Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Václav Petrovčik Lyžiarsky inštruktorsky kurz 10 53
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť 14
Internet a bezpečnosť 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
MVDr.Marianna Bellová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9 61
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Tréning a zážitkové učenie 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií 13
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Mgr. Iveta Balintová Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37 62
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Lucia Baločková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 63
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe vvp 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Jana Boháčová Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Mária Boková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 25
Mgr. František Kačur Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Jozef Kornúc Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37 65
TV a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a šp. aktivity I, II 28
Mgr. Zuzana Michaličová Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Zuzana Mišleyová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Zuzana Pazičová Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 60
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Podpora ČG žiakov v ZŠ 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Marta Šmigová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Marián Vasiľ Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 30
Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Mgr. Dáša Vasiľová Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10 45
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Mgr. Ľubica Viňanská Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9 63
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Tréning a zážitkové učenie 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Využitie IKT v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.09.2018