• Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 1.- 2.10.2020 (štvrtok - piatok).                           

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 5.10.2020 (pondelok).

                                                                                                                            PhDr. Tomáš Doležal, PhD.

                                                                                                                                          riaditeľ školy

                                                                                                              

     • Svetový deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci so svojimi učiteľkami problematiku dopravy vyjadrili im blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy školy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť peši. Eko Týždeň vyvrcholil Dňom bez áut, počas ktorého eko – hliadky udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a spolužiakov, ktorí prišli do školy peši. Tí, ktorí prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti – september 2020

     • Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti (8. septembra) na našej škole žiaci 5. až 9.ročníka v mesiaci september na hodinách matematiky sa venovali problematike finančných produktov a služieb. Konkrétnymi vzdelávacími aktivitami prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií v každodennom živote. Formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako banky, platobné karty, rozpočet, výdavky, úvery.

     • Biela pastelka

     • V piatok 18. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Finančný výnos zbierky Biela pastelka je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce, ktorí prispeli!

     • Naša škola je v zelenej fáze

     • Oznamujeme naším žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola je v zelenej fáze. Máme zatiaľ 0 potvrdených prípadov. Nepokazme si to a dodržujeme opatrenia!

      Vedenie školy vydalo dodatok k protiepidemiologickým opatreniam, ktorým sa vydané opatrenia z 2.9.2020 predlžujú do 30.9.2020. Ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk, povinné rúška na 1. a 2. stupni v triedach a priestoroch školy sú povinné. Vyučovanie od 16.9.2020 sa uskutoční podľa platného rozvrhu.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 14. septembra 2020 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a technické športy.