• Zápis do prvého ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021 sa bude konať  dvoma spôsobmi:

      • V termínoch  15.4. alebo 29.4. – zákonný zástupca doručí osobne rodný list dieťaťa do budovy základnej školy( rodný list sa prevezme pri vstupe)
      • V termíne od 15.4.  do 30.4. prostredníctvom  elektronickej prihlášky, ktorú rodičia nájdu  na www stránke školy vľavo dole.
     • Obrovský úspech!

     • Žiačka našej školy Saška  Ščerbanovská vo februári získala v súťaži „Ruské slovo“, kategória spev vynikajúce umiestnenie. Ka krajskom kole skončila na 1. mieste a postúpila na celoslovenské kolo. 19. februára 2020 si na celoslovenskom kole vybojovala nádherné 2. miesto.

      Gratulujeme!

     • Aktuálne informácie

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      1/ od 30. 3. 2020 sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách až do odvolania

      - znamená to zabezpečiť dištančné vzdelávanie do konca školského roka 2019/2020, ktorého ukončenie sa aktuálne nebude presúvať. V prípade nedobratia učiva, príde usmernenie o jeho presunutí do ďalšieho roka.

      2/ testovanie 9 sa ruší,

      3/ zápis do 1. ročníka ZŠ bude od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 - bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča - usmernenie pre elektronický zápis príde,

      4/ zápis do MŠ od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020 -  bez osobnej účasti dieťaťa a rodiča, bez lekárskeho potvrdenia,

      5/ prihláška na SŠ - do 15. mája  -  bez lekárskeho potvrdenia

       

      V Základnej škole s materskou školou, Úbrež 141 sa  dištančné  vzdelávanie Bude realizovať za týchto podmienok:

      -   Pedagogickí zamestnanci školy komunikujú so žiakmi a ich zákonnými zástupcami prostredníctvom školskej „Edupage“;

      -   Učitelia zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie;

      -  Domáce úlohy/ projekty sú vyučujúcimi zadávané podľa platného rozvrhu v primeranom rozsahu, buď na každú vyučovaciu hodinu, alebo blokovo;

      -   Vyučujúci výchovných predmetov (VYV, HUV, PVC, THD) zadajú žiakom projekt, respektíve projekty tak, aby aj výchovné predmety mohli byť klasifikované;

      -   Učitelia z učiva, ktoré bolo žiakom sprístupnené dištančnou formou žiakov otestujú online formou tak, aby bolo možné hodnotenie žiackych výkonov;

      -   Hodnotenie žiakov, bude vyučujúci priebežne zverejňovať v elektronickej žiackej knižke tak, aby bolo podkladom pre koncoročnú klasifikáciu žiakov;

      -   Hodnotenie žiackych výkonov je v kompetencii vyučujúceho a pri koncoročnej klasifikácii sa bude postupovať podľa ďalších usmernení MŠVVaŠ  SR;

      -   Vyučujúci môžu pri dištančnom vzdelávaní využívať tieto sprístupnené platformy:

      -   Triedny učitelia zabezpečia prístup všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov ku elektronickej komunikácii,        poskytnú im prístupové heslá k tejto komunikácii;

        -    V prípade, že žiaci nemajú prístup k internetu, teda elektronickej komunikácii, zabezpečí triedny učiteľ     v spolupráci s príslušnými vyučujúcimi distribúciu študijných materiálov inou formou, napr. v spolupráci       s komunitným centrom v obci zabezpečí distribúciu PL žiakom;

       -     Triedny učiteľ zároveň kontroluje zapojenosť žiakov v dištančnej forme vzdelávania a vhodnou formou ich vyzve na plnenie úloh zadávaných vyučujúcimi;

      -  Po skončení mimoriadnej situácie dodatočne vyučujúci dopíšu do triednej knihy prebraté učivo podľa skutkového stavu.

       

      V Úbreži 24.3.2020                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                                                                                riaditeľ školy

     • Pozastavenie prevádzky školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež informuje žiakov školy a ich zákonnych zástupcov o pozastavení prevádzky školy v dňoch 13.03.2020 až 17.3.2020 z dôvodu  vysokej chorobnosti žiakov školy ( 11.3. - 61%; 12.3. – 70%) a v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedené dni nebudú v prevádzke ŠJ, MŠ  a ŠKD. 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 18.03.2020.

      V prípade, že Ústredný krízový štáb prijme ďalšie opatrenia je potrebné sledovať média, resp. stránku školy. 

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     • MŠVVaŠ SR vydalo školám usmernenia ohľadom prevencie šírenia vírusu na území SR.

      Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame:

      Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí, pošlite riadne do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

      Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania, kontaktujte triedneho učiteľa mailom alebo telefonicky. Ospravedlniť jeho neprítomnosť môžete aj vy a v tomto období nie je nutné lekárske potvrdenie.

      Mgr. Václav Petrovčik , riaditeľ  školy