• Oznam k testovaniu žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe vyhlášky ÚVZ SR priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.

      Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. 


     • Svetový deň duševného vlastníctva

     • Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora, či tvorcu.

      Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

      Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – súvisí s umeleckou a kultúrnou oblasťou.

      Chráni diela (literárne, hudobné, fotografické), umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny záznam, počítačové programy...

      Nie je potrebná registrácia. Vzniká automaticky. Spadajú pod Ministerstvo kultúry SR.

      Právo priemyselného vlastníctva súvisí s hospodárskou a technickou oblasťou.

      Chráni vynálezy, dizajny, technické riešenia, tovary, služby prostredníctvom ochrannej známky. Je potrebná registrácia. Spadajú pod Úrad priemyselného vlastníctva SR.

      Učitelia sa so žiakmi aktivitami zapojili do Svetového dňa duševného vlastníctva.

     • Zápis detí do MŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež  oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v materskej škole v dňoch od 1.5.2021 do 31.5.2021.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez@zsubrez.sk) v termíne od 1.5. 2021 do 31. 05. 2021 (nascanovaná žiadosť)

      2. osobne - jeden zákonný zástupca odovzdá v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. v termínoch:   1.5.2021 do 31.5.2021 v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod.


      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

      Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú detí vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita,

      • Na predprimárne  vzdelávanie v materských  školách sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokoch veku,
      • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
      • Dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
      • Prednostne sa prijímajú detí predškolského veku - 5-6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. Augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • V prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa detí mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí.
      • Pri nástupe zákonný zástupca dieťaťa predloží originál  rodného listu dieťaťa a občianske preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).
     • Svetový deň kníh a autorských práv - 23. apríl

     • V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv. Cieľom bolo podporiť status knihy a upozorniť na problém autorskej legislatívy. S nápadom prišla španielska vláda. V španielskom Katalánsku bol zvyk na Juraja obdarovať ružou každého človeka, ktorý si kúpil knihu.

      Dátum je zvolený aj ako spomienka na literárnych velikánov ako Miguel de Cervantes Saavedra, či William Shakespeare (1616), ktorí sa v tento deň narodili alebo zomreli.

      Hlavnou ideou je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania, že kniha je nástroj vzdelávania, ale i upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.

      V tento deň robia spisovatelia po celom svete so svojimi čitateľmi rôzne besedy a knihy sa dajú kúpiť vo výraznej zľave. Učitelia našej školy svojimi aktivitami upriamili pozornosť na tento deň.

     • Deň Zeme - 22. apríl

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. V dnešný deň naši žiaci zo svojimi vyučujúcimi diskutujú o negatívnych vplyvoch ničenia životného prostredia. 

       

     • Návrat do škôl od 19. apríla 2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre 8. a 9. ročník ZŠ.

      Dňa 19. 04. 2021 sa obnovuje vyučovanie pre 8. a 9. ročník ZŠ. Žiaci musia mať negatívny test aj jeden zákonný zástupca (rodič). Test nesmie byť starší než 7 dní. Obec Úbrež každú sobotu testuje v telocvični antigénovým testom verejnosť. Žiak sa musí preukázať ráno Čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie žiak a zákonný zástupca - návrat do škôl.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“,

      4. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.