• Sme moderná, konkurencieschopná vidiecka škola, ktorá ukazuje cestu, ako byť úspešným, a to na základe poznania. Sme školou, priateľskou k deťom a otvorenou voči širokej verejnosti.
  • Novinky

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 19.05.2022 (štvrtok) a 20.05.2022 (piatok).

     • Zápis detí do materskej školy

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež oznamuje, že zápis detí do MŠ Úbrež na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch od 1.5.2022 do 31.5.2022.

      Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať e-mailom alebo osobne.

      1. e-mailom na adresu ZŠ s MŠ Úbrež (zsubrez.edu.sk) v termíne od 1.5. 2022 do 31. 05. 2022 (nascanovaná žiadosť)

     • Deň narcisov 2022

      Dňa 28. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“.

      Tento deň sa totiž uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

     • “HÝB SA”

      Dňa 13.apríla 2022 sa uskutočnila akcia s názvom “HÝB SA”. Žiačky 9. ročníka si pre 1.stupeň pripravili aktivity formou tanca a spoločne si to so žiakmi odtancovali. Starší žiaci si zacvičili tabatu, v ktorej zapojili všetky svaly a poriadne sa zapotili. Pretože hýbať sa je dôležité!

     • Šikanovanie

      Sprievodným znakom súčasnej spoločnosti sú rôzne sociálno – patologické javy, ktoré zo dňa na deň nadobúdajú vzrastajúcu tendenciu. K ním môžeme zaradiť agresívne správanie a šikanovanie u mladých ľudí, dokonca medzi deťmi v škole. Každý, kto sa niekedy stretol so šikanovaným dieťaťom a poznal jeho trápenie, nemôže pochybovať o závažnosti problematiky šikanovania. Šikanovanie je však často skryté a je ťažké ho identifikovať. Ako je to v našej škole medzi našimi žiakmi, to sme koncom marca zisťovali pomocou dotazníka o šikanovaní. Okrem dotazníka sme pre žiakov druhého stupňa pripravili besedu spojenú s prezentáciou bližšie objasňujúcou túto problematiku. Ponúkli sme možnosti a spôsoby ako sa správať, ako reagovať, čo robiť, ak sme svedkami šikanovania. Na optimalizovanie vzťahov medzi žiakmi a zvyšovanie vzájomnej tolerancie a upevňovanie sebavedomia, sme využili rôzne zážitkové aktivit

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • Klub riaditeľov spoločnej školy
   • Gymnázium na ul. Ľ. Štúra, Michalovce