• Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od 08.00 hod. - 12.00 hod. Tel. kontakt : 056/65 965 84, e-mail: spravca@zsubrez.edu.sk

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 22.6.2020 pokračovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ani MŠ.  Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, budú učebné materiály na dištančné vzdelávanie dostávať ako doteraz.

      Žiaci, ktorí splnili všetky podmienky pre dištančné vzdelávanie zadané vyučujúcimi, si vysvedčenie môžu prevziať 30.6.2020 od 8.00 do 10.00 vo svojej triede.

      Žiaci, ktorí tieto podmienky nesplnili, dostanú oznámenie o termíne a podmienkach preskúšania z jednotlivých predmetov.

     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

           na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 1.6.2020 pokračovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ani MŠ.  Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, budú učebné materiály na dištančné vzdelávanie dostávať ako doteraz. Rozhodnutie o neobnovení vyučovania

       

     • Výtvarná súťaž – Krásy prírody očami detí

     • Aj v tomto období, kedy sú brány škôl zatvorené, je dobré vedieť, že aktivita žiakov nepoľavila a tak je to aj v tomto prípade. Žiačka našej školy, Emka Sinčáková, sa prihlásila do výtvarnej súťaže organizovanej Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach .Témou na výtvarné spracovanie bolo „Krása prírody očami detí“. Emka sa umiestnila na krásnom 1.MIESTE, za čo jej zo srdca GRATULUJEME.

     • Vynovená učebňa informatiky

     • Z finančných prostriedkov v rámci projektu „ Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ s MŠ Úbrež“ škola zakúpila IKT vybavenie v celkovej hodnote 19 667,40 Eur.

      Dúfame, že toto vybavenie uľahčí a zároveň skvalitní výučbu na našej škole.      

     • Aktuálne informácie:

     • Prihlášku na SŠ zo strany zákonného zástupcu je možné podať do 15. 5. 2020.
      Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
      Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ do 21. 5. 2020.
      Skôr ako sa prihláška odošle na strednú školu je potrebný podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca a žiak priamo v budove školy podpíšu prihlášku 29. 4.2020 v čase: od 08:00 do 12:00  - samozrejme s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero).
      Zároveň zákonnému zástupcovi dieťaťa bude vydaný ZÁPISNÝ LÍSTOK.
       

     • Poďakovanie

     • V tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i deti, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu. Medzi žiakmi našej školy sú takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa čo najlepšie prejsť zadané úlohy. Aj ťažké úlohy možno zvládnuť, ak je na obidvoch stranách  vychádzanie si v ústrety, dohoda, rešpekt a spolupráca. Ak si myslíte, že máte toho veľa, prípadne niečomu nerozumiete, neváhajte kontaktovať p. učiteľky a p. učiteľov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu, pretože toto môžeme zvládnuť len vtedy, ak spojíme sily. Na stránke školy nájdete e-mailové adresy učiteľov, môžete sa dohodnúť na vzájomnej komunikácii (vo väčšine prípadov už prebieha).

      Chceme poprosiť aj tých žiakov, ktorí sa zatiaľ do vyučovania z domu zapojili len sporadicky alebo nezapojili vôbec, aby tak urobili či už prostredníctvom našej školskej edupage alebo materiálov, ktoré Vám učitelia zasielajú domov.

      Vaši učitelia

     • Hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie

     •  

      Žiaci prvého ročníka a žiaci v špeciálnych triedach budú hodnotení vo všetkých predmetoch slovne.

      Žiaci druhého až deviateho ročníka budú vo výchovných predmetoch ( hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, etická a náboženská výchova) a v predmete informatika  hodnotení slovne – absolvoval.

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou na základe podkladov získaných od žiakov  v čase do mimoriadnej situácie a podkladov získaných v čase dištančného vzdelávania. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na aktivitu, ale aj na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

     • Zápis do prvého ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021 sa bude konať  dvoma spôsobmi:

      • V termínoch  15.4. alebo 29.4. – zákonný zástupca doručí osobne rodný list dieťaťa do budovy základnej školy( rodný list sa prevezme pri vstupe)
      • V termíne od 15.4.  do 30.4. prostredníctvom  elektronickej prihlášky, ktorú rodičia nájdu  na www stránke školy vľavo dole.
     • Obrovský úspech!

     • Žiačka našej školy Saška  Ščerbanovská vo februári získala v súťaži „Ruské slovo“, kategória spev vynikajúce umiestnenie. Ka krajskom kole skončila na 1. mieste a postúpila na celoslovenské kolo. 19. februára 2020 si na celoslovenskom kole vybojovala nádherné 2. miesto.

      Gratulujeme!

     • Aktuálne informácie

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      1/ od 30. 3. 2020 sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách až do odvolania

      - znamená to zabezpečiť dištančné vzdelávanie do konca školského roka 2019/2020, ktorého ukončenie sa aktuálne nebude presúvať. V prípade nedobratia učiva, príde usmernenie o jeho presunutí do ďalšieho roka.

      2/ testovanie 9 sa ruší,

      3/ zápis do 1. ročníka ZŠ bude od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 - bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča - usmernenie pre elektronický zápis príde,

      4/ zápis do MŠ od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020 -  bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča, bez lekárskeho potvrdenia,

      5/ prihláška na SŠ - do 15. mája  -  bez lekárskeho potvrdenia

       

      V Základnej škole s materskou školou, Úbrež 141 sa  dištančné  vzdelávanie Bude realizovať za týchto podmienok:

      -   Pedagogickí zamestnanci školy komunikujú so žiakmi a ich zákonnými zástupcami prostredníctvom školskej „Edupage“;

      -   Učitelia zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie;

      -  Domáce úlohy/ projekty sú vyučujúcimi zadávané podľa platného rozvrhu v primeranom rozsahu, buď na každú vyučovaciu hodinu, alebo blokovo;

      -   Vyučujúci výchovných predmetov (VYV, HUV, PVC, THD) zadajú žiakom projekt, respektíve projekty tak, aby aj výchovné predmety mohli byť klasifikované;

      -   Učitelia z učiva, ktoré bolo žiakom sprístupnené dištančnou formou žiakov otestujú online formou tak, aby bolo možné hodnotenie žiackych výkonov;

      -   Hodnotenie žiakov, bude vyučujúci priebežne zverejňovať v elektronickej žiackej knižke tak, aby bolo podkladom pre koncoročnú klasifikáciu žiakov;

      -   Hodnotenie žiackych výkonov je v kompetencii vyučujúceho a pri koncoročnej klasifikácii sa bude postupovať podľa ďalších usmernení MŠVVaŠ  SR;

      -   Vyučujúci môžu pri dištančnom vzdelávaní využívať tieto sprístupnené platformy:

      -   Triedny učitelia zabezpečia prístup všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov ku elektronickej komunikácii,        poskytnú im prístupové heslá k tejto komunikácii;

        -    V prípade, že žiaci nemajú prístup k internetu, teda elektronickej komunikácii, zabezpečí triedny učiteľ     v spolupráci s príslušnými vyučujúcimi distribúciu študijných materiálov inou formou, napr. v spolupráci       s komunitným centrom v obci zabezpečí distribúciu PL žiakom;

       -     Triedny učiteľ zároveň kontroluje zapojenosť žiakov v dištančnej forme vzdelávania a vhodnou formou ich vyzve na plnenie úloh zadávaných vyučujúcimi;

      -  Po skončení mimoriadnej situácie dodatočne vyučujúci dopíšu do triednej knihy prebraté učivo podľa skutkového stavu.

       

      V Úbreži 24.3.2020                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                                                                                riaditeľ školy

     • Pozastavenie prevádzky školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež informuje žiakov školy a ich zákonnych zástupcov o pozastavení prevádzky školy v dňoch 13.03.2020 až 17.3.2020 z dôvodu  vysokej chorobnosti žiakov školy ( 11.3. - 61%; 12.3. – 70%) a v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedené dni nebudú v prevádzke ŠJ, MŠ  a ŠKD. 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 18.03.2020.

      V prípade, že Ústredný krízový štáb prijme ďalšie opatrenia je potrebné sledovať média, resp. stránku školy. 

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     • MŠVVaŠ SR vydalo školám usmernenia ohľadom prevencie šírenia vírusu na území SR.

      Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame:

      Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí, pošlite riadne do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

      Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania, kontaktujte triedneho učiteľa mailom alebo telefonicky. Ospravedlniť jeho neprítomnosť môžete aj vy a v tomto období nie je nutné lekárske potvrdenie.

