Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Úbrež 141
Adresa školyÚbrež 141, 07242
Telefón0566596253
E-mailspravca@zsubrez.edu.sk
WWW stránkazsubrez.edupage.org
ZriaďovateľObec Úbrež

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr.Václav Petrovčik056/6596253riaditel@zsubrez.edu.sk
ZRŠMVDr. Marianna Bellová056/6596584spravca@zsubrez.edu.sk
ZRŠ- MŠJarmila Antoničová0908456854jarmilaantonicova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Jozef Kornúc
pedagogickí zamestnanci Jarmila Antoničová
ostatní zamestnanciĽudmila Podoľaková
zástupcovia rodičovIng. Jana Kornúcová
 Alena Chromá
 Zuzana Demková
 Peter Mižák
zástupca zriaďovateľaMVDr. Jozef Antonič
 Ing. Drahomír Zajíček
 Mgr. Radoslav Krenický
iníJuraj Kriška

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciPočet členov
Predmetová komisiaMgr. Iveta Balintová8
Metodické združenieMgr. Z.Michaličová5

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 186

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠT1ŠT2Spolu
počet tried1111111111111
počet žiakov20201923162220161087181
z toho ŠVVP  2234 2   13
z toho v ŠKD            

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 19 / 10 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 21 / 11 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 1 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 1. ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Žiaci prijatí na štúdium   12710
Počet zapísaných detí23     17

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   61 411
prijatí   61 411
% úspešnosti   100100 100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVCHEINVINFMATOBNPRVPRIPVORGZ
Špeciálna trieda 1     1,67  2,753,17 1,33   
Špeciálna trieda 2 2,53,5222,17 1 3,51,52,83  3,33
1.A     1   1,71   1,65 
2.A     1  2,382,81   2,44 
3.A2,17    1,25  1,922,17 12,08  
4.A2,4    1,07  1,272,4 12,33  
5.A1,921,851,69 1,621,15  1,231,921,15    
6.A2,42,873,22,472,871  2,473,472,33    
7.A2,782,562,943,062,781,112,78 1,563,111,89    
8.A2,582,752,8322 2,42 1,6731,92    
9.A2,382,132,132,252,13 2,38 1,382,51,63    

TriedaRKMRUJSJLSPRTECTSVTDAVUCVLAVUMVYV
Špeciálna trieda 1  3,333,17    3,33 1,5
Špeciálna trieda 24 3,331,43 2,17 3,331 2,33
1.A  1,711,17 11,71   1
2.A  3,192,41 12,5   1,19
3.A  2,251,92 1  2,08 1,25
4.A  2,671,2 1  2,33 1,14
5.A  1,921,151,081,15    1
6.A  3,472,471,41,67    1,2
7.A 13,061,061,941,56    1,11
8.A 2,583,081,922,081,92     
9.A 2,382,381,631,381,5   1,38 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Špeciálna trieda 18602
Špeciálna trieda 27430
1.A201712
2.A201613
3.A191216
4.A231517
5.A161213
6.A221525
7.A201532
8.A16934
9.A10712

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Špeciálna trieda 181799279,791257194,5054285,29
Špeciálna trieda 27788115,8339759,9839155,86
1.A202321131,581965111,8135619,78
2.A203608218,112727165,1288152,99
3.A192872227,942302184,0957043,85
4.A233365224,333273218,20926,13
5.A161699130,691657127,46423,23
6.A225502323,653144184,942358138,71
7.A203079175,372905165,2517410,12
8.A163091257,582310192,5078165,08
9.A101576185,651456171,0412014,61

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Rozdiel oproti národnému priemeru v %
Monitor SJL851,5- 11,5
Monitor MAT851,3- 4,6

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1200
Bežných tried814612
Špeciálnych tried2150
Pre nadaných000
Spolu1118112

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. zamestnancovPočet nepedag. zamestnancovPočet odborných zamestnancov
TPP157 
DPP2 1
Znížený úväzok   
ZPS   
Na dohodu   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01414
vychovávateľov011
asistentov učiteľa022
odborných zamestnancov011
spolu01818

