• Deň jablka
     • Deň jablka

     • Aj tento rok sme si 21.10.2021 v našej materskej škole opäť pripomenuli Deň jablka, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň  jablko, od lekára ďaleko....Celý deň sa tak niesol v duchu jabĺčka. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčkach a produktoch vyrobených z jabĺk. Zaspievali sme si pesničky Bolo raz jabĺčko krásne, Červené jabĺčko...Ochutnali rôzne jabĺčka, detskú jabĺčkovú výživu, jabĺčkový džús, spočítali jabĺčka v aktivite Košík plný jabĺčok, prevliekali červíka v aktivite „Jabĺčko a červík“, poskladali Puzzle jablka.

     • Týždeň boja proti drogám

     • V týždni od 18. do 25.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla „Hovorme o tom!“  Aby žiaci vedeli, že problémy sa samé od seba nevyriešia, že treba o nich hovoriť. Najlepšie s odborníkom. Chceli sme dosiahnuť aj to, aby žiaci boli informovaní o drogách a o ich škodlivosti  a na základe toho dokázali povedať „Nechcem!“. Po úvodnej prednáške a následnej besede si žiaci 9. ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o ich vplyve na ľudský organizmus a o škodlivosti ich užívania. Najšikovnejší z nich vytvárali prezentácie a v nasledujúcich dňoch ich prezentovali svojim mladším spolužiakom. Tretiaci sledovali prezentáciu o šikanovaní a štvrtáci na tému zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok. Počas celého týždňa sa učitelia snažili do vyučovania vnášať problematiku boja proti drogám - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo využívanie hodnotných voľno-časových aktivít. Ukázali sme žiakom viacero možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas so snahou prebudiť v nich súťaživosť a chuť športovať. Na záver mali teda tretiaci a štvrtáci švihadlový maratón. Žiaci 2.ročníka vytvárali rôzne výtvarné práce a prváci svoj zdravý postoj prezentovali prostredníctvom hier spojených so spevom.

     • „Máš Filipa“? 2021 – vyhodnotenie – matematika zábavnou formou

     • Žiaci 5. až 9.ročníka sa v posledný októbrový týždeň dištančnou formou prostredníctvom EDUPAGE a na hodinách matematiky zapojili v rámci školskej aktivity do súťaže "Máš Filipa ?". Hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy riešili súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Keďže išlo o súťaž, niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom (aj tým, ktorým sa menej darilo).

      Výsledky najlepších z triedy v percentuálnom vyjadrení:

      9.ročník: Sofia Šmigová - 93.8 %, Michal Lešo - 87,5 %, Marko Lešo - 87,5 %, Michael Želvys - 81,3 %, Nikola Vankuličová - 81,3 %, Marek Sorokáč – 75 %, Michal Tomáš - 62,5 %, Barbora Mydliarová - 56,3 %, Jasmina Horňáková – 50 %, Vanesa Balogová - 43,8 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Viktória Kozárová

      8.ročník: Mário Murgáč - 62,5 %, Bryan Balog - 62,5 %, Jasmina Balogová - 62,5 %, Kristián Tkáč - 56,3 %, Irena Kapurová – 50 %, Sebastian Grulyo – 25 %, Manuel Gažík - 18,8 %, Viktória Murgáčová  - 18,8 %

      7.ročník: Kristína Kišová - 87,5 %, Martina Kišová - 81,3 %, Radoslava Miľová - 81,3 %, Boris Mydliar - 62,5 %, Jennifer Balogová - 31,3 %, Natália Balogová – 25%

      6.ročník: Jozef Péter - 76,9 %, Peter Miľo - 61,5 %, Kevin Mirga - 53,8 %, Mária Milková - 30,8 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Michaela Demeterová, Iveta Tatárová

      5.ročník: Denis Kováč - 84,6 %, Alex Murgač – 69,2 %, Nela Kozárová - 46,2 %, ďalej sa ešte zúčastnili: Justin Želvys