Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Václav Petrovčik Lyžiarsky inštruktorsky kurz 10 68
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť 14
Internet a bezpečnosť 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Textový editor WORD 7
Základná obsluha počítača 8
MVDr.Marianna Bellová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií 13 61
Tréning a zážitkové učenie 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Mgr. Iveta Balintová Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov CJ a literatúry o didaktiku CJ pre mladší školský vek 60 60
Mgr. Lucia Baločková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 63
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe vvp 25
Jana Boháčová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Mária Boková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. František Kačur Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Jozef Kornúc TV a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a šp. aktivity I, II 28 65
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Michaličová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Mišleyová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Zuzana Pazičová Podpora ČG žiakov v ZŠ 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Marta Šmigová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Marián Vasiľ Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Dáša Vasiľová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Ľubica Viňanská Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 63
Tréning a zážitkové učenie 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9


© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018