• Špeciálny pedagóg

   • Práca špeciálneho pedagóga na škole:

    1. Poskytovanie špeciálnopedagogických, terapeutických služieb žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami.
    2. Konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom žiakom so ŠVVP.
    3. Konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom.
    4. Sprostredkovanie a styk s poradenskými zariadeniami.
    5. Konzultácie s poradenskými zariadeniami a inými spolupracujúcimi zariadeniami
    6. Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovnovzdelávacej práce s deťmi so špeciálnymi pedagogickými potrebami.
    7. Sledovanie platnej legislatívy v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva.
    8. Spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre individuálne začleneného žiaka.
    9. Metodické vedenie asistentiek učiteľa.
    10. Pravidelné vzdelávanie sa o inovatívnych prístupoch, metódach a formách práce s deťmi so ŠVVP.
    11. Zabezpečenie špeciálnopedagogickej podpory.
    12. Zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPaP, CŠPP, SCŠPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a s inými odbornými lekármi.