• Blížia sa Vianoce

     • Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja ...Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému  viac záleží  na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčšie rozmery.

      V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam. Aj my, naši žiaci, učitelia a celá naša škola  sa už pripravuje na najkrajšie sviatky v roku.

    • Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“
     • Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do kampane ,,Červené stužky“. Pod vedením svojich triednych učiteľov a školskej koordinátorky pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy zamerané na boj proti ochoreniu HIV/AIDS a Červené stužky.

      Veľký ohlas medzi žiakmi získal film ,,Anjeli“, ktorý ich doslova chytil za srdce. Vďaka nemu si intenzívnejšie uvedomili, v akých odlišných podmienkach žijú a sú šťastní, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. Jednou z aktivít 14. ročníka, do ktorého sa zapojili v rámci celoslovenskej kampane, je výtvarná súťaž „LOGO pre Červené stužky“. Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola . Ďalšou aktivitou tejto kampane bola literárna súťaž na tému „My a vírusy 21. storočia“, do ktorej sme sa zapojili iba jednou prácou, avšak o to emotívnejšou. Žiaci si zároveň s pani koordinátorkou zhotovili červené stužky. Tie počas dňa 25. 11. 2020 pripli tým spolužiakom aj zamestnancom školy, ktorí sa aktívne zapojili do kampane.

      Všetkým účastníkom akcie patrí poďakovanie za gesto, ktorým  prispeli do boja proti ochoreniu HIV/AIDS.  Táto kampaň sa stretla na našej škole s veľkým záujmom, preto veríme, že sa do nej zapojíme aj v nasledujúcom školskom roku.

     • Oznámenie rodičom a zákonným zástupcom žiakov

     • Zriaďovateľ základnej  školy na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu  2020/18259:2-A1810 zo dňa 12. 11. 2020 obnovuje školské vyučovanie v tunajšej škole pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z 2. stupňa ZŠ, ktorí sú  bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu. Rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu dochádza k  aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.      

       

     • „Máš Filipa“? – matematika zábavnou formou

     • Žiaci 5.-9.ročníka sa dištančnou formou v rámci školskej aktivity zapojili do súťaže "Máš Filipa ?", kde riešili hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Test nebol hodnotený známkou, veď išlo o súťaž.  Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do súťaže aj takouto formou zapojili.

      Výsledky najlepších z triedy v percentuálnom vyjadrení (nad 50 %):

      5.ročník: Jozef Péter (68,6 %) , Mária Milková (51,8 %)

      6.ročník: Kristína Kišová (67,5 %), Martina Kišová (64,0 %), Radoslava Miľová (60,4 %), Boris Mydliar (58,9 %)

      7.ročník: Irena Kapurová (72,5 %), Kristián Tkáč (67,5 %), Patrik Šugar (67,2 %)

      8.ročník: Sofia Šmigová (87,8 %), Michal Lešo (76,9 %), Marko Lešo (74,9 %), Alexandra Hrešková (71,4 %), Michal Tomáš (56,7 %), Barbora Mydliarová (50 %)

      9.ročník: Ingrid Mostová (65,8 %)

     • Jesenné aktivity o zvieratkách

     • Posledný týždeň v mesiaci október bol na našej škole zameraný na jesenné aktivity o zvieratkách. Zo žiakov prvého a druhého ročníka sa na chvíľu stali pátrači, ktorých úlohou bolo zachrániť stratené zvieratká, ktoré potrebovali nájsť cestu domov a žiaci im v tom pomohli. Tretiaci a štvrtáci spoznávali svet zvierat formou krížoviek, hádaniek a spájaním rozstrihaných časti zvierat do konkrétnej podoby lesného zvieratka. Všetkým zúčastneným žiakom patrí pochvala za ich disciplínu, aktivitu a šikovnosť, ktorú preukázali pri zadaných úlohách.