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AANJ3
 INF1
 BIO2
 DEJ1
 TEC2
 VYV1
 TSV2
VI.AANJ3
 SJL5
 INF1
 FYZ2
 BIO2
 TEC2
 VYV1
 TSV2
VII.AANJ3
 INF1
 FYZ1
 BIO2
 CHE2
 TEC1
 VYV1
 TSV2
VIII.AINF1
 FYZ2
 BIO1
 CHE2
 TEC1
 TSV2
IX.AINF1
 FYZ1
 BIO1
 CHE2
 TEC1
 TSV2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška51
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeMenoUmiestnenie okr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Prednes poézie a prózyPatrik Šugar 2.   
 Vanesa Balogová 2.   
Ruské slovoEma Mižáková  2.  
Streľba zo vzduchovej zbraneEma Mižáková 1.   
 Ema Kišiková 2.   
 Ema Sinčáková 2.   
 Matej Kornúc 1.   
 Rasťo Sorokáč 1.   

Aktivity a prezentácia na verejnosti


Akcie v oblasti kultúrno-spoločenskej sa pripravovali v súlade s celoročným plánom práce školy. Počas školského roka sme uskutočnili školské a mimoškolské aktivity pre žiakov, rodičov a občanov.

 • Týždeň zdravia
 • Kultúrne predstavenia – divadlo Clliperton
 • Európsky týždeň boja proti drogám – športové aktivity
 • Deň pozitívneho myslenia

 ·         Olympiáda ľudských práv

 • Záložka spája školy
 • Poviem  Ti rozprávočku   
 • English in school
 • Deň finančnej gramotnosti
 • Týždeň Zeme
 • Deň narcisov (finančná zbierka škola, obec)
 • Modrý gombík (finančná zbierka škola, obec)
 • Deň kvetov
 • Rozlúčka so školou žiakov 9. ročníka
 • Zážitkové učenie – Údolie Manitou
 • zberové aktivity (papier, gaštany)
 • Svetový deň vody
 • A iné.

Okrem toho pedagógovia organizovali počas roka vedomostné súťaže a olympiády pre žiakov a tematicky zamerané exkurzie a koncoročné výlety.
Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastnili týždenného pobytu v škole v prírode , žiaci  školy absolvovali lyžiarsky výcvik.

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty do ktorých je škola zapojená:

Dlhodobé:  

NP ŠOV

Cieľom národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

Krátkodobé:

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 09.02.2017

Druh inšpekcie: tematická

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Počet učební používaných školou - 15, z toho odborných učební - 4

Odborné učebne: učebňa chémie, fyziky a biológie, 2 učebne informatiky, školská dielňa

Škola disponuje telocvičňou.

V školskom areáli sa nachádza 1 ihrisko s asfaltovým povrchom.

V rámci materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám podarilo doplniť učebné pomôcky na vyučovanie niektorých predmetov. V edukačnom procese využívame 7 interaktívnych tabúľ.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Normatívne finančné prostriedky: 336 166,00 Eur

2. Nenormatívne finančné prostriedky:

 - finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 5 760,00 Eur /odmeny vedúcich ZÚ/

- dopravné: 1 513,00 Eur

- SZP žiaci: 11 574,00 Eur   / plat asistenta učiteľa/  

 - Lyžiarsky kurz: 4 200,00 Eur

- Škola v prírode: 750,00 Eur

- MŠ: 1 859,00 Eur                                                                

3. Poplatky ŠKD: 244,00 Eur

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele školy v školskom roku 2017/2018 sme rozčlenili do základných oblastí, ktoré sa prelínajú z predchádzajúcich školských rokov.

1. Implementácia a skvalitnenie Školského vzdelávacieho programu v 3. a 7. ročníku

2. Zvyšovanie úrovne rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno-

vzdelávacom procese v rámci premeny tradičnej školy na modernú.

3. Efektívne vyučovanie s využitím IKT a moderných foriem a metód vo väčšine

vyučovacích predmetoch.

