• Športom pre ,, Červené stužky”

     • Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane ,,Červené stužky “. Žiakov našej školy  myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 22.11.2019 zapojili do súťaže ,,Športom pre Červené stužky “ turnajom v bedmintone. Všetci žiaci si pred turnajom pripli červené stužky na počesť kampane. Turnaj sa uskutočnil v telocvični našej školy. Súťažili žiaci 2. až 9. ročníka, ich počet dosiahol 110 žiakov. Boli vytvorené samostatné dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. Predovšetkým však budovať medziľudské vzťahy a vôľové vlastnosti.

     • Hodnotiaca správa Červenej stužky

     • Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa do 13 ročníka kampane zapojili aj žiaci našej školy. Počas mesiacov október a november sa prostredníctvom besedy oboznámili s problémami súčasnej doby, aj s tým, ako zaujať správny postoj k svojmu životu a zdraviu, i životu a zdraviu druhých ľudí. Súčasťou besedy bolo aj sledovanie filmu Anjeli, ktorý zviditeľňuje službu ľuďom chorým na AIDS a súčasne poukazuje na nebezpečenstvo existencie a šírenia tejto pohlavnej choroby nielen pre Afriku, ale aj pre ostatný svet. Žiaci si zároveň s pani učiteľkou zhotovili červené stužky, ktoré dňa 27.11. 2019 dávali žiakom a zamestnancom školy na podporu kampane. Na podporu kampane proti AIDS sa uskutočnil bedmintonový turnaj a tiež sme vytvorili z červených balónov ,,Živú Červenú stužku“. Určite sa do kampane zapojíme aj na budúci rok.

     • Fantastický stroj

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy načreli hlboko  do svojej fantázie, keď sa chceli popasovať s touto témou. Zobrazili stroje, ktoré človeku pomôžu, uľahčia mu prácu, pobavia ho, môže sa s nimi pohrať a sú mu priateľmi. Mnohé prvky na týchto fantastických strojoch sú použité v neobvyklých súvislostiach a spojeniach. Niektorí žiaci na svojich prácach zobrazili historické stroje v rôznym obmenách podľa toho, ako v čase prechádzali zmenami. Žiaci 3. a 4. ročníka zhotovili fantastické stoje podľa svojej vlastnej fantázie. Boli to roboty, ktoré v predstavách deti uľahčovali ľuďom život, pomáhali im pri práci, alebo umožnili relaxovať.

     • Zapojili sme sa do zbierky Hodina deťom

     • Dňa 14. novembra 2019 zaplavili celé Slovensko žlté pokladničky s maskotom Hugom. Konala sa zbierka Hodina deťom. Je to akcia na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorá funguje nepretržite už 21 rokov. Sme veľmi radi, že aj naša škola mohla pomôcť.

      Žiaci 9. ročníka navštívili so žltou pokladničkou žiakov v triedach, tiež zamestnancov školy a vybrali sa aj do našej obce Úbrež. Vyzbierané príspevky od ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých, dosiahli peknú hodnotu 122,94, -eur. Táto suma bola zaslaná na účet Nadácie pre deti Slovenska. Za všetky príspevky srdečne ĎAKUJEME.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 20.11.2019 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – Testovanie 5.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke ŠJ a ŠKD. Prevádzka v MŠ bude do11.30.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 21.11.2019.

       

                                                                                                       Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                               Riaditeľ školy

     • Florbalový turnaj žiakov 1.-5. roč.

     • Dňa 16.10.2019 sa družstvo našich žiakov zapojilo do turnaja o pohár riaditeľky CVČ v Sobranciach. Turnaj sa uskutočnil v rámci „Európskeho týždňa športu“. V zápasoch sa naši florbalisti snažili a nakoniec si vybojovali veľmi pekné 2. miesto. 

      Družstvo tvorili: Eduard Ferko, Natália Balogová, Jennifer Horňáková, Boris Mydliar, Juraj Kováč, Vincent Péter a Kevin Mirga. Blahoželáme!

     • Záhady ľudského tela

     • V dňoch od 22. – 24. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka. Pred vyhlásením súťaže  si žiaci  vylosovali  časť ľudského tela, ktoré mali nakresliť do štvrtka vo forme plagátu a tiež napísať 10 informácií o danom orgáne.

