• Florbalový turnaj žiakov 1.-5. roč.

     • Dňa 16.10.2019 sa družstvo našich žiakov zapojilo do turnaja o pohár riaditeľky CVČ v Sobranciach. Turnaj sa uskutočnil v rámci „Európskeho týždňa športu“. V zápasoch sa naši florbalisti snažili a nakoniec si vybojovali veľmi pekné 2. miesto. 

      Družstvo tvorili: Eduard Ferko, Natália Balogová, Jennifer Horňáková, Boris Mydliar, Juraj Kováč, Vincent Péter a Kevin Mirga. Blahoželáme!

     • Záhady ľudského tela

     • V dňoch od 22. – 24. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka. Pred vyhlásením súťaže  si žiaci  vylosovali  časť ľudského tela, ktoré mali nakresliť do štvrtka vo forme plagátu a tiež napísať 10 informácií o danom orgáne.

      A tu sú témy: 5. ročník –Ucho, 6. ročník – Mozog, 7. ročník – Žalúdok, 8. ročník - Srdce, 9. ročník – Oko.

      Ďalšia úloha spočívala vtom, že  žiaci každý deň, počas troch dní odpovedali na tri otázky z oblasti Zaujímavosti ľudského tela. Deň pred zodpovedaním otázok, si žiaci mohli naštudovať 30 otázok, z ktorých potom odpovedali na tri.

      Plagáty vyhodnotila komisia v zložení Mgr. P. Džurina, Mgr. J. Molnarová, p. L. Gadžo

      Získané body za otázky a plagáty rozhodli o poradí tried:

      1. miesto:  6. ročník
      2. miesto:  7. a 8. ročník
      3. miesto:  5. a 9. ročník

      Pani učiteľka Mgr. I. Balintová vyhodnotila súťaž v pondelok 28. 10. 2019 a zároveň poďakovala všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili . Títo žiaci boli aj odmenení. Veríme, že touto súťažou získali naši žiaci veľa informácií o ľudskom tele.

     • Záložka do knihy spája školy – List za listom

     • Aj v tomto školskom roku sme obdŕžali pozvanie do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať. Bola nám pridelená partnerská  Základná škola Jasenica 214.  Záložky sme vyrábali najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a pracovnej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v školskom klube detí . Mnohí žiaci využili  svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh. Počas celého tvorivého procesu sme boli zvedaví, aké záložky pre nás chystajú naši kamaráti. Napokon sme sa dočkali vytúženej zásielky. Boli sme milo prekvapení. Záložky sme rozdelili medzi žiakov, ktorí sa do projektu zapojili. Dúfame, že im budú pripomínať ich kamarátov vždy, keď otvoria knihu. Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov medzi školami, ale podporila aj  záujem o čítanie detí.

     • Deň zvierat

     • V tomto školskom roku sme si Deň zvierat pripomenuli rôznymi aktivitami po triedach. Žiaci 2.stupňa spoznávali zvieraciu ríšu náučnou formou, pri ktorej si aj zasúťažili. Podobne to bolo aj pri žiakoch špeciálnych tried a 1.stupňa,kde žiaci získavali vedomosti o zvieratách formou zábavných hier a súťaží. Naši prváci a druháci hľadali v triedach ,,stratené zvieratká“, s ktorými sa po ich nájdení i pohrali. Tieto aktivity prispeli k spoznávaniu zvierat a vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k zvieratám.

     • Súťaž o najkrajšiu Hallowensku tekvicu

     • Členovia žiackeho parlamentu zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci školy. Týždeň mali na to, aby priniesli do školy tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale aj ich rodičov.

      Bolo ťažké vybrať tie najkrajšie výtvory, pretože všetky boli nápadité a pekné. 

      V piatok 18. októbra vybraní členovia ŽP rozhodli o víťazoch:

      1. miesto: Jozef Peter 4. ročník

      2. miesto: Nikola Vankuličová a Radka Miľová  7.ročník

      3. miesto: Alexandra Ščerbanovská 4.ročník

      Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny. Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Výzva na predkladanie ponuky

     • ZŠ s MŠ ,Úbrež 141 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len "ZVO") realizuje výber dodávateľa zákazky s názvom: " Stavebnice LEGO: LEGO AVET alebo učenie trochu inak ." v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

     • Európsky týždeň športu - “Bedmintonový turnaj“

     • V tomto roku sa koná  už 5. ročník Európskeho týždňa športu, do ktorého sme sa opäť zapojili aj my. Hlavnou témou ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. V rámci tohto týždňa sme zorganizovali pre našich žiakov 1. - 9. roč. bedmintonový turnaj, ktorého súčasťou bola aj príprava a triedne kolá v bedmintone. Najlepší z tried postúpili do školského kola. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu, prví traja vo svojich kategóriách získali medailu a cennú maličkosť.

      Výsledky:

      Kategória dievčat 5. – 9. roč.          1.miesto – Nikola Vankuličová 

                                                              2.miesto – Laura Zuzová

                                                              3.miesto – Jessica Kováčová

      Kategória chlapcov 5. – 9. roč. 1.miesto – Matej Kornúc 

                                                        2.miesto – Michael Želvys

                                                         3.miesto – Patrik Balog

      Kategória dievčat 2. – 4. roč.         1.miesto – Izabela Kotuľáková 

                                                             2.miesto – Radka Kimová

                                                             3.miesto – Adela Gažiková

      Kategória chlapcov 2. – 4. roč. 1.miesto – Vincent Péter 

                                                        2.miesto – Jozef Péter

                                                         3.miesto – Denis Kováč

     • Červená stužka

     • V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom názvu celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR / v rámci rozvojového projektu ,, Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 /. Obvodného úradu v Žiline / odbor školstva / a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa  uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

     • Dňa 02.10. 2019 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a množstvo ďalších. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej za jej čas a dúfame, že príde aj nabudúce.