Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Václav Petrovčik Lyžiarsky inštruktorsky kurz 10 53
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť 14
Internet a bezpečnosť 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
MVDr.Marianna Bellová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií 13 61
Tréning a zážitkové učenie 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Mgr. Iveta Balintová Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov CJ a literatúry o didaktiku CJ pre mladší školský vek 60 60
Mgr. Lucia Baločková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 63
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe vvp 25
Jana Boháčová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Mária Boková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 25
Mgr. František Kačur Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 30
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Mgr. Jozef Kornúc TV a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a šp. aktivity I, II 28 65
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Michaličová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Zuzana Mišleyová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Zuzana Pazičová Podpora ČG žiakov v ZŠ 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Marta Šmigová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Marián Vasiľ Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Mgr. Dáša Vasiľová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 67
Učiteľ tvorca UZ pre žiakov z MRK 37
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Mgr. Ľubica Viňanská Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 63
Tréning a zážitkové učenie 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy 9
Prevencia sociálno-patologických javov 10
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie 9


© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018