      A tu sú témy: 5. ročník –Ucho, 6. ročník – Mozog, 7. ročník – Žalúdok, 8. ročník - Srdce, 9. ročník – Oko.

      Ďalšia úloha spočívala vtom, že  žiaci každý deň, počas troch dní odpovedali na tri otázky z oblasti Zaujímavosti ľudského tela. Deň pred zodpovedaním otázok, si žiaci mohli naštudovať 30 otázok, z ktorých potom odpovedali na tri.

      Plagáty vyhodnotila komisia v zložení Mgr. P. Džurina, Mgr. J. Molnarová, p. L. Gadžo

      Získané body za otázky a plagáty rozhodli o poradí tried:

      1. miesto:  6. ročník
      2. miesto:  7. a 8. ročník
      3. miesto:  5. a 9. ročník

      Pani učiteľka Mgr. I. Balintová vyhodnotila súťaž v pondelok 28. 10. 2019 a zároveň poďakovala všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili . Títo žiaci boli aj odmenení. Veríme, že touto súťažou získali naši žiaci veľa informácií o ľudskom tele.

     • Záložka do knihy spája školy – List za listom

     • Aj v tomto školskom roku sme obdŕžali pozvanie do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať. Bola nám pridelená partnerská  Základná škola Jasenica 214.  Záložky sme vyrábali najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a pracovnej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v školskom klube detí . Mnohí žiaci využili  svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh. Počas celého tvorivého procesu sme boli zvedaví, aké záložky pre nás chystajú naši kamaráti. Napokon sme sa dočkali vytúženej zásielky. Boli sme milo prekvapení. Záložky sme rozdelili medzi žiakov, ktorí sa do projektu zapojili. Dúfame, že im budú pripomínať ich kamarátov vždy, keď otvoria knihu. Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov medzi školami, ale podporila aj  záujem o čítanie detí.

     • Deň zvierat

     • V tomto školskom roku sme si Deň zvierat pripomenuli rôznymi aktivitami po triedach. Žiaci 2.stupňa spoznávali zvieraciu ríšu náučnou formou, pri ktorej si aj zasúťažili. Podobne to bolo aj pri žiakoch špeciálnych tried a 1.stupňa,kde žiaci získavali vedomosti o zvieratách formou zábavných hier a súťaží. Naši prváci a druháci hľadali v triedach ,,stratené zvieratká“, s ktorými sa po ich nájdení i pohrali. Tieto aktivity prispeli k spoznávaniu zvierat a vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k zvieratám.

     • Súťaž o najkrajšiu Hallowensku tekvicu

     • Členovia žiackeho parlamentu zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci školy. Týždeň mali na to, aby priniesli do školy tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale aj ich rodičov.

      Bolo ťažké vybrať tie najkrajšie výtvory, pretože všetky boli nápadité a pekné. 

      V piatok 18. októbra vybraní členovia ŽP rozhodli o víťazoch:

      1. miesto: Jozef Peter 4. ročník

      2. miesto: Nikola Vankuličová a Radka Miľová  7.ročník

      3. miesto: Alexandra Ščerbanovská 4.ročník

      Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny. Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Výzva na predkladanie ponuky

     • ZŠ s MŠ ,Úbrež 141 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len "ZVO") realizuje výber dodávateľa zákazky s názvom: " Stavebnice LEGO: LEGO AVET alebo učenie trochu inak ." v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

     • Európsky týždeň športu - “Bedmintonový turnaj“

     • V tomto roku sa koná  už 5. ročník Európskeho týždňa športu, do ktorého sme sa opäť zapojili aj my. Hlavnou témou ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. V rámci tohto týždňa sme zorganizovali pre našich žiakov 1. - 9. roč. bedmintonový turnaj, ktorého súčasťou bola aj príprava a triedne kolá v bedmintone. Najlepší z tried postúpili do školského kola. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu, prví traja vo svojich kategóriách získali medailu a cennú maličkosť.

