Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Václav Petrovčik Lyžiarsky inštruktorsky kurz 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť 14
Internet a bezpečnosť 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Textový editor WORD 7
MVDr.Marianna Bellová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9 52
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Tréning a zážitkové učenie 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií 13
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Mgr. Iveta Balintová Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 62
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Mgr. Lucia Baločková Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 60
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Jana Boháčová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Mária Boková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. František Kačur Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Jozef Kornúc TV a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a šp. aktivity I, II 28 65
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Michaličová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Mišleyová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Zuzana Pazičová Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10 30
Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Mgr. Marta Šmigová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Marián Vasiľ Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10 30
Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Mgr. Dáša Vasiľová Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 67
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 10
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Asertivne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Mgr. Ľubica Viňanská Tréning a zážitkové učenie 9 63
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018