Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Úbrež 141
Adresa školyÚbrež 141, 07242
Telefón0566596253
E-mailspravca@zsubrez.edu.sk
WWW stránkazsubrez.edupage.org
ZriaďovateľObec Úbrež

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Václav Petrovčik   
ZRŠMVDr. Marianna Bellová   
ZRŠ- MŠJarmila Antoničová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Jozef Kornúc
pedagogickí zamestnanci Jarmila Antoničová
ostatní zamestnanciĽudmila Podoľaková
zástupcovia rodičovIng. Jana Kornúcová
 Alena Chromá
 Zuzana Demková
 Peter Mižák
zástupca zriaďovateľaMVDr. Jozef Antonič
 Ing. Drahomír Zajíček
 Mgr. Radoslav Krenický
iníJuraj Kriška

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciPočet členovPoznámka
Predmetová komisiaMgr. Iveta Balintová7 
Metodické združenieMgr. Z.Michaličová5 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 170

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠT1ŠT2Spolu
počet tried1111111111111
počet žiakov19152218211918111287170
z toho ŠVVP10585304128753
z toho v ŠKD            

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 13 / 8 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 19 / 12 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 /0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0102112 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUNezapísaníSpolu
prihlásení00424 2 
prijatí00424   
% úspešnosti00100100100 100 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFMATNAVOBNPRVPRI
Špeciálna trieda 1      1,43  33  1,57 
Špeciálna trieda 2 1,672 22,671,43 1,33 2,57 1,331,71 
1.A      1,06   3    
2.A      1  1,51,75    
3.A2,53     1,27  1,192,81  12,5
4.A1,42     1  1,071,64  11,43
5.A3,072,882,5  2,631  1,633,44 1,81  
6.A2,592,352,65 2,592,651  1,652,88 1,59  
7.A2,752,152,69 22,6211,85  2,77 1,77  
8.A2,332,22,2 22,2 2,2 1,92,8 1,6  
9.A1,881,561,89 1,892 2,11  2,11 1,22  

TriedaPVORGZRKMRUJSJLSPRTECTSVTEVTDAVUCVLAVUMVYV
Špeciálna trieda 1    3,434 1,14  33,2 1,43
Špeciálna trieda 2 2,673 2,861,14  1 2,5  1,57
1.A2,31   3,132,19 1 2,75   1,56
2.A1,5   2,081 1 1,7   1
3.A    31,13 1   2,5 1,2
4.A    1,861 1   1,43 1
5.A    3,441,381,061,13     1
6.A    2,881,471,121,65     1,06
7.A   2,52,921,691,081,62     1,15
8.A   2,112,91,51,11,8      
9.A   1,52,11111    1,22 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Špeciálna trieda 18701
Špeciálna trieda 27700
1.A191603
2.A151203
3.A221426
4.A181404
5.A211605
6.A191702
7.A181305
8.A11911
9.A12903

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Špeciálna trieda 182241320,141604229,1463791,00
Špeciálna trieda 2742460,5742060,0040,57
1.A193317201,632631159,5268642,11
2.A151918165,621918165,6200,00
3.A222930189,822836183,76946,06
4.A18129792,64124789,07503,57
5.A213307206,692724170,2558336,44
6.A193143184,882785163,8235821,06
7.A184282329,384031310,0825119,31
8.A112162216,202006200,6015615,60
9.A1289098,8988298,0080,89

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL879,5% 
Monitor MAT888,8% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
Matematika 5.-9.    5555525
Cudzie jazyky 3.-9.  333355527
Technická výchova 5.-9.    222118
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka1190
Bežných tried915538
Špeciálnych tried2150
Pre nadaných000
Spolu1117038

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP178
DPP  
Znížený úväzok4 
ZPS  
Na dohodu  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11617
vychovávateľov011
asistentov učiteľa022
sociálny pedagóg011
spolu12021

