• Oznam

     • Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú odoslané elektronicky prostredníctvom školského informačného systému a poštou na adresu zákonného zástupcu. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Na základe aktuálnej epidemologickej situácie pokračujeme v dištančnej výučbe. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole je naďalej prerušená.

       

     • Oznámenie o dištančnej výučbe

     • Týmto oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude dištančným spôsobom výučby prebiehať vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ. Bližšie informácie Vám poskytnú Vaši učitelia prostredníctvom edupage. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

     • Oznámenie o prevádzke MŠ

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 oznamuje zákonným zástupcom detí, že  zriaďovateľ školy na základe výsledku uskutočneného prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí tunajšej materskej školy, ktorí neprejavili záujem o  vyučovanie v materskej škole ako aj vzhľadom na súčasnú  pandemickú situáciu rozhodol o pokračovaní pozastavenia prevádzky materskej školy v  termíne od 11. januára 2021 do 15. januára 2021.

      Zriaďovateľ školy tak rozhodol aj na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     • Vianoce

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2021 Vám želá  kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141. 

    • OZNAM - Vianočné prázdniny
     • OZNAM - Vianočné prázdniny

     • Týmto Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú vianočné prázdniny nasledovne:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

      Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok).

     • Týždeň boja proti drogám

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sa aj tento rok na našej škole uskutočnili preventívne aktivity, ktorými  sme sa snažili priblížiť žiakom zdravý životný štýl, ale aj nasmerovať  ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, k správnym rozhodnutiam, k sebaúcte, aby v živote dokázali v správnej chvíli povedať NIE!  Žiaci 3. a 4. ročníka besedovali s koordinátorom na tému: „Ako odmietnuť drogu“.  Tí  mladší si pozreli kreslené príbehy z preventívneho programu ovce.sk. V rámci zdravej výživy si žiaci 1.a 2.ročníka triedili zdravé a nezdravé potraviny, pripravili výstavku ovocia a zeleniny a nakoniec si pochutnali na zdravej desiate a jablkovom  šaláte.  Rozprávali  sa na tému Zdravá výživa = zdravé telo.  So štvrtákmi sme sa zamerali aj na  prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom  veku.  Žiakom sme  pútavou formou  ukázali  nástrahy drog a negatívne dôsledky ich užívania.  Zároveň sme  im ponúkli možnosti  zmysluplného využívania voľného času.  Žiaci 2. ročníka si pomocou pracovného zošita Póla radí deťom zopakovali základy dopravnej výchovy, ich šikovnosť sa prejavila aj pri tvorení plagátov s protidrogovou tematikou pod heslom „ My drogy nechceme, radšej si loptu vezmeme!“ .

     • Blížia sa Vianoce

     • Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja ...Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému  viac záleží  na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčšie rozmery.

      V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam. Aj my, naši žiaci, učitelia a celá naša škola  sa už pripravuje na najkrajšie sviatky v roku.

    • Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“
     • Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do kampane ,,Červené stužky“. Pod vedením svojich triednych učiteľov a školskej koordinátorky pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy zamerané na boj proti ochoreniu HIV/AIDS a Červené stužky.

      Veľký ohlas medzi žiakmi získal film ,,Anjeli“, ktorý ich doslova chytil za srdce. Vďaka nemu si intenzívnejšie uvedomili, v akých odlišných podmienkach žijú a sú šťastní, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. Jednou z aktivít 14. ročníka, do ktorého sa zapojili v rámci celoslovenskej kampane, je výtvarná súťaž „LOGO pre Červené stužky“. Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola . Ďalšou aktivitou tejto kampane bola literárna súťaž na tému „My a vírusy 21. storočia“, do ktorej sme sa zapojili iba jednou prácou, avšak o to emotívnejšou. Žiaci si zároveň s pani koordinátorkou zhotovili červené stužky. Tie počas dňa 25. 11. 2020 pripli tým spolužiakom aj zamestnancom školy, ktorí sa aktívne zapojili do kampane.

      Všetkým účastníkom akcie patrí poďakovanie za gesto, ktorým  prispeli do boja proti ochoreniu HIV/AIDS.  Táto kampaň sa stretla na našej škole s veľkým záujmom, preto veríme, že sa do nej zapojíme aj v nasledujúcom školskom roku.

     • Oznámenie rodičom a zákonným zástupcom žiakov

     • Zriaďovateľ základnej  školy na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu  2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. 11. 2020 obnovuje školské vyučovanie v tunajšej škole pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z 2. stupňa ZŠ, ktorí sú  bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu. Rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu dochádza k  aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.      

       

     • „Máš Filipa“? – matematika zábavnou formou

     • Žiaci 5.-9.ročníka sa dištančnou formou v rámci školskej aktivity zapojili do súťaže "Máš Filipa ?", kde riešili hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Test nebol hodnotený známkou, veď išlo o súťaž.  Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do súťaže aj takouto formou zapojili.

      Výsledky najlepších z triedy v percentuálnom vyjadrení (nad 50 %):

      5.ročník: Jozef Péter (68,6 %) , Mária Milková (51,8 %)

      6.ročník: Kristína Kišová (67,5 %), Martina Kišová (64,0 %), Radoslava Miľová (60,4 %), Boris Mydliar (58,9 %)

      7.ročník: Irena Kapurová (72,5 %), Kristián Tkáč (67,5 %), Patrik Šugar (67,2 %)

      8.ročník: Sofia Šmigová (87,8 %), Michal Lešo (76,9 %), Marko Lešo (74,9 %), Alexandra Hrešková (71,4 %), Michal Tomáš (56,7 %), Barbora Mydliarová (50 %)

      9.ročník: Ingrid Mostová (65,8 %)

     • Jesenné aktivity o zvieratkách

     • Posledný týždeň v mesiaci október bol na našej škole zameraný na jesenné aktivity o zvieratkách. Zo žiakov prvého a druhého ročníka sa na chvíľu stali pátrači, ktorých úlohou bolo zachrániť stratené zvieratká, ktoré potrebovali nájsť cestu domov a žiaci im v tom pomohli. Tretiaci a štvrtáci spoznávali svet zvierat formou krížoviek, hádaniek a spájaním rozstrihaných časti zvierat do konkrétnej podoby lesného zvieratka. Všetkým zúčastneným žiakom patrí pochvala za ich disciplínu, aktivitu a šikovnosť, ktorú preukázali pri zadaných úlohách.

     • Projekt „Záložka do knihy spája školy“ 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu – Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi českými a slovenskými základnými školami i osemročnými gymnáziami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Tou je tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Bola nám pridelená základná škola ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216. Do projektu sa zapojili deti  prvého a druhého stupňa s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy a deti zo školského klubu. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu.

      Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

      Nás potešili záložky, ktoré nám poslali z našej partnerskej školy. Všetky záložky vystavíme, aby boli symbolickým pozdravom pre našich žiakov, neskôr ich rozdáme našim žiakom. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.

      Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

     • Súťaž o najkrajšiu Halloweensku tekvicu

     • Členovia ŽP zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojili žiaci celej školy.

      Týždeň mali na to, aby priniesli do školy nezvyčajne vyzdobené tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale hlavne ich rodičov. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny.

      1. miesto – Sebastián M. /1.ročník /

      2. miesto – Denis K. /4. ročník /

      3. miesto – Štefan H. / ŠT. 2 /

      Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Mimoriadny oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež vám oznamuje, že na základe rozhodnutí́ Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu prijíma tieto opatrenia:

      1) Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú výučbu. Žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú doma, vyučovanie pokračuje online formou. Vyučovanie bude prebiehať na základe prijatého krízového plánu dištančného vzdelávania.

      2) Materská škola a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, to znamená, že vyučovanie prebieha ako doteraz.

      3) Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

      4) Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať ďalej v dištančnej výučbe.

      V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí a vyučujúcich jednotlivých predmetov.