• Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 19.05.2022 (štvrtok) a 20.05.2022 (piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23.05.2022 (pondelok).

     • Zápis detí do materskej školy

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ Úbrež na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch od 1.5.2022 do 31.5.2022.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez.edu.sk) v termíne od 1.5. 2022 do 31. 05. 2022 (nascanovaná žiadosť)

      2. osobne - zákonný zástupca odovzdá v materskej škole žiadosť v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.

      • Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,
      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku - 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. Augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, Pri nástupe zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).