• Vízia školy

    • Vízia školy

      

     Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a poskytnúť im vzdelanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie, potrebné na uplatnenie sa v živote, ako aj formovať zdravý štýl života, vytvárať vzťah k práci (v súlade s požiadavkami trhu práce), rozvíjať tvorivosť, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie.

      

     Škola dáva možnosť každému žiakovi rozvíjať sa podľa vlastných schopností a umožňuje mu zažiť úspech.

     Chceme byť moderná, konkurencieschopná vidiecka škola, ktorá ukazuje cestu, ako byť úspešným, a to na základe poznania. Chceme byť školou, priateľskou k deťom a otvorenou voči širokej verejnosti.