• Aktuálne informácie:

     • Prihlášku na SŠ zo strany zákonného zástupcu je možné podať do 15. 5. 2020.
      Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
      Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ do 21. 5. 2020.
      Skôr ako sa prihláška odošle na strednú školu je potrebný podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca a žiak priamo v budove školy podpíšu prihlášku 29. 4.2020 v čase: od 08:00 do 12:00  - samozrejme s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero).
      Zároveň zákonnému zástupcovi dieťaťa bude vydaný ZÁPISNÝ LÍSTOK.
       

     • Poďakovanie

     • V tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i deti, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu. Medzi žiakmi našej školy sú takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa čo najlepšie prejsť zadané úlohy. Aj ťažké úlohy možno zvládnuť, ak je na obidvoch stranách  vychádzanie si v ústrety, dohoda, rešpekt a spolupráca. Ak si myslíte, že máte toho veľa, prípadne niečomu nerozumiete, neváhajte kontaktovať p. učiteľky a p. učiteľov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu, pretože toto môžeme zvládnuť len vtedy, ak spojíme sily. Na stránke školy nájdete e-mailové adresy učiteľov, môžete sa dohodnúť na vzájomnej komunikácii (vo väčšine prípadov už prebieha).

      Chceme poprosiť aj tých žiakov, ktorí sa zatiaľ do vyučovania z domu zapojili len sporadicky alebo nezapojili vôbec, aby tak urobili či už prostredníctvom našej školskej edupage alebo materiálov, ktoré Vám učitelia zasielajú domov.

      Vaši učitelia

     • Hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie

     •  

      Žiaci prvého ročníka a žiaci v špeciálnych triedach budú hodnotení vo všetkých predmetoch slovne.

      Žiaci druhého až deviateho ročníka budú vo výchovných predmetoch ( hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, etická a náboženská výchova) a v predmete informatika  hodnotení slovne – absolvoval.

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou na základe podkladov získaných od žiakov  v čase do mimoriadnej situácie a podkladov získaných v čase dištančného vzdelávania. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na aktivitu, ale aj na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.