• Obnovenie prezenčnej formy vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe aktuálneho COVID Automatu a odporúčaní RÚVZ sa v našej škole od 1. 3. 2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie v materskej škole a na prvom stupni základnej školy. Zákonní zástupcovia žiaka musia mať negatívny test – aspoň jeden. Žiaci do 10 rokov sa testovať nemusia. Pri vstupe do školy budú triedny učitelia od rodičov žiadať tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bude k dispozícií pri testovaní už túto sobotu 27. 2. 2021 v MOM telocvičňa školy.

      Tlačivo zverejňujeme aj na stránke školy – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny budú od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Vyučovanie pokračuje 1. 3. 2021 podľa aktuálneho COVID Automatu a nariadení OKŠ Sobrance ( dištančne alebo prezenčne).

     • MIMORIADNY OZNAM

     • Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach, po porade so starostami obcí a riaditeľmi škôl v okrese Sobrance rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania od 8.2.2021 do 19.2.2021. Rozhodnutie bolo vydané vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese. Vzhľadom na vyššie uvedené sa vyučovanie na našej škole neobnovuje a vyučovanie bude prebiehať ako doteraz - dištančne.

     • Oznam

     • Obec Úbrež ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 pripravuje, v súlade s uznesením Vlády SR, rozhodnutím Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu,  Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky otvorenie ZŠ s MŠ, Úbrež 141. Výchovno-vzdelávací proces sa začne v materskej škole a v základnej škole pre žiakov 1. až 4. ročníka. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Otvorenie škôl je možné len pri dodržaní stanovených hygienických podmienok pre zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov. Základnou podmienkou začatia výučby je negatívny test na Covid-19 nie starší ako 7 dní. Toto nariadenie je vyžadované od všetkých zamestnancov škôl, teda pedagogických aj nepedagogických a tiež jedného zo zákonných zástupcov žiakov a detí.

      Pre zabezpečenie bezproblémového testovania rodičov a zamestnancov školy obec Úbrež v spolupráci so ZŠ s MŠ, Úbrež 141 plánuje zabezpečiť možnosť testovania v priestoroch základnej školy. O termíne testovania Vás budeme informovať.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov. V snahe zapojiť do vzdelávacieho procesu čo najviac žiakov hľadáme najvhodnejšie možnosti. Uvedomujeme si, že nie všetci žiaci majú také technické možnosti, aby sa mohli zúčastňovať na online vyučovaní. Pre týchto žiakov pripravujú triedni učitelia učebné materiály vo forme pracovných listov. Tie sú distribuované zamestnancami školy za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Žiaci prvého stupňa majú možnosť sledovať televízne vysielanie-reláciu Školský klub, ktorú vysiela RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na Dvojke (v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 10:00). V prípade otázok kontaktujte svojich vyučujúcich. 

     • Oznam

     • Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú odoslané elektronicky prostredníctvom školského informačného systému a poštou na adresu zákonného zástupcu. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Na základe aktuálnej epidemologickej situácie pokračujeme v dištančnej výučbe. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole je naďalej prerušená.