• Vianočný futbalový turnaj

     • V predvianočnom období býva v našej škole zvykom usporadúvať rôzne športové akcie. Tohto roku sme zorganizovali „Vianočný futbalový turnaj“. Súťažili medzi sebou žiaci jednotlivých tried v kategóriách 1.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.

      Žiaci nižších ročníkov si vyskúšali svoju šikovnosť aj v súťaži „Zbav sa loptičky“.

      Na turnaji sa súťažilo s oduševnením a plným nasadením, aktívne bolo aj publikum nesúťažiacich žiakov, ktorí povzbudzovali svoje tímy. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou.

      Zlatým klincom programu bol exhibičný zápas učiteľov a starších žiakov, v ktorom zvíťazila rozvážnosť a skúsenosti. 

     • Vianočný bazár 2019

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek, šiat, ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim žiakom 5. až 9. ročníka, ktorí pomohli s predajom. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.

     • Zábavná matematika – matematika hrou

     • Dňa 17.12.2019 sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili školskej akcie Zábavná matematika – matematika horou. Akciu pripravil p.uč.Vasiľ a organizoval v spolupráci s p.uč. Balintovou a p.uč. Viňanskou. Žiaci riešili zábavné úlohy formou hádaniek, logických úloh a doplňovačiek. V kategórii 5. a 6. ročníka zvíťazilo družstvo v zložení M.Murgáč, V.Murgáčová, M.Gažík, P.Holub. V kategórii 7.-9.ročníka sa najviac darilo družstvu v zložení E.Mižáková, L.Zuzová, M.Kornúc, A.Holub.  

     • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

     • 21.11.2016  každý ročník z druhého stupňa našej školy zúčastnil besedy o zdravšom životnom štýle, ktorú viedla pani učiteľka Zuzana Mišleyová. Súčasťou  tejto 45-minútovky bola prezentácia s užitočnými informáciami na túto tému a aktivity , v ktorých si žiaci mohli otestovať svoje novo nadobudnuté vedomosti o zdravom životnom štýle.

     • Mrkvové hody

     • Dňa 16.122019 sa na našej škole konali mrkvové hody, kedy žiaci mohli ochutnať niekoľko pokrmov , v ktorých hlavnú úlohu hrala chutná zelenina, konkrétne mrkva. Podľa trochu netradičných receptov tieto pokrmy pripravila pani učiteľka Mišleyová. Žiaci si po ochutnávke mohli vziať recepty na tieto zdravé dobroty a vyskúšať ich pripraviť aj doma. Ochutnávka zožala u detí úspech a všetko sa zjedlo do posledného kúska.

     • Mikuláš 2019

     • Opäť sa blížia Vianoce a deti sa tešia na darčeky. Prvú nádielku roznáša Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Ako každý rok, aj teraz zavítal na našu školu a každého žiaka obdaroval malou pozornosťou. Najviac sa mu potešili mladší žiaci, ktorí mu ochotne zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.

      Prípravu akcie aj jej realizáciu mali na starosti deviataci. Za ich snahu a ochotu im ĎAKUJEME.

     • Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019

     • Trinásty ročník kampane Červené stužky sa niesol  v znamení  „živých“ červených stužiek. Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019 hodnotila  68 zaslaných „živých“ červených stužiek  uskutočnených na školách a rozhodla sa udeliť odmenu dvadsiatim „živým“ červeným stužkám. Medzi nimi  bola ocenená aj naša základná škola. Obdŕžali sme diplom a poukážky v hodnote 30 €. Do ďalšieho ročníka tejto kampane sa naša škola určite zapojí a podporí tak boj proti tejto chorobe a zviditeľni prácu ľudí, ktorí sa starajú o chorých, ktorý trpia touto chorobou.

     • Týždeň boja proti drogám

     • V závere mesiaca november sme na našej škole organizovali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme si pozvali do našej školy príslušníkov policajného zboru, ktorí žiakov 2.stupňa oboznámili s problematikou týkajúcou sa užívania drogy a jej účinkov na organizmus mladého človeka, rovnako aj s otázku šikanovania. Vysvetľovali žiakom, ako sa treba zachovať v prípade, ak sme svedkami, alebo obeťou šikanovania. Žiaci 6. ročníka sa oboznámili s témou Trestná činnosť páchaná mládežou – prevencia. V 5.a 7.  ročníku to bola beseda o šikanovaní v škole aj mimo nej a kyberšikanovaní. Žiaci1.stupňa vypracovali úlohy a zadania z pracovného zošita Póla radí. Žiaci 8.a 9. ročníka spolu sledovali film o škodlivosti alkoholu na organizmus mladých dievčat a následkoch pitia alkoholu na vývin dieťaťa počas tehotenstva. Po skončení filmu diskutovali o problematike a porovnávali názory dievčat s vyjadreniami odborníkov.  Následne vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus podľa zadaných tém. Získané informácie potom spracovali do výtvarnej podoby. Svoje práce prezentovali na školskej chodbe. Okrem toho sa učitelia počas celého týždňa snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo vo vytváraní hodnotných voľno-časových aktivít. Ponúkli im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas a prebudiť v nich súťaživosť a chuť športovať –futbal, florbal, stolný tenis, cvičenie pri hudbe... 

     • Ľudské práva na našej škole

     • Dňa 10. decembra si každoročne pripomíname Deň ľudských  práv, 20.  novembra uplynulo 60 rokov od prijatia dokumentu Práva dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko akcií pre žiakov našej školy. V novembri sa uskutočnila prednáška a beseda s pánom Antalom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Košíc. Počas mesiaca november sme na hodinách občianskej náuky so žiakmi diskutovali o  ľudských právach a vyhľadávali situácie, kde boli porušované práva detí. Následne dostali žiaci za úlohu vybrať si a nakresliť ľubovoľné právo, ktoré ich najviac oslovilo. Z týchto prác sme pripravili výstavku. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do akcií.