      Mgr. Václav Petrovčik , riaditeľ  školy 

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • 21. február je medzinárodným dňom materinského jazyka. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole. Do akcie sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Žiaci mohli súťažiť vo viacerých aktivitách, v ktorých si precvičili svoju pamäť, teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Hravou formou si vyskúšali, aké by to bolo, keby sme jazyk používať nemohli a zamysleli sa aj nad vývojom slovenského jazyka. Víťazné tímy získali sladkú odmenu. Všetci zúčastnení boli odmenení perom. Po súťaži sme všetci odchádzali s pocitom, že znova vieme niečo viac o slovenčine a máme byť pre čo na ňu hrdí.

     • Najkrajšia valentínka

     • Hneď po polročných prázdninách sa mohli žiaci našej školy zapojiť do školskej súťaže spojenej so sviatkom Sv. Valentína. Súťaž niesla názov Najkrajšia valentínka. Úlohou žiakov bolo vytvoriť valentínsky pozdrav, pri výrobe ktorého mali využiť svoju fantáziu a tvorivosť, alebo si pomôcť inšpiráciou z internetu. Do súťaže sa zapojilo 26 tvorivých  žiakov z celej školy. Z ich výtvorov sme v zborovni vybrali 12 tých najkrajších, ktoré boli vystavené na nástenke na hlavnej chodbe. Všetci zapojení žiaci boli odmenení drobnou sladkosťou a vybraných 12 naj si vyslúžilo  veľkú čokoládu.

     • Karneval 2020

     • Tak, ako každý školský rok, aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme zostali verní našej tradícii a zorganizovali sme pre žiakov karneval. Veľká pozvánka na túto akciu na nástenke dolnej chodby našej školy žiakom oznamovala čas, miesto a sprievodné akcie počas karnevalu. Súčasťou karnevalu bola tombola, v ktorej bolo 26 cien. Žiaci si s veľkými očakávaniami kupovali lístky do tejto tomboly, cena jedného lístka bola 0,40 eur. Za vyzbierané peniaze z kúpy lístkov p. uč. Mišleyová zabezpečila hodnotné ceny do tomboly. Ďalšou sprievodnou akciou bola súťaž o „Najkrajšiu valentínku“, do ktorej sa žiaci zapojili v slušnom počte. Súťaž vyhodnotila a sladké odmeny zabezpečila p. uč. Mišleyová. Naši žiaci sa počas karnevalu zabávali, tancovali a vysúťažili si sladké odmeny. Na záver karnevalu boli vyhlásené najkrajšie masky, ktoré boli odmenené cenami.

     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020

     • LVVK sa zúčastnilo 18 žiakov. Lyžovali sme v dňoch 19.1-24.1.2020 v LS Opalisko - Závažná Poruba a ubytovaní sme boli v hoteli Strachnovka - Liptovský Ján. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkou  a dlhšou obednou prestávkou na svahu. Po príchode zo svahu nás čakal neskorší obed a čas na relaxáciu a odpočinok. Žiaci ho trávili rôzne. Oddychom na izbách, hraním stolného tenisu v spoločenskej miestnosti, alebo inými spoločenskými hrami. Tí zdatnejší absolvovali pred večerou hodinovú turistiku do blízkeho okolia. Po večeri sa žiaci zabávali v spoločenskej miestnosti vopred naplánovanými aktivitami. Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa snažili dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá.

      Cieľ začiatočníkov bol :

      • vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy

      Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol :

      • zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi

      Hodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku na spoločných večerných stretnutiach v spoločenskej miestnosti. Záverečné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo štvrtok večer pri ukončení LVVK s odovzdávaním diplomov a drobnej sladkosti.

      Počasie a podmienky na lyžovanie boli tohto roku výborné, lyžovali sme od nedele do štvrtka každý deň.  Posledný deň ( piatok) sme využili na turistiku a návštevu nádhernej jaskyne - Stanišovskej jaskyne.

      Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov nepretekovou formou - ukážkami lyžovania. Účelom LVVK bolo aj vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

      LVVK ukončilo 15 žiakov. Dve žiačky ochoreli na chrípku a jedna žiačka utrpela pri páde na svahu úraz hlavy, ktorý si vyžiadal 24 hodinové pozorovanie v nemocnici.