, bude vyučujúci priebežne zverejňovať v elektronickej žiackej knižke tak, aby bolo podkladom pre koncoročnú klasifikáciu žiakov;

      -   Hodnotenie žiackych výkonov je v kompetencii vyučujúceho a pri koncoročnej klasifikácii sa bude postupovať podľa ďalších usmernení MŠVVaŠ  SR;

      -   Vyučujúci môžu pri dištančnom vzdelávaní využívať tieto sprístupnené platformy:

      -   Triedny učitelia zabezpečia prístup všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov ku elektronickej komunikácii,        poskytnú im prístupové heslá k tejto komunikácii;

        -    V prípade, že žiaci nemajú prístup k internetu, teda elektronickej komunikácii, zabezpečí triedny učiteľ     v spolupráci s príslušnými vyučujúcimi distribúciu študijných materiálov inou formou, napr. v spolupráci       s komunitným centrom v obci zabezpečí distribúciu PL žiakom;

       -     Triedny učiteľ zároveň kontroluje zapojenosť žiakov v dištančnej forme vzdelávania a vhodnou formou ich vyzve na plnenie úloh zadávaných vyučujúcimi;

      -  Po skončení mimoriadnej situácie dodatočne vyučujúci dopíšu do triednej knihy prebraté učivo podľa skutkového stavu.

       

      V Úbreži 24.3.2020                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                                                                                riaditeľ školy