5. Skvalitňovanie prípravy žiakov 9. ročníka na celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka

a prijímacie pohovory.

6. Poskytovanie kvalitnej záujmovej činnosti žiakom vzhľadom na ich záujmy a požiadavky.

7. Modernizácia celkového vybavenia interiéru školy a učebných pomôcok, vrátane techniky.

V školskom roku 2017/2018 prebiehal výchovno-vzdelávací proces podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Konkurencie schopná vidiecka škola,“ vo všetkých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelávania. Premena tradičnej školy na modernú je na našej škole realitou. Zavádzaním moderných metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese sa snažíme zvyšovať úroveň a efektivitu vyučovania. Využívaním interaktívnych tabúľ vytvárame žiakom možnosť tvorivého osvojovania nových poznatkov priamo na vyučovacích hodinách. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov realizujeme vzhľadom na ich schopnosti a zručnosti. Edukačný proces je vo veľkej miere zameraný na riešenie praktických úloh aplikáciou teoretických poznatkov. Nezanedbateľnú pozornosť venujeme aj slabšie prospievajúcim žiakom. Plnenie týchto cieľov je dlhodobý proces, preto v tomto úsilí budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-          pozitívna klíma v škole,

-          vysoká odbornosť manažmentu a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy,

-          využívanie vzdelávacích poukazov na skvalitnenie vzdelávania formou krúžkovej činnosti,

-          veľmi dobrá úroveň vyučovania na primárnom a nižšom strednom stupni,

-          organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode,

-          dlhodobá úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné školy,

-          dlhodobá stabilita pedagogického zboru, prehlbovanie metodickej a odbornej prípravy

            pracovníkov, zvyšovanie kariérneho  rastu učiteľov,

-          rozšírenie pedagogického zboru o sociálneho pedagóga a ďalšieho asistenta,

-          dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy  a inými organizáciami, ktoré sa podieľajú na

            výchove a vzdelávaní,

-          vybavenosť školy výpočtovou technikou a vytváranie podmienok na jej využívanie,

-          vybavenosť školy pomôckami na TEC, CHE, BIO, FYZ,

-          kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program,

-          ciele výchovy zamerané na elimináciu nezdravých prejavov žiakov a súčasných trendov vo

            výchove,

-          vysoká kvalita služieb v školskej jedálni,

-          veľmi dobré výsledky práce v Školskom klube detí,

-          integrácia žiakov so zdravotným postihnutím,

-          dobrá spolupráca s CVČ a CPPPaP,

-          vytvorenie personálnych a materiálnych podmienok pre zriadenie špeciálnych tried,

-          veľmi dobrá spolupráca s komunitným centrom v obci.   

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

-            demografický pokles populácie,

-            nevhodné sociálne zázemie žiakov školy,

-            pasívny prístup  niektorých žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia k  štúdiu a

             domácej príprave na vyučovanie,

-            nezáujem rodičov o kontrolu svojich detí a ich prípravu na vyučovanie,

-            nedostatočná príprava  žiakov  na vyučovanie,

-            vysoká absencia žiakov na vyučovaní,

-            absencia jazykovej učebne,

-            zaťažovanie učiteľov veľkým množstvom byrokracie,

-            nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov v porovnaní s ostatnými

              rezortmi.

 Odporúčania pre prax:

 

-            zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti na dianí v škole, upevňovať putá

              medzi rodinou a školou,

-            zapojenie sociálneho pedagóga a asistentov  do procesu zlepšenia komunikácie medzi školou

              a rodinou, otvorená a cielená komunikácia s rodičmi, ich zapájanie do riešenia výchovných

              problémov, ale aj do celého diania v škole,

-           naučiť žiakov učiť sa, vytvoriť časový priestor na osvojenie techník efektívneho učenia sa,

             zvýšiť motiváciu žiakov pre štúdium,

-           uplatňovať inovačné prvky vo vyučovaní,

-           zlepšovať využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní,

-           efektívne využívať názorné a didaktické pomôcky,

-           skvalitniť vnútroškolskú kontrolu,

-           finančne podporovať učiteľov, ktorí sa podieľajú na príprave žiakov mimo vyučovacími

             aktivitami,

-           na zvýšenie aktivity a vlastnej tvorivosti žiakov využiť rôzne projekty podľa aktuálnej ponuky,

-           zvýšiť finančnú a čitateľskú gramotnosť žiakov,

-        dosiahnuť stav, aby každý absolvent školy ovládal základy práce s PC, prácu s internetom so

          zameraním na vyhľadávanie informácií pre svoju prácu,

-       poskytovať žiakom individuálnu starostlivosť, vnímať, že žiaci sú rozdielni a nemôžeme na nich

        aplikovať rovnaký štýl učenia,

-       hodnotiť žiakov rôznym spôsobom, aby hodnotenie motivovalo a žiaci mali pravidelnú spätnú

         väzbu o svojom pokroku a výkonoch,

-       výchovné a pedagogicko-psychologické pôsobenie zamerať na boj proti podvádzaniu, rušeniu

        vyučovacieho procesu a neadekvátnej komunikácie žiakov s rovesníkmi a vyučujúcimi,

-       naďalej pokračovať v individuálnej integrácii žiakov v podmienkach ZŠ.

 

Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu mienime systematicky kontrolovať hospitáciami, do ktorých chceme, popri členoch vedenia školy, výraznejšie zaangažovať aj vedúcich MZ a PK.

Uplynulý  školský rok hodnotíme ako  menej úspešný. Dosiahli sme iba priemerne výsledky  vo výchovno-vzdelávacom procese.

Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy sú ústretoví do budúcna pracovať v nových projektoch, ale aj v rokmi osvedčených tradičných projektoch.

Spolupráca s rodičmi je na veľmi slabej úrovni. Úroveň pedagogického zboru je na vysokej úrovni, záujem pedagógov o kontinuálne vzdelávanie je vysoký, pedagógovia školy sú naklonení využívať moderné vyučovacie metódy.

Celý školský rok prebiehal v tvorivej pracovnej atmosfére, za čo ďakujeme všetkým pracovníkom školy – učiteľom, vychovávateľkám, správnym zamestnancom i zamestnancom školskej jedálne.  

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čítame a maľujeme18 Mgr. Mária Boková
Hudobno – tanečný 8 Mgr. Lucia Baločková
Múdra hlavička19 Mgr. Zuzana Michaličová
Počítačový krúžok 16 Mgr. Marián Vasiľ
Pohybová príprava22 Mgr. Marta Šmigová
Spoznávaj a tvor 15 Mgr. Ľubica Viňanská
Svet okolo nás 25 Mgr. Iveta Balintová
Šikovná vareška6 Mgr. Zuzana Pazičová
Športový krúžok 20 Mgr. Jozef Kornúc
Tvoriváčik21 Mgr. Zuzana Mišleyová
Všeličo19 Mgr. Dáša Vasiľová

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Vzájomné vzťahy sú vo väčšine prípadov na dobrej úrovni, lebo škola je vnímaná ako inštitúcia, ktorá poskytuje základné vzdelanie. Spolupráca so zriaďovateľom ( obcou Úbrež ) je dlhodobo na vysokej úrovni a to aj vďaka tomu, že personálne obsadenie úradu je na profesionálnej úrovni, čo umožňuje škole nerušene realizovať výchovno – vyučovacie aktivity.

Škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa rôznym spôsobom podieľajú na výchove a vzdelávaní :

             Národný ústav certifikovaných meraní Bratislava

             Spoločný školský úrad Vinné

             Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Michalovciach a Sobranciach

             Metodicko – pedagogické centrum - Regionálne pracovisko Prešov

             Úrad verejného zdravotníctva

             Úrad práce, sociálnych vecí a rodina

Záver

Vypracoval: Mgr.Václav Petrovčik

V Úbreži, 24. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: