• Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 7.30 hod. v budove školy.

      Žiaci musia pred vstupom do školy mať ochranné rúško. Vstup žiakov podľa rozdelenia tried bude zabezpečený cez tri vchody, pri ktorých ich budú čakať učitelia. Zákonní zástupcovia majú prísny zákaz vstupu do školy z dôvodu protiepidemiologických opatrení COVID-19.

      Na stretnutie s Vami sa teší kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež.

     • Pokyny upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021

     • Časť podmienok pre žiakov a ich zákonných zástupcov

      Pokyny, upravujúce podmienky organizácie školského roku 2020/2021 vo veciach:

      1. prevádzky a vnútorného režimu základnej školy počas školského roku 2020/2021,
      2. podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Tento dokument popisuje podmienky, za ktorých bude prebiehať výučba žiakov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 od 2. 9. 2020.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebev prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4)alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Žiaci:

      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si umyje/dezinfikuje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a odchádza do svojej triedy.
      • Žiak sa počas vyučovania zdržiava iba vo svojej triede, pobyt na školskej chodbe a v priestoroch WC obmedzí na nevyhnutný čas.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy ( žiaci 1. – 4.ročníka).
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomCOVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Žiak vstupuje do budovy školy iba vchodom určeným pre jeho triedu:

      Žiacky vchod:  1.A; 4.A; 5.A; ŠT2; ŠT3

      Hlavný vchod:  2.A; 3.A; 8.A

      Bočný vchod:   6.A; 7.A; 9.A; ŠT1

       

      • Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede).

      Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

      • negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)
      • pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

      Stravovanie

      • Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe, v jedálni základnej školy. 
      • V jedálni je vždy iba jedna skupina žiakov, ktorú odprevádza príslušný vyučujúci a pedagogický asistent.
      • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.