• Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 28.05.2021 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 31.05.2021 (pondelok).

     • Oznam pre 5. - 7. ročník ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania RÚVZ Michalovce a COVID AUTOMAT-u pre okres Sobrance platí nasledujúca organizácia vyučovania do 28.05.2021:

      1. - 4. ročník a končiace ročníky 8. a 9. ročník - prezenčná forma vyučovania v škole

      5. - 7. ročník - dištančná forma vyučovania v domácom prostredí podľa rozvrhu dištančného vzdelávania