• Beseda s ochranármi

     • Dňa 26.11.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi správy CHKO Vihorlat, ktorej sa zúčastnili po skupinách všetci žiaci našej školy. Ochranári  im formou zážitkovo-náučných príbehov, ktoré so záujmom sledovali, ale aj ich vlastných zážitkov , ktoré pri svojej práci zažili poukázali na význam a dôležitosť ochrany prírody. So žiakmi sa porozprávali  aj o blízkom lese Karna a CHKO Vihorlat, ktoré ponúkajú množstvo rastlín a živočíchov, s ktorými sa môžu stretnúť pri prechádzkach okolitými krásami v našom blízkom okolí.

     • ,,Živá Červená stužka“ 2019

     • Žiaci Základnej školy s materskou školou z Úbreže sa zapojili do aktivity ,, Živá“ červená stužka 2019, ktorá bola vyhlásená ako jedna z možných aktivít 13. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane Červená stužka. Dňa 20.11.2019 sa 40 žiakov našej školy  zhromaždilo na školskom dvore. Každý zúčastnený žiak bol vopred poučený o cieli a význame akcie, zároveň dostal červený balón. Balóny tvorili chrbát červenej stužky, ktorá zviditeľňuje 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Žiakom sa tento spôsob podpory kampane páčil, aktívne sa zapájali svojim pohybom do optimálneho vytvorenia tvaru stužky. Aktivitu ,, Živá červená stužka“ žiaci školy radi svojou účasťou podporia aj v budúcich ročníkoch.

     • Športom pre ,, Červené stužky”

     • Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane ,,Červené stužky “. Žiakov našej školy  myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 22.11.2019 zapojili do súťaže ,,Športom pre Červené stužky “ turnajom v bedmintone. Všetci žiaci si pred turnajom pripli červené stužky na počesť kampane. Turnaj sa uskutočnil v telocvični našej školy. Súťažili žiaci 2. až 9. ročníka, ich počet dosiahol 110 žiakov. Boli vytvorené samostatné dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. Predovšetkým však budovať medziľudské vzťahy a vôľové vlastnosti.

     • Hodnotiaca správa Červenej stužky

     • Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane. Svojimi aktivitami sa do 13 ročníka kampane zapojili aj žiaci našej školy. Počas mesiacov október a november sa prostredníctvom besedy oboznámili s problémami súčasnej doby, aj s tým, ako zaujať správny postoj k svojmu životu a zdraviu, i životu a zdraviu druhých ľudí. Súčasťou besedy bolo aj sledovanie filmu Anjeli, ktorý zviditeľňuje službu ľuďom chorým na AIDS a súčasne poukazuje na nebezpečenstvo existencie a šírenia tejto pohlavnej choroby nielen pre Afriku, ale aj pre ostatný svet. Žiaci si zároveň s pani učiteľkou zhotovili červené stužky, ktoré dňa 27.11. 2019 dávali žiakom a zamestnancom školy na podporu kampane. Na podporu kampane proti AIDS sa uskutočnil bedmintonový turnaj a tiež sme vytvorili z červených balónov ,,Živú Červenú stužku“. Určite sa do kampane zapojíme aj na budúci rok.

     • Fantastický stroj

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy načreli hlboko  do svojej fantázie, keď sa chceli popasovať s touto témou. Zobrazili stroje, ktoré človeku pomôžu, uľahčia mu prácu, pobavia ho, môže sa s nimi pohrať a sú mu priateľmi. Mnohé prvky na týchto fantastických strojoch sú použité v neobvyklých súvislostiach a spojeniach. Niektorí žiaci na svojich prácach zobrazili historické stroje v rôznym obmenách podľa toho, ako v čase prechádzali zmenami. Žiaci 3. a 4. ročníka zhotovili fantastické stoje podľa svojej vlastnej fantázie. Boli to roboty, ktoré v predstavách deti uľahčovali ľuďom život, pomáhali im pri práci, alebo umožnili relaxovať.

     • Zapojili sme sa do zbierky Hodina deťom

     • Dňa 14. novembra 2019 zaplavili celé Slovensko žlté pokladničky s maskotom Hugom. Konala sa zbierka Hodina deťom. Je to akcia na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorá funguje nepretržite už 21 rokov. Sme veľmi radi, že aj naša škola mohla pomôcť.

      Žiaci 9. ročníka navštívili so žltou pokladničkou žiakov v triedach, tiež zamestnancov školy a vybrali sa aj do našej obce Úbrež. Vyzbierané príspevky od ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých, dosiahli peknú hodnotu 122,94, -eur. Táto suma bola zaslaná na účet Nadácie pre deti Slovenska. Za všetky príspevky srdečne ĎAKUJEME.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 20.11.2019 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – Testovanie 5.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke ŠJ a ŠKD. Prevádzka v MŠ bude do11.30.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 21.11.2019.

       

                                                                                                       Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                               Riaditeľ školy