• Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“.

      Tento deň sa totiž uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

      Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Veľa školákov si prinieslo peniažky zo svojej pokladničky, len aby týmto gestom pomohli svojim rovesníkom, deťom, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Za svoj šlachetný čin dostali narcis, ktorý si mohli pripnúť na odev alebo tašku. Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. 

     • “HÝB SA”

     • Dňa 13.apríla 2022 sa uskutočnila akcia s názvom “HÝB SA”. Žiačky 9. ročníka si pre 1.stupeň pripravili aktivity formou tanca a spoločne si to so žiakmi odtancovali. Starší žiaci si zacvičili tabatu, v ktorej zapojili všetky svaly a poriadne sa zapotili. Pretože hýbať sa je dôležité! 

     • Šikanovanie

     • Sprievodným znakom súčasnej spoločnosti sú rôzne sociálno – patologické javy, ktoré zo dňa na deň nadobúdajú vzrastajúcu tendenciu. K ním môžeme zaradiť agresívne správanie a šikanovanie u mladých ľudí, dokonca medzi deťmi v škole. Každý, kto sa niekedy stretol so šikanovaným dieťaťom a poznal jeho trápenie, nemôže pochybovať o závažnosti problematiky šikanovania. Šikanovanie je však často skryté a je ťažké ho identifikovať. Ako je to v našej škole medzi našimi žiakmi, to sme koncom marca zisťovali pomocou dotazníka o šikanovaní.  Okrem dotazníka sme pre žiakov druhého stupňa pripravili besedu spojenú s prezentáciou bližšie objasňujúcou túto problematiku. Ponúkli sme možnosti a spôsoby ako sa správať, ako reagovať, čo robiť, ak sme svedkami šikanovania. Na optimalizovanie vzťahov medzi žiakmi a zvyšovanie vzájomnej tolerancie a upevňovanie sebavedomia, sme využili rôzne zážitkové aktivity (hry, výroba plagátov, kreslenie, hranie rolí...)

      Výsledky dotazníka:  Dotazník obsahoval 10 otázok týkajúcich sa šikanovania, jeho výskytu  na našej škole, ako ho žiaci vnímajú a čo by navrhovali na jeho riešenie. Z dotazníka vyplýva, že aj žiaci našej školy sa už stretli so šikanovaním. Niektorí uvádzajú, že boli šikanovaní, alebo boli svedkami šikanovania mimo školy, iní vnímajú prítomnosť šikanovania aj v škole - a to hlavne tam, kde práve nie je prítomný učiteľ (hlavne na WC), alebo cez sociálne siete. Podľa odpovedí išlo  najmä o udretie (bitky), zastrašovanie, vyhrážky, krádeže desiatej (jedlo, alebo vodu). Ako dôvod uvádzajú žiarlivosť- pre frajerov; závisť – ak je niekto lepší, šikovnejší; dokonca pre zábavu – aby sa mohli chváliť. Niektorí uviedli, že si mnohí prenášajú problémy z domu do školy, kde sú žiaci „bezbranní“. Mnohí opýtaní odpovedali, že o tejto skutočnosti by nepovedali nikomu, alebo iba spolužiakom, niektorí by o tom povedali učiteľom, ale iba traja by to povedali rodičom. Navrhujú pre agresorov verejné pokarhanie, ale podľa väčšiny opýtaných by títo ľudia mali byť trestne stíhaní políciou.

     • Informácia o voľnej kapacite v našej škole

     • Deti a rodičia z Ukrajiny, vitajte na stránke našej školy.  

      Na tejto stránke https://ukrajina.minedu.sk/najst-skolu/ nájdete voľné kapacity v materských, základných a stredných školách na Slovensku spolu s kontaktnými údajmi. Po vybavení dočasného útočiska môžete školy priamo kontaktovať a začať študovať na Slovensku. 

      Naša škola ponúka vzdelávanie v materskej a základnej škole. V súčasnosti máme 30 voľných miest pre žiakov z Ukrajiny. Zároveň ako jedna z mála škôl disponujeme pedagogickým zamestnancom, ktorý ovláda ukrajinský jazyk.