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. - 7. ANJ9
5.SJL5
5.-8. INF3
5.,6.,8. BIO7
6.-9. FYZ8
5. DEJ1
5.-9. TSV10
7.-9. CHE6
9. VUM1
5.-7. VYV3
5.-9. TEC7

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium2 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeUmiestnenieMená žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Pytagoriáda:účasťMatej Kornúc 6.r.x   
  Ema Mižáková 6.r.x   
Malý futbal – ml. žiaci – šk. pohár SFZúčasťchlapci 5., 6. roč.x   
Vybíjanáúčasťdievčatá 5., 6. roč.x   
Súťaž mladých záchranárov CO 20164. miestoKvetoslava Čorbováx   
 4. miestoDominika Šmidováx   
 4. miestoJozef Kornúcx   
 4. miestoRastislav Sorokáčx   
Streľba starších žiakov1.miestoKvetoslava Čorbováx   
 1.miestoJozef Kornúcx   
 1.miestoJakub Kováčx   
Ruské slovo:účasťEma Mižáková 6.r. x  
 účasťMatej Kornúc 6.r. x  
 účasťStanislava Čukylová x  
 3.miestoErika Šmidová x  
Jazykový kvet: 2.miestoErika Šmidová x  

Aktivity a prezentácia na verejnosti


Akcie v oblasti kultúrno-spoločenskej sa pripravovali v súlade s celoročným plánom práce školy. Počas školského roka sme uskutočnili školské a mimoškolské aktivity pre žiakov, rodičov a občanov.

 • Týždeň zdravia
 • Kultúrne predstavenie – divadlo Clliperton
 • Sviatok sv. Mikuláša,  vianočná výzdoba - kultúrny program pre žiakov
 • Návšteva obecnej knižnice (ŠKD)
 • Európsky týždeň boja proti drogám – športové aktivity
 • Deň pozitívneho myslenia

·         Olympiáda ľudských práv

 • Záložka spája školy
 • Poviem  Ti rozprávočku   
 • English in school
 • Deň finančnej gramotnosti
 • Týždeň Zeme
 • Deň narcisov (finančná zbierka škola, obec)
 • Deň matiek – vystúpenie
 • Trestná činnosť detí a mládeže - beseda s policajtkou
 • Rozlúčka so školou žiakov 9. ročníka
 • zberové aktivity (papier, gaštany)
 • Svetový deň vody
 • A iné.

Okrem toho pedagógovia organizovali počas roka vedomostné súťaže a olympiády pre žiakov a tematicky zamerané exkurzie a koncoročné výlety.
Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastnili týždenného pobytu v škole v prírode , žiaci  školy  absolvovali plavecký výcvik a  lyžiarsky výcvik.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty do ktorých je škola zapojená:

Dlhodobé:  

NP ŠOV

Cieľom národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

Krátkodobé:

Rekonštrukcia budovy školskej dielne

Výmena okien a uteplenie budovy.

V školskom roku 2016/2017 boli školu vypracované projekty:

 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia

žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo

sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 09.02.2017

Druh inšpekcie: tematická

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- priemerná: - vyhľadanie explicitných informácií

- vyhľadanie implicitných informácií

- málo vyhovujúca: - integrácia a interpretácia myšlienok

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Počet učební používaných školou - 15, z toho odborných učební - 4

Odborné učebne: učebňa chémie, fyziky a biológie, 2 učebne informatiky, školská dielňa

Škola disponuje telocvičňou.

V školskom areáli sa nachádza 1 ihrisko s asfaltovým povrchom.

V rámci materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám podarilo doplniť učebné pomôcky na vyučovanie niektorých predmetov. V edukačnom procese využívame 5 interaktívnych tabúľ.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Normatívne finančné prostriedky: 313 903,00 Eur

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 5 278,00 Eur

3. Poplatky ŠKD a MŠ: 454,00 Eur

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

- dopravné: 2 135,00 Eur

- SZP žiaci: 3 754,00 Eur                                                                         

- Lyžiarsky kurz: 4 200,00 Eur

- Škola v prírode: 3 000,00 Eur

- Príspevok na učebnice: 53,00 Eur

- MŠ: 1790,00 Eur

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele školy v školskom roku 2016/2017 sme rozčlenili do základných oblastí, ktoré sa prelínajú z predchádzajúcich školských rokov.

1. Implementácia a skvalitnenie Školského vzdelávacieho programu v 2. a 6. ročníku

2. Zvyšovanie úrovne rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno-

vzdelávacom procese v rámci premeny tradičnej školy na modernú.

3. Efektívne vyučovanie s využitím IKT a moderných foriem a metód vo väčšine

vyučovacích predmetoch.

5. Skvalitňovanie prípravy žiakov 9. ročníka na celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka

a prijímacie pohovory.

6. Poskytovanie kvalitnej záujmovej činnosti žiakom vzhľadom na ich záujmy

a požiadavky.

7. Modernizácia celkového vybavenia interiéru školy a učebných pomôcok, vrátane

techniky.

V školskom roku 2016/2017 prebiehal výchovno-vzdelávací proces podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Konkurencie schopná vidiecka škola,“ vo všetkých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelávania. Premena tradičnej školy na modernú je na našej škole realitou. Zavádzaním moderných metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese sa snažíme zvyšovať úroveň a efektivitu vyučovania. Využívaním interaktívnych tabúľ vytvárame žiakom možnosť tvorivého osvojovania nových poznatkov priamo na vyučovacích hodinách. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov realizujeme vzhľadom na ich schopnosti a zručnosti. Edukačný proces je vo veľkej miere zameraný na riešenie praktických úloh aplikáciou teoretických poznatkov. Nezanedbateľnú pozornosť venujeme aj slabšie prospievajúcim žiakom. O kvalitnej práci našich pedagógov svedčia aj dosiahnuté výsledky monitorovania vedomostí v Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka, v ktorom sme dosiahli nadpriemernú úroveň v rámci SR. Neuspokojivo dopadlo testovanie úrovne čitateľskej gramotnosti v 9.ročníku, preto škola rozpracuje v ŠkVP stratégiu na zlepšenie tohto stavu. 

Plnenie týchto cieľov je dlhodobý proces, preto v tomto úsilí budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-          pozitívna klíma v škole,

-          vysoká odbornosť manažmentu a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy,

-          využívanie vzdelávacích poukazov na skvalitnenie vzdelávania formou krúžkovej činnosti,

-          veľmi dobrá úroveň vyučovania na primárnom a nižšom strednom stupni,

-          organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode,

-          dlhodobá úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné školy,

-          dlhodobá stabilita pedagogického zboru, prehlbovanie metodickej a odbornej prípravy

            pracovníkov, zvyšovanie kariérneho  rastu učiteľov,

-          rozšírenie pedagogického zboru o sociálneho pedagóga a ďalšieho asistenta,

-          dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy  a inými organizáciami, ktoré sa podieľajú na

            výchove a vzdelávaní,

-          vybavenosť školy výpočtovou technikou a vytváranie podmienok na jej využívanie,

-          vybavenosť školy pomôckami na TEC, CHE, BIO, FYZ,

-          kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program,

-          ciele výchovy zamerané na elimináciu nezdravých prejavov žiakov a súčasných trendov vo

            výchove,

 

-          vysoká kvalita služieb v školskej jedálni,

-          veľmi dobré výsledky práce v Školskom klube detí,

-          integrácia žiakov so zdravotným postihnutím,

-          dobrá spolupráca s CVČ a CPPPaP,

-          vytvorenie personálnych a materiálnych podmienok pre zriadenie špeciálnych tried,

-          veľmi dobrá spolupráca s komunitným centrom v obci.   

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

-            demografický pokles populácie,

-            nevhodné sociálne zázemie žiakov školy,

-            pasívny prístup  niektorých žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia k  štúdiu a

             domácej príprave na vyučovanie,

-            nezáujem rodičov o kontrolu svojich detí a ich prípravu na vyučovanie,

-            nedostatočná príprava  žiakov  na vyučovanie,

-            vysoká absencia žiakov na vyučovaní,

-            absencia jazykovej učebne,

-            zaťažovanie učiteľov veľkým množstvom byrokracie,

-            nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov v porovnaní s ostatnými

              rezortmi.

 Odporúčania pre prax:

-            zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti na dianí v škole, upevňovať putá

              medzi rodinou a školou,

-            zapojenie sociálneho pedagóga a asistentov  do procesu zlepšenia komunikácie medzi školou

              a rodinou, otvorená a cielená komunikácia s rodičmi, ich zapájanie do riešenia výchovných

              problémov, ale aj do celého diania v škole,

-           naučiť žiakov učiť sa, vytvoriť časový priestor na osvojenie techník efektívneho učenia sa,

             zvýšiť motiváciu žiakov pre štúdium,

-           uplatňovať inovačné prvky vo vyučovaní,

-           zlepšovať využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní,

-           efektívne využívať názorné a didaktické pomôcky,

-           skvalitniť vnútroškolskú kontrolu,

-           finančne podporovať učiteľov, ktorí sa podieľajú na príprave žiakov mimo vyučovacími

             aktivitami,

-           na zvýšenie aktivity a vlastnej tvorivosti žiakov využiť rôzne projekty podľa aktuálnej ponuky,

-           zvýšiť finančnú a čitateľskú gramotnosť žiakov,

-        dosiahnuť stav, aby každý absolvent školy ovládal základy práce s PC, prácu s internetom so

          zameraním na vyhľadávanie informácií pre svoju prácu,

-       poskytovať žiakom individuálnu starostlivosť, vnímať, že žiaci sú rozdielni a nemôžeme na nich

        aplikovať rovnaký štýl učenia,

-       hodnotiť žiakov rôznym spôsobom, aby hodnotenie motivovalo a žiaci mali pravidelnú spätnú

         väzbu o svojom pokroku a výkonoch,

-       výchovné a pedagogicko-psychologické pôsobenie zamerať na boj proti podvádzaniu, rušeniu

        vyučovacieho procesu a neadekvátnej komunikácie žiakov s rovesníkmi a vyučujúcimi,

-       naďalej pokračovať v individuálnej integrácii žiakov v podmienkach ZŠ.

Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu mienime systematicky kontrolovať hospitáciami, do ktorých chceme, popri členoch vedenia školy, výraznejšie zaangažovať aj vedúcich MZ a PK.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čítame a maľujeme15 Mgr. Mária Boková
Hudobno – tanečný 8 Mgr. Lucia Baločková
Literárna čajovňa7 Mgr. Zuzana Pazičová
Mixik 22 Mgr. Gabriela Šľachtová
Múdra hlavička17 Mgr. Zuzana Michaličová
Počítačový krúžok 11 Mgr. Marián Vasiľ
Spoznávaj a tvor 19 Mgr. Ľubica Viňanská
Svet okolo nás 11 Mgr. Iveta Balintová
Športové všeličo20 Mgr. Marta Šmigová
Športový krúžok 18 Mgr. Jozef Kornúc
Zábavný Kuko19 Mgr. Dáša Vasiľová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Celková úroveň spolupráce s rodičmi je na veľmi slabej úrovni – najväčší problém je v spolupráci s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyskytujú sa prípady agresívneho správania zákonných zástupcov voči učiteľom školy a vedeniu školy.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Vzájomné vzťahy sú vo väčšine prípadov na dobrej úrovni, lebo škola je vnímaná ako inštitúcia, ktorá poskytuje základné vzdelanie. Spolupráca so zriaďovateľom ( obcou Úbrež ) je dlhodobo na vysokej úrovni a to aj vďaka tomu, že personálne obsadenie úradu je na profesionálnej úrovni, čo umožňuje škole nerušene realizovať výchovno – vyučovacie aktivity.

 

Záver

Vypracoval: Mgr.Václav Petrovčik

V Úbreži, 29. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2017