• Zápis detí do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Úbrež 141, 072 42 Úbrež

       

      Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v materskej škole.

      V dňoch od 30.4.2019 do 31.5.2019 v čase od 7:00 do  12:30 hod.:

       

      Pokyny k tlačivám:

      Žiadosť na zápis do materskej školy a Potvrdenie o zdravotnom stave Vám  poskytnú  učiteľky MŠ.

      Spôsob prijímania detí na predprimarné vzdelávanie:

      • Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa,
      • Rodný list dieťaťa,
      • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

      • Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,
      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou sa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie prílišného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa detí mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí

       

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).

      V Úbreži dňa 30.4.2019                                                                                                   Jarmila Antoničová

                                                                                                                                                   Zástupca RŠ pre MŠ

     • Prednes poézie a prózy

     • Aj v tomto školskom roku sme mali svojich zástupcov na súťaži v prednese poézie a prózy, ktorú už po 21.-krát organizovala Základná škola v Drahňove. Súťaž je určená pre rómskych žiakov v troch vekových kategóriách. Svojimi schopnosťami a odvahou nás reprezentovali:

      Anastázia Kapurová – 1.roč.  (1. kategória)

      Jennifer Horňáková – 4. roč. (2. kategória)

      Patrik Šugár – 5. roč. (3. kategória)

      Jasmína Horňáková – 6. roč. (3. kategória)

      Jasmína Horňáková získala krásne 2. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme!

     • McDonald´s Cup

     • Každoročne sa zapájame do tejto futbalovej súťaže, ktorú organizuje firma McDonald´s. Aj tohto roku sa 25. apríla naši žiaci prvého stupňa zúčastnili okresného kola v Sobranciach, kde si zmerali sily s rovesníkmi zo šiestich škôl. Podmienkou účasti v turnaji bola účasť dievčat v družstve.Súťažilo sa s obrovským nasadením, nášmu družstvu sa však nepodarilo presadiť a nepostúpili do finálových zápasov. Za ich účasť a snahu im však patrí pochvala a poďakovanie.

     • Vybíjaná dievčat

     • Žiačky 5. – 7. ročníka nás reprezentovali na súťaži Vybíjaná žiačok ZŠ. Dievčatám sa darilo a po vyrovnaných zápasoch nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

     • Lesnícky deň

     • Dňa 5.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 5.ročníka Regionálneho lesníckeho dňa v Sobranciach. Po úvodnom programe a príhovoroch pozvaných hostí boli žiaci z jednotlivých škôl informovaní o ich súťažiach a aktivitách lesnej pedagogiky zážitkovou formou. Okrem toho mali možnosť vidieť sokoliarske predstavenie, výcvik poľovníckych psov, bábkové divadlo Babadlo a prezentáciu Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Po ukončení spomínaných aktivít prebiehalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže: „Príroda a poľovníctvo očami detí.“ Do tejto súťaže sa zapojili výtvarnými prácami a priestorovými výrobkami aj naši žiaci. Ich snaha i chuť pracovať im priniesla zaslúžené ovocie v podobe „Ceny poroty“ a 1.miesta  vo výtvarnej súťaži. Všetky práce našich aj iných žiakov boli v tento deň vystavené v priestoroch CVČ v Sobranciach ako súčasť tohto skvelého a zážitkového podujatia pre žiakov.

     • Deň vody

     • Dňa 22. marca na Deň vody sa všetci žiaci našej školy ozdobili modrou „kvapkou vody“, ktorú si pripli na tričko. Deviataci vytvorili „kvapôčkové hliadky“, ktoré postupne prechádzali z triedy do triedy a spolu so žiakmi robili rôzne zábavné vodné aktivity. Žiaci mali v tento deň možnosť vyskúšať si zaujímavé pokusy s vodou, vyhľadávali si informácie o vode a vytvárali prezentácie, sledovali filmy a svoje vedomosti si zmerali v záverečnom kvíze.  Symbolickým modrým oblečením sme si všetci uctili vzácnosť tejto tekutiny.

     • Zápis do 1. ročníka

     •  

      Základná škola s materskou školou Úbrež 141 srdečne pozýva budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční dňa  9.4.2019 o 08.00 hodine v triede 1.ročníka. K zápisu je nutné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

        

     • Predstavujem Ti kamarátku knižku

     • Žiaci navštevujúci školský klub sa v rámci aktivity „Predstavujem Ti kamarátku knižku „ zoznámili a navzájom si predstavili svoje najobľúbenejšie rozprávkové knižky. Oboznámili sa s obsahom, autormi a ilustrátormi detských kníh. Vyvrcholením aktivity bolo divadielko“ Drevený zámoček“, ktoré si deti spoločne nacvičili a zahrali.

     • Čitateľský maratón

     • Dňa 29.3.2019 sa uskutočnil „Čitateľský maratón“ v rámci aktivít „Marec – mesiac knihy“.

      Žiaci v určenom čase čítali z kníh detských autorov. Každý účastník čitateľského maratónu nahlas prečítal úryvok z knihy a podpísal sa na vopred pripravený plagát. Do čitateľského maratónu sa zapojili nielen žiaci ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci  školy.

     • Putujeme prírodou kontinentov

     • V týždni od 11.3.2019 do 15. 3. 2019 sa na našej škole konala veľká súťaž pre všetkých žiakov školy pod názvom „Putujeme prírodou kontinentov“. V pondelok 11. 3. si každá trieda vylosovala „svoj kontinent“.

      Mladší žiaci a špeciálne triedy každý deň plnili rôzne úlohy, pri ktorých si zisťovali informácie o kontinentoch. Za každú splnenú úlohu získavali body. Vyvrcholením ich snaženia boli plagáty, ktoré im hodnotili starší žiaci. Víťazom sa stali žiaci 4. ročníka, ale odmenení boli všetci.

      Starší žiaci tvorili postery s informáciami o svojich kontinentoch, ktoré museli byť zhotovené do stredy – 13.3. Postery boli vystavené v priestoroch školy, aby boli informácie prístupné všetkým žiakom. Pre starších žiakov sa súťaž končila piatok kvízom, na ktorom mohli ukázať, čo sa naučili. Víťazmi sa stali žiaci 9. ročníka. Opäť boli odmenení všetci súťažiaci.

      Za aktívnu účasť a prípravu patrí pochvala všetkým žiakom.

     • Karneval 2019

     • Dňa 15. februára 2019 bolo v našej škole veľmi veselo. Naši žiaci si pripravili spolu s ich rodičmi pekné a zaujímavé masky. Mohli ste tu nájsť čokoľvek od výmyslu sveta: policajtov, nevesty, modelky,  zombíkov, rozprávkové bytosti, rytierov, smrtky a nemohli chýbať ani obyvatelia Fekišoviec.

      Program sprevádzala rytmická hudba, pri ktorej sa mohli všetci účastníci vyšantiť. Potešila aj tombola s množstvom cien. Zároveň mohla každá maska vyhrať nejakú zaujímavú cenu, stačilo len strážiť si číslo masky.  Počas karnevalu boli odmenení aj žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu „Valentínku“. Nakoniec dostala každá maska za snahu a prezentáciu sladkú odmenu.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov  bude v dňoch 29.1. až 31.1.2019 pozastavená prevádzka školy. V piatok 1.2.2019 sú polročné prázdniny. Zároveň bude mimo prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ. Toto opatrenie sa realizuje na odporúčanie RÚVZ Michalovce. Vyučovanie začne 4.2.2019 (pondelok).

     • LVVK 2019

     • V tomto školskom roku sa LVVK uskutočnil v dňoch od 20.1. – 25.1.2019. Žiaci boli ubytovaní v Liptovskom Jáne v Jánskej kolibe Strachanovke. LVVK prebiehal na lyžiarskom stredisku Opalisko v Závažnej Porube.

      V nedeľu popoludní sa LVVK začal rozdelením žiakov do skupín začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov. Počas lyžiarskeho výcviku sme sa v prvom družstve zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali. V druhom lyžiarskom družstve sme sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. S potešením konštatujeme, že každý zvládol základy lyžiarskeho výcviku a zlepšil svoju techniku lyžovania napriek nízkym mrazivým teplotám.  V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali svoj program na večerné aktivity v spoločenskej miestnosti a plnili zadané úlohy. V stredu popoludní relaxovali naši žiaci v bazéne hotela Máj a naberali nový dych na nasledujúce lyžiarske dni.

      Počas lyžiarskeho kurzu sme uskutočnili krátke vychádzky v prekrásnom okolí uvedenej lokality a taktiež večerný zábavný program. Svoje nadobudnuté alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti naši žiaci predviedli v ukážkovej jazde, ktorá bola zachytená na kamere. V závere sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie LVVK. Žiaci získali certifikát o jeho úspešnom absolvovaní.

      Počas celého lyžiarskeho kurzu vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov nielen na svahu, ale aj na ubytovni. Ani zlomené zápästie a zvýšené teploty túto atmosféru nenarušili. Žiaci si zaslúžia pochvalu za snahu, šikovnosť a bojovnosť pri prekonávaní prekážok.

     • Enviro aktivity počas zimy

     • Jednou z enviro aktivít  na našej škole je prikrmovanie vtáčikov v zimnom období. Žiaci počas hodín technickej výchovy a krúžkov získavajú zručnosť a vlastnú skúsenosť i motiváciu pri výrobe jednoduchých kŕmidiel s krmivom z dostupných materiálov a surovín. Tie si môžu pre ich dostupnosť a nenáročnú výrobu pripraviť aj v domácom prostredí. Pochvala patrí aj žiakom, ktorí si doma vyrobili vtáčie búdky z dreva a plastovej fľaše, ktoré rozvešali po školskom dvore.

     • Vianočný bazár

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek,  ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim deviatakom a členom žiackeho parlamentu, ktorí dali podnet na  uskutočnenie  tejto akcie. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.            

      Žiacky školský parlament

     • Kvíz o ľudských právach - 18.12.2018

     • 18. decembra sme pripravili  pre starších žiakov  našej školy  Kvíz o ľudských právach. Súťažili tri družstvá. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti:  ľudské a detské   práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie,  všeobecný prehľad.  V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Zvíťazilo družstvo v zložení  Ema Kišiková, Ema Sinčáková, Kristína Šugárová, Michal Lešo a Patrik Šugár.

      Výkony žiakov hodnotila porota v zložení pani učiteľka Mgr. Z. Mišleyová  Mgr. I. Balintová a Mgr. M. Vasiľ.  Všetci súťažiaci boli odmenení a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Piesne rôznych národov

     •  Pani učiteľka Mgr. Iveta Balintová si pre žiakov II.stupňa našej školy pripravila spevácku súťaž s názvom Piesne rôznych národov, ktorej sa žiaci zúčastnili 18. decembra 2018. Súťažili v družstvách vytvorených podľa ročníkov. Jednotlivé súťažné kolá sa týkali hádania piesní, ich spoznávania a hlavne spevu  nielen v slovenskom, ale aj v anglickom, ruskom a rómskom jazyku. Pri tejto milej aktivite žiaci ukázali svoju muzikálnosť, kreativitu a schopnosť predstaviť sa pred širším publikom. Porota v zložení : Pedagogický asistent Lukáš Gadžo, Mgr. Juliana Molnárová a Mgr. Patrik Džurina svojim hodnotením rozhodla o víťazovi, ktorým sa stali žiaci 8.ročníka. Všetci súťažiaci boli za svoju snahu odmenení sladkosťou.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.12.2018 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 8.1.2019 (utorok).

     • Mikulášska nádielka 2018

     • Aj tento rok 6. decembra do našej školy zavítal Mikuláš. Keby len jeden, ale prišli hneď dvaja v sprievode anjela a veľa čertov a čertíc. Scenár Mikuláša si na našej škole stále pripravujú deviataci. Mikulášovia  so svojím sprievodom navštívili každú triedu. Všetky deti dostali sladkú odmenu  a  tým neposlušnejším sa ušlo aj  čierne uhlie. Na našej škole  sú všetci dobrí, takže sladkú odmenu si zaslúžili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Mikuláš potešil  deti aj  rodičov na neformálnom vzdelávaní. Úprimnú a asi aj najväčšiu  radosť mali deti v materskej škole. Ich rozžiarené očká a milý úsmev boli najväčšou odmenou a poďakovaním pre všetkých deviatakov, ktorí Mikuláša pripravili.

     • Týždeň boja proti drogám

     • Tretí novembrový týždeň sa každoročne na našej škole uskutočňujú aktivity  zamerané  na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme tieto aktivity realizovali so žiakmi prvého stupňa. Pre žiakov druhého stupňa je na začiatok decembra pripravená beseda s policajtom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili realizovať problematiku boja proti drogám vo vyučovaní. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla Zastavme násilie  - spoločne proti šikanovaniu.  Pre všetkých žiakov prvého stupňa to bola najprv beseda o šikanovaní a pre starších aj o kyberšikane. Nasledovali aktivity k téme – hranie rolí, nácvik správnej reakcie na šikanovanie, ale aj ako sa vyhnúť šikanovaniu –ako sa máme správať a čo treba v takom prípade robiť. Ďalej to bolo preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ale aj ponuka hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 4.ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus a diskutovali o nich s pani učiteľkou. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.