      Výsledky:

      Kategória dievčat 5. – 9. roč.          1.miesto – Nikola Vankuličová 

                                                              2.miesto – Laura Zuzová

                                                              3.miesto – Jessica Kováčová

      Kategória chlapcov 5. – 9. roč. 1.miesto – Matej Kornúc 

                                                        2.miesto – Michael Želvys

                                                         3.miesto – Patrik Balog

      Kategória dievčat 2. – 4. roč.         1.miesto – Izabela Kotuľáková 

                                                             2.miesto – Radka Kimová

                                                             3.miesto – Adela Gažiková

      Kategória chlapcov 2. – 4. roč. 1.miesto – Vincent Péter 

                                                        2.miesto – Jozef Péter

                                                         3.miesto – Denis Kováč

     • Červená stužka

     • V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom názvu celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR / v rámci rozvojového projektu ,, Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 /. Obvodného úradu v Žiline / odbor školstva / a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa  uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

     • Dňa 02.10. 2019 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a množstvo ďalších. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej za jej čas a dúfame, že príde aj nabudúce.

     • Deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci si so svojimi učiteľkami problematiku dopravy stvárnili ich blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňa bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za ohľaduplnosť pred bránou školy v náš Deň bez áut.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti 2019

     • Už niekoľko rokov v septembri iniciuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK celoslovenský Deň finančnej gramotnosti, ktorým sa snaží, popri Medzinárodnom dni gramotnosti – 8. 9., upozorňovať na problém nízkej finančnej gramotnosti. Prieskumy verejnej mienky poukazujú na jednej strane na vysoké finančné sebavedomie Slovákov, na druhej strane zároveň odkrývajú výrazne nedostatky v riešení finančných situácií domácnosti. Vysoké a rýchle zadlžovanie sa, problémy s vytváraním finančnej rezervy, nedostatočné šetrenie na vlastné dôchodky, či neúmerné bežná spotreba v pomere k mesačným príjmom.  Aj na našej škole sme konkrétnymi vzdelávacími aktivitami v pondelok 9.9. prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií  v každodennom živote. Žiaci si na hodinách matematiky preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov.

     • Športová olympiáda

     • Posledný školský týždeň sa v areáli našej školy uskutočnila školská športová olympiáda, v ktorej si zmerali svoje sily žiaci 1. až 9. ročníka v rôznych atletických aj netradičných disciplínach : beh, skok, hod, prekážková dráha, preskok cez švihadlo, vytrvalostný beh, sed-ľah, hod a chyť. Nálada bola výborná, prialo nám aj počasie. Ak keď nemohli všetci stáť na stupni víťazov, zvíťazili všetci tí, ktorí sa zapojili a zabojovali svojou chuťou súťažiť a zabaviť sa. Víťazi boli odmenení diplomom a tí najlepší športovci medailou. Medzi najlepších športovcov tejto olympiády patrí : Oktavián Tkáč, Boris Mydliar, Dávid Kotuľak, Kevin Kováč, Michael Želvys, Dušan Péter, Vincent Péter, Nikola Vankuličová, Ingrid Mostová, Vanesa Balogová, Kristína Andreová, Jennifer Horňáková, Natália Balogová, Alexandra Ščerbanovská, Kevin Mirga. Víťazom blahoželáme!

      V závere olympiády prebehol 1. ročník futbalovej súťaže v „koníčkoch“. Zapojilo sa 14 žiakov našej školy. Prekvapil nás Ladislav Miker, ktorý svojim výkonom 179 koníčkov utvoril rekord našej školy. Tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže a veríme, že na budúci rok zabojuje ešte viac žiakov a rekord prekonajú. Víťaz získal kvalitnú futbalovú loptu, na ktorej môže trénovať.

     • Zábavné dopoludnie

     • Dňa 14. júna naši deviataci pripravili pre všetkých žiakov školy zábavné dopoludnie. Na desiatich stanovištiach si žiaci overili svoje zručnosti a športovú zdatnosť. Začiatok dopoludnia patril dievčatám zo 4. a 5. ročníka, ktoré nám zaspievali rómske a slovenské piesne. Deň nám príjemne spestrili sokoliari z Košíc so svojimi dravcami. Za svoju snahu všetci žiaci dostali sladkú odmenu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